استاد بهترین و آخرین مطالب و دانستنیهای فارسی

يکديگر - یافته ها

یکدیگر مابین اطلاعات، اخبار و پست های وبلاگهای فارسی جستجو و مطالب جستجو شده ی پیشنهادی به صورت خلاصه و با درج لینک منبع نمایش داده شده. چنانچه نتایج جستجو شده دارای محتوای نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی دکمه درخواست حذف کلیک نمائید.انواع رده بندی ها ی علوم

درخواست حذف اطلاعات

برای جلو گیری از عواقب نامطلوبی که در نتیجه ی تخصص و تقسیم کار و تشعب علوم پیش خواهد آمد و برای مانع شدن از قطع رابطه ی علوم با یکدیگر و از میان رفتن وحدت آنها، داشتن رده بندی ( cl iflcation ) صحیحی از علوم لازم است. رده بندی علوم ما را آگاه می سازد که چگونه باید علم به شعب جداگانه تقسیم شود و این شعبه ها تا چه اندازه از یکدیگر دور یا نزدیک هستند. بعلاوه ما را به سیر و چگونگی پیشرفت معرفت بشر واقف می سازد و می تواند در طرز تعلیم این علوم به ما کمک شایانی د. مراد از رده بندی علوم این است که روابط و سلسله مراتب آنها را نشان دهد و وحدت اصلی علم را برقرار سازد. (1) هدف از رده بندی علوم، مجزا ساختن دانشها از یکدیگر نیست بلکه منظور در عین تشخیص آنها، نشان دادن روابط و همبستگی دانشها با یکدیگر و روشن نمودن وحدت علوم است. اهمیت رده بندی گذشته از اینکه مربوط به روشن شدن سیر و چگونگی پیشرفت معرفت بش ...
منبع : http://adelmahdavi.blogfa.com/post/4فاصله قلب ها

درخواست حذف اطلاعات

ى از شاگردانش پرسید: "چرا ما وقتى عصبانى هستیم داد می زنیم؟ چرا مردم هنگامى که خشمگین هستند صدایشان را بلند می کنند و سر هم داد می کشند؟" شاگردان فکرى د و یکى از آن ها گفت: "چون در آن لحظه، آرامش و خونسردیمان را از دست می دهیم" پرسید: "این که آرامش مان را از دست می دهیم درست است امّا چرا با وجودى که طرفِ مقابل کنارمان قرار دارد، داد می زنیم؟ آیا نمی توان با صداى ملایم صحبت کرد؟" شاگردان هر کدام جواب هایى دادند امّا پاسخ هاى هیچکدام را راضى نکرد. سرانجام او چنین توضیح داد: "هنگامى که دو نفر از دست یکدیگر عصبانى هستند، قلب هایشان از یکدیگر فاصله می گیرد. آن ها براى این که فاصله را جبران کنند مجبورند که داد بزنند. هر چه میزان عصبانیت و خشم بیشتر باشد، این فاصله بیشتر است و آن ها باید صدایشان را بلندتر کنند." سپس پرسید: "هنگامى که دو نفر عاشق همدیگر باشند چه اتفاقى می افتد؟ آن ها سر هم داد نمی ...
منبع : http://mojganlib.blogfa.com/post-446.aspxچند ویژگی سخن خوب

درخواست حذف اطلاعات

منصفانه و عادلانه سخن بگوییم: وَ إِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا (152 انعام) با گفتار نرم و آمیخته با لطف سخن بگوییم: قَوْ?ً مَّ?ْسُوراً (28 اسراء ) ک?ممان رسا باشد تا در دلها بنشیند: قَوْ?ً بَلیغاً (63 نساء.(با یکدیگر به ز?بایی سخن بگوییم: وَ قُولُوا لِلنّاسِ حُسناً (83 بقره.( با گفتار خوش و نیکو با یکدیگر برخورد کنیم: وَ قُولُوا لَهُم قَو?ً مَعروفاً (5 نساء(. تلاش کنیم تا درجامعه، سخنان پاکیزه باب شود: وَ هُدوا اِل?َ الطَّ?ِّبِ مِنَ القَولِ (24 حج.) ...
منبع : http://mehrtoo.ParsiBlog.com/Posts/761/چند ويژگي سخن خوب/رده بندی علوم مختلف

درخواست حذف اطلاعات

رده بندی علوم مختلف تعریف رده بندی و ملاک های آن درآمد: برای جلو گیری از عواقب نامطلوبی که در نتیجه ی تخصص و تقسیم کار و تشعب علوم پیش خواهد آمد و برای مانع شدن از قطع رابطه ی علوم با یکدیگر و از میان رفتن وحدت آنها، داشتن رده بندی ( cl iflcation ) صحیحی از علوم لازم است. رده بندی علوم ما را آگاه می سازد که چگونه باید علم به شعب جداگانه تقسیم شود و این شعبه ها تا چه اندازه از یکدیگر دور یا نزدیک هستند. بعلاوه ما را به سیر و چگونگی پیشرفت معرفت بشر واقف می سازد و می تواند در طرز تعلیم این علوم به ما کمک شایانی د. مراد از رده بندی علوم این است که روابط و سلسله مراتب آنها را نشان دهد و وحدت اصلی علم را برقرار سازد. هدف از رده بندی علوم، مجزا ساختن دانشها از یکدیگر نیست بلکه منظور در عین تشخیص آنها، نشان دادن روابط و همبستگی دانشها با یکدیگر و روشن نمودن وحدت علوم است. اهمیت رده بندی گذشته از ...
منبع : http://masters-pc.blogfa.com/post/88/رده-بندی-علوم-مختلفسلامت

درخواست حذف اطلاعات

سلامتى یک موضوع چند بعدى است - تعریف who با سه بعد سلامتى - بعد جسمی، روانى و اجتماعى است ولى ابعاد دیگرى هم مى توان براى آن تعیین کرد؛ ابعاد روحی، عاطفى شغلی، و ؛ با رشد دانش این فهرست را مى توان گسترش داد. با آنکه این ابعاد در رابطه با یکدیگر عمل و بر یکدیگر برهم کنش دارند ولى هر یک طبیعت خاص خود را دارند و براى مقاصد توصیفى باید جداگانه بررسى شوند. ابعاد سلامتى شامل: بعد جسمی، بعد روانی، اجتماعی، روحی، احساسى و عاطفی، بعد شغلى و ابعاد دیگر. آیا من سالمم ؟ ...
منبع : http://pmemories.blogfa.com/post/10تفاوت بین erp و نرم افزار حسابداری در چیست!

درخواست حذف اطلاعات

امروزه وجود مجموعه بزرگی از نرم افزارهای مالی، تفاوت بین نرم افزار حسابداری و را ار برنامه ریزی منابع سازمانی erp را مبهم ساخته اند. بسیاری از افراد این دو مفهوم را به جای یکدیگر استفاده می کنند در حالی که با نگاه تخصصی به این موضوع می توان دریافت که این دو، مقوله هایی متفاوت از یکدیگر هستند. این موضوع یکی از نکات طلایی سیستم های حسابداری و مالی است که باید در نظر گرفت. ادامه مطلب... ...
منبع : http://gheyas.ParsiBlog.com/Posts/21/تفاوت بين ERP و نرم افزار حسابداري در چيست!/گزیده ای از تفسیر آیه ی 25 سوره ی بقره درس هفتم

درخواست حذف اطلاعات

گزیده ای از تفسیر آیه ی 25 سوره ی بقره درس هفتم 7. «وجه تشابه» در ثمرات بهشتی «وَ أُتُوا بِهِ مُتَشابِهاً»؛ در ارتباط با کلمه ی «مُتَشابِهاً» نیز چند وجه تفسیری بیان شده است، [1] از جمله؛ الف) ثمرات بهشتی از نظر رنگ شبیه و مثل هم است ولى طعم و مزه ی آنها با یکدیگر متفاوت خواهد بود. ب) جمیع ثمرات بهشتی از نظر کیفی با یکدیگر مثل و شبیه بوده و در آنها جنسِ پست و نامرغوب وجود ندارد. ج) به جهت آن که قسمتی از میوه های بهشتی از نظر کمّی و کیفی، با قسمت دیگر متشابه است لهذا از کلمه ی «مُتَشابِهاً» استفاده شد. [1] . برای اطلاعات بیشتر، ر.ک: همان. ...
منبع : http://rezasharef.blogfa.com/post/181مشارکت اجتماعی

درخواست حذف اطلاعات

آدمیان در اجتماع با یکدیگر رفتار متقابل دارند. این کنش متقابل آدمیان با یکدیگر، رفتار اجتماعی نامیده می شود. جامعه شناسان با کاوش مفهوم رفتار اجتماعی به مفهومی بس مهم راه یافته اند به نام جهت گیری رفتار اجتماعی. جهت گیری رفتاری یک جامعه می تواند مثبت باشد یا منفی. آنگاه که جهت گیری رفتاری یک جامعه مثبت باشد، مسیر جامعه رو به کمال وتعالی خواهد بود وآنگاه که منفی باشد ، جامعه رو به زوال و انحطاط خواهد رفت. ...
منبع : http://ranaie.blogfa.com/post/26/مشارکت-اجتماعیچرایی رفتار پرخاشگرانه در کوردکان

درخواست حذف اطلاعات

گزارش رفتار تهاجمی و پرخاشگرانه همیشه یک سیگنال هشدار دهنده است و در شرایط حاد والدین باید به یک روانشناس مراجعه کنند زیرا رفتار تهاجمی و پرخاشگرانه کودک می تواند ناشی از ترس یا درک ن درست یا بی توجهی یا حتی ناشی از اختلال بیش فعالی در کودک باشد پرخاشگری وسیله ای رفتاری است در جهت رسیدن به هدفی؛ پرخاشگری خصمانه رفتاری است در جهت آسیب رساندن به دیگران ، بیشتر پرخاشگری های بین ک ن کوچک از نوع «وسیله ای» است. این نوع پرخاشگری به خاطرمتعلقات است. ک ن از یکدیگر اسباب بازی می قاپند، یکدیگر را هل می دهند تا به اسباب بازی که می خواهند بازی کنند دست یابند .... ...
منبع : http://bibimaleknarouei93.blogfa.com/post/1108ما وماه

درخواست حذف اطلاعات

ماه در اوج آسمان می رود، و ما در گوشه ای از شب، هم چنان به گفت و گوی دست ها گوش فراداده ایم و تیم. و در چشم های هم، یکدیگر را می خوانیم. در چشم های هم، یکدیگر را می بخشیم. و من همه دنیا را در چشم های او می بینم. و او همه دنیا را در چشم های من می بیند. و ما در چشم های هم تیم. و در چشم های هم می شنویم. و در چشم های هم یکدیگر را می شناسیم.، یکدیگر را می بینیم. و چشم در چشم هم و گوش به لطیف و مهربان دست ها خاموشیم. و ماه در اوج آسمان می رود. علی شریعتی ...
منبع : http://jargo.blogfa.com/post/386tphagsaeid.

درخواست حذف اطلاعات

رضا علیه السلام فرمودند: تزاوَرُوا تحـابـوا و تصـافحُـوا و لا تحـاشمـوا؛ به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر را بفشارید و به هم خشم نگیرید. (بحارالانوار،ج۷۸،ص ۳۴۷ ) ...
منبع : http://dinerastin.blog.ir/1395/11/22/tphagsaeid-blogfa-comبررسی تأثیر متقابل کارآفرینی و فناوری اطلاعات و ارتباطات

درخواست حذف اطلاعات

بررسی تأثیر متقابل کارآفرینی و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر یکدیگر به صفحه فایل بررسی تأثیر متقابل کارآفرینی و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر یکدیگر خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید. توضیحات بیشتر ...
منبع : http://ipnafiledl.ParsiBlog.com/Posts/135/دانلود بررسي تأثير متقابل کارآفريني و فناوري اطلاعات و ارتباطات /حدیث از رضا علیه السلام:

درخواست حذف اطلاعات

تزاوَرُوا تَحـابـّوا و تَصـافَحُـوا و لا تَحـاشَمُـوا؛ به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر را بفشارید و به هم خشم نگیرید. بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 75، ص 347 منبع: http://solhipaydar. / ...
منبع : http://solhipaydar.blogfa.com/post/15گام نهادن کودک به خانه دوم

درخواست حذف اطلاعات

ا گام نهادن کودک به مدرسه، دومین فضای تربیتی او شکل می گیرد. تا کنون مربّی کودک، تنها پدر و مادر او بوده اند، ولی از این پس، معلم و مدرسه نیز به حلقه مربیان او افزوده می شوند. بدیهی است هماهنگ نبودن اولیا و مربیان در کار تربیت کودک و ناآشنایی آنان با شیوه های تربیتی یکدیگر می تواند آسیب های جدّی به پرورش کودک برساند و او را دچار سردرگمی و تضاد ذهنی و روحی کند. بر این اساس، تشکیل انجمن اولیا و مربیان و به دنبال آن، تعامل آنان با یکدیگر گامی مؤثر در هم سویی آنها درباره مسأله تربیت دانش آموز است. بی گمان، با این هم گامی، دانش آموز به بهترین شکل تربیت خواهد شد و در نتیجه، شخصیتی بالنده و شکوفا به دست خواهد آورد. ...
منبع : http://hybat1245.blogfa.com/post/9اثر انگشت مغز هر ی مختص به خود اوست.

درخواست حذف اطلاعات

دانشمندان استرالیایی اثبات د مغز هر فرد مانند اثر انگشت است و در هیچ دو نفری مشابه یکدیگر نیست. این محققان برای انجام پژوهش جدید خود از سیستم تصویربرداری دیفیوژن diffusion استفاده د تا ثابت کنند که مغز هر انسان منحصر به فرد است. این سیستم تصویربرداری به این علت دیفیوژن نام دارد که از فرآیند نفوذ مولکول های آب در بافت های بیولوژیکی برای ایجاد کنتراست در تصاویر استفاده می کند. محققان سپس نتایج ام .آر.آی دیفیوژن مغز 699 نفر را بررسی و توزیع آب در تمام نقاط اتصال (به نام کانکتوم محلی) از مسیرهای ماده سفید مغز را شمارش د. چیزی که در این پژوهش مشخص شد، این بود که هر فرد دارای یک کانکتوم محلی منحصر به فرد مانند اثر انگشت است. حتی کانکتوم محلی دوقلوها تنها 12 درصد شبیه به یکدیگر هستند . ...
منبع : http://servatebayan.blogfa.com/post/2342جربیات مدون معاون آموزشی دبیرستان

درخواست حذف اطلاعات

پرفایل ورد قابل ویرایشتوضیحی مختصر از متن فایل :چکیدهاز ابتدای سال تحصیلی که دراین مدرسه مشغول تدریس شدم به مرور رفتارهایى را در دانش اموزان می دیدم که برایم بسیار نا خوشایند بودرفتارهایی مثل : جدلهای بیهوده - دادن به یکدیگر-تهدید یکدیگربه دعوا درمسیرخانه صدا یکدیگر با القاب ناپسندوعدم کمک به یکدیگر و...بنابراین تصمیم گرفتم به علت پاسخ به سوالاتم این پژوهش را انجام دهم:چگونه می توانم تعاملات اجتماعی ( احترام متقابل )دردانش آموزانم را افزایش دهم؟در پایان از روشهای زیر استفاده که بسیار مفید واقع شد :1- روش گروه درمانی (مراجع محوری)راجرز2-حضور مدیریت مجتمع وصحبت درمورد مهارتهای اجتماعی وارتباط دانش آموزان باهم در مدرسه ودر اجتماع 3- معاونت مدرسه وآموزگاران محترم در شیوه برخوردشان با دانش آموزان وهمچنین آموزگاران در روش تدریسشان تغییرات لازم را اعمال کنند.4-خانواده درمانی نیز یکی از راه های تق ...
منبع : http://eqdam.ParsiBlog.com/Posts/2280/جربيات مدون معاون آموزشي دبيرستان/طرح هندسی تقاطع

درخواست حذف اطلاعات

تقاطع منطقه ای است که در آن دو یا چند راه به هم متصل می شوند و یا یکدیگر را قطع می کنند که شامل پهنه راه و تسهیلات جانبی راه برای جابه جایی ترافیک درون منطقه است. هر راه که از تقاطع منشعب می شود و قسمتی از تقاطع را تشکیل می دهد، شاخه تقاطع نامیده می شود.تقاطع ها به دو گروه اصلی تقسیم می شوند؛تقاطع های همسطحتقاطع همسطح محل برخورد دو یا چند راه ارتباطی است. وقتی همه? این راه های ارتباطی در یک ارتفاع از سطح زمین ساخته شده باشند، به طوری که عبورومرور یکدیگر را مختل ننمایند. در برابر این نوع تقاطع، تقاطع غیرهمسطح قرار دارد. تقاطع های همسطح در ا معمولاً چهارراه و سه راه می باشند. در محل تقاطع های همسطح در ا معمولاً از چراغ راهنمایی استفاده می شود و در صورتی که رفت وآمد در خیابان های منتهی به این تقاطع ها زیاد باشد، در محل آن ها ترافیک سنگینی ایجاد می شود به همین دلیل است که استفاده از تقاطع ناهم ...
منبع : http://sedayejam.ParsiBlog.com/Posts/3/طرح هندسي تقاطع/احادیث نفی خشونت - رضا (ع)

درخواست حذف اطلاعات

رضا علیه السلام در رابطه با نفی خشونت می فرمایند : تزاوَرُوا تَحـابـّوا و تَصـافَحُـوا و لا تَحـاشَمُـوا؛ به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر را بفشارید و به هم خشم نگیرید. (بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 75، ص 347) ...
منبع : http://nafi-khoshoonat.blogfa.com/post/38دارو غذا نیست

درخواست حذف اطلاعات

تداخل دارویی (drug interaction) وقتی دو یا چند دارو همزمان مصرف شوند در اثرات یکدیگر تغییراتی بوجود می آورند که ممکن است موجب افزایش یا کاهش اثر یکدیگر شوند یا اثر یکدیگر را مهار و خنثی نمایند. ...
منبع : http://daruvadarman.persianblog.ir/post/2کتاب مقدس

درخواست حذف اطلاعات

این قسمت در تعلیم خیلی جالب است چون نشان می دهد که وقتی ما به یکدیگر خدمت می کنیم ، در حقیقت به خدمت می کنیم . به وسیلۀ شستن پای های شاگردان خود، این درس را به طور عملی به اجرا درآورد. ما به یکدیگر احتیاج داریم و به همین جهت است که کلام خدا این موضوع را تأکید می کند و می فرماید: «نسبت به یکدیگر مهمان نوازی کنید» (اول پطرس ۴:‏۹)، «بارهای یکدیگر را حمل کنید» (غلاطیان ۶:‏۲)، «یکدیگر را تشویق کنید» (عبرانیان ۱۰:‏۲۵)، «برای یکدیگر دعا کنید» (یعقوب ۴:‏۶) و غیره ... پولس می فرماید: «محبت شما صمیمی و حقیقی باشد... یکدیگر را با محبت برادرانه دوست بدارید و هر به دیگری بیشتر از خود احترام نماید» (رومیان ۱۲:‏۹-‏۱۰). خدا عطا فرماید که هر جا که هستیم بتوانیم چنین محبت و پذیرشی را به دیگر ایمانداران نشان بدهیم تا به فرمودۀ ، همه بفهمند «که شاگردان من هستید» (یوحنا ۱۳:‏۳۵). ...
منبع : http://adindeilamifar.blogfa.com/post/392037-قاره ها در حال حرکت هستند

درخواست حذف اطلاعات

قاره ها در حال حرکت هستند دانشمندان روسی حرکت آرام یا خزش لایه های چندصد کیلومتری زمین (صفحه های تکتونیکی) را ثبت کرده اند که بیشترین اندازه مربوط به استرالیا با 1،5 متر جابجایی در 22 سال گذشته است. صفحات عظیم تکتونیکی به ضخامت صد ها کیلومتر در حال حرکت هستند، یعنی سیاره زمین صفحات را از یکدیگر دور می کند و برای نمونه فاصله بین و اروپا بیشتر می شود. محاسبات کارشناسان روسی سرعت دور شدن قاره ها از یکدیگر را دو تا سه سانتی متر در سال می داند و علت این تغییرات با جابجایی صفحات تکتونیکی اقیانوس آرام ارتباط دارد که از زیر ی شمالی همیشه می خزد. ب ایه یافته ها، تقریبا با همین آهنگ سرعت، اروپا به آفریقا نزدیک می شود و مشابه آن صفحه تکتونیکی اورآسیای روسیه هم در حال حرکت به سوی ژاپن است که خیلی آرام و کند یعنی سالانه سه سانتی متر صورت می گیرد، اما همیشگی است. تکتونیکی مطابق قوانین طبیعت انجام می شود ...
منبع : http://sohrab92.blogfa.com/post/1943تأثیر تابش خورشید بر رنگ پوست

درخواست حذف اطلاعات

با مطالعه مطلب زیر متوجه خواهید شد که چرا رنگ پوست انسان ها با یکدیگر فرق می کند؟ ادامه مطلب... ...
منبع : http://bikaribikari.ParsiBlog.com/Posts/3301/تأثير تابش خورشيد بر رنگ پوست/همکاری cisco و ibm در زمینه مقابله با تهدیدات سایبری

درخواست حذف اطلاعات

دیسنا - وب سایت خبری و آموزشی شرکتها و نرم افزارهای آنتی ویروس به گزارش دیسنا به نقل از روابط عمومی شرکت دورانتاش ، 2 غول فناوری سیسکو سیستمز ( cisco ) و آی بی ام ( ibm ) برای مقابله بهتر و سریعتر با تهدیدات سایبری ، با یکدیگر همکاری خواهند کرد .طبق این همکاری 2 غول فناوری cisco و ibm ، سرویسهای امنیتی و اطلاعات و محصولات تهدیدات امنیتی را با یکدیگر ادغام خواهند کرد .به گزارش دیسنا ، در حال حاضر هر 2 شرکت فعالیت زیادی در حوزه امنیت سایبری دارند و پس از این قرارداد تحقیقات و خدمات خود را با یکدیگر به اشتراک میگذارند .مجموعه های امنیتی سیسکو با مجموعه های ibm qradar across networks , endpoint & cloud سرویسهای سراسری و جهانی ibm ادغام خواهند شد .همچنین طبق توافق این همکاری ، تیمای تحقیقاتی سیسکو تالوس cisco talos و آی بی ام ای فورس ibm x-force ، اطلاعات خود را با یکدیگر به اشتراک خواهند گذاشت ...
منبع : http://disna.ParsiBlog.com/Posts/158/همکاري Cisco و IBM در زمينه مقابله با تهديدات سايبري/خانواده و غمخوار یکدیگر بودن....

درخواست حذف اطلاعات

از مسائلی که در خانواده ها و یا زندگی زوجین بسیار مهم است این است که زن و شوهر غمخوار یکدیگر باشند و در هم و غم های یکدیگر شریک باشند. ادامه مطلب ...
منبع : http://manteghbayan.blog.ir/post/488دوقلوهایی که داخل رحم مادر به یکدیگر کمک د!

درخواست حذف اطلاعات

دوقلوهای انگلیسی توانستند با در آغوش گرفتن یکدیگر در رحم مادر، زنده متولد شوند. نوشته دوقلوهایی که داخل رحم مادر به یکدیگر کمک د! اولین بار در اخبار پدیدار شد. ...
منبع : http://niksalehi.com/newspaper/دوقلوها-داخل-رحم-مادر.htmlرنگ در معماری 2

درخواست حذف اطلاعات

چرخه رنگ چرخه رنگ ، یک دایره رنگ ابت است که در آن رنگ های قرمز ، زرد و آبی وجود دارند ، در واقع دایره رنگ سنتی در هنرهای تجسمی به شمار می آید . سر آیزاک نیوتون (sir isaac newton) در سال 1666 اولین نمودار رنگ دایره شکل را به وجود آورد . از آن زمان تا کنون ، دانشمندان و هنرمندان به مطالعه و طراحی نمونه های متنوع و مختلف این مفهوم اولیه بوده اند ، که چرخه رنگ ایتن معروف ترین ، و پر استفاده ترین آنهاست . در تئوری رنگ ، قرمز ، زرد و آبی رنگ های اصلی هستند زیرا دانه های رنگی تشکیل دهنده آنها از ترکیب هیچ رنگ دیگری به وجود نیامده و تمام رنگ های دیگر از ترکیبات مختلف این سه رنگ با یکدیگر به دست می آیند . سبز ، نارنجی و بنفش رنگ هایی هستند که از ترکیب رنگ های اصلی با یکدیگر حاصل می شوند . محل قرار گیری هر رنگ ثانویه در دایره رنگ ، بین دو رنگ اصلی تشکیل دهنده اش است . زرد- نارنجی ، قرمز نارنجی ، قرم ...
منبع : http://memaritabriz.blogfa.com/post/3کاملترین جهانی شدن

درخواست حذف اطلاعات

مقاله ای در مورد اینکه چگونه یک شرکت می تواند دید جهانی داشته باشد چگونه باید در این دنیا رفتار کرد شرکت های موقف چه کرده انددسته بندیاقتصادفرمت فایلdocتعداد صفحات76حجم فایل84 کیلو بایتبرای فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلمفاهیم جهانی شدن را از نظر مدیران معاصر درک کنید.          مرورکلی بر جهانی شدن        تحولات اقتصادی در سطح جهان اثرات قابل توجهی بر تمدن بشری بر جای گذارده است. به ویژه برای مدیرانی که مؤسسات تولیدی و تجاری آنان برای انجام معاملات ب و کار بایستی فراتر از محیط ملی فعالیت کنند. پدیده جهانی شدن به سرعت تحولات را بصورت گسترده ای افزایش داد. به عبارتی دیگر، پدیده جهانی شدن، جهانی را که در آن اقتصاد های ملی بواسطه موانعی همچون فاصله، محدودیت های زمانی[1] ، زبان[2] ، فرهنگ ها[3]، قوانین تی ...
منبع : http://sellu.ParsiBlog.com/Posts/40/کاملترين جهاني شدن/سال نو

درخواست حذف اطلاعات

سال نو اگر می توانیدهر روز را نوروز کنید، یعنی در راه خدا به یکدیگر هدیه بدهید و با یکدیگر پیوند داشته باشید. (ص) - دعائم ال ج2 ص326 ...
منبع : http://vadieghalam.blog.ir/post/سال-نوفاصله ها را کم کنیم..

درخواست حذف اطلاعات

ى از شاگردانش پرسید: چرا ما وقتى عصبانى هستیم داد می زنیم؟چرا مردم هنگامى که خشمگین هستند صدایشان را بلند می کنند و سر هم داد می کشند؟شاگردان فکرى د و یکى از آنها گفت:چون در آن لحظه، آرامش و خونسردیمان را از دست می دهیم. پرسید: این که آرامشمان را از دست می دهیم درست است امّا چرا با وجودى که طرف مقابل کنارمان قرار دارد داد می زنیم؟آیا نمی توان با صداى ملایم صحبت کرد؟ چرا هنگامى که خشمگین هستیم داد می زنیم؟ شاگردان هر کدام جواب هایى دادند اما پاسخ هاى هیچکدام را راضى نکرد.سرانجام او چنین توضیح داد: هنگامى که دو نفر از دست یکدیگر عصبانى هستند، قلب هایشان از یکدیگر فاصله می گیرد. آنها براى این که فاصله را جبران کنند مجبورند که داد بزنند. هر چه میزان عصبانیت و خشم بیشتر باشد،این فاصله بیشتر است و آنها باید صدایشان را بلندتر کنند. شاید کم فاصله صدا را پایین بیاورد اما بالا بردن صدا فاصله را ک ...
منبع : http://aminmoradikerig.ParsiBlog.com/Posts/42/فاصله ها را کم کنيم../ش ت انیشتین توسط دانشمندان معاصر در اثبات درهم تندیگی کوانتومی

درخواست حذف اطلاعات

یکی از عجیب ترین پدیده های علمی ”درهم تنیدگی کوانتومی“ است؛ پدیده ای که در آن دو ذره به طریقی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند که به صورت بسیار عمقی به یکدیگر متصل شده و حتی اگر به فاصله ی چند سال نوری از یکدیگر دور باشند، در یک وجود ”به سهیم“ می شوند. گویا آی تی – آن طور […] ...
منبع : http://gooyait.com/1395/11/22/scientists-could-prove-quantum-mechanic.htmlما ... ؛ نه ببخشید

درخواست حذف اطلاعات

ما بد اریم نه ، بهتر است بگویم خواستم جمله ام را با "ما" شروع کنم که یادم آمد "ما" نشدیم ، اینگونه آغاز میکنم بد اریم به یکدیگر و به تمام دوستت دارم های نا گفته ای که پشت دیوار غرورمان ماندند آنها را بلعیدیم تا نشـــان دهیــم منطــقی هـستیم... ...
منبع : http://soaad.ParsiBlog.com/Posts/488/ما ... ؛ نه ببخشيد من و تو/دیازپام 280

درخواست حذف اطلاعات

یوماً ما قلنا لن نفترق إلا بالموت… تأ الموت و افترقنا..روزی گفتیمفقط مرگ می‎تواند ما را از یکدیگر جدا کند...مرگ دیر کردو ما از یکدیگر جدا شدیم...#محمود_درویش ...
منبع : http://diazpaam.blogsky.com/1396/03/04/post-623/دیازپام-280ش ت انیشتین توسط دانشمندان معاصر در اثبات درهم تنیدگی کوانتومی

درخواست حذف اطلاعات

یکی از عجیب ترین پدیده های علمی ”درهم تنیدگی کوانتومی“ است؛ پدیده ای که در آن دو ذره به طریقی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند که به صورت بسیار عمقی به یکدیگر متصل شده و حتی اگر به فاصله ی چند سال نوری از یکدیگر دور باشند، در یک وجود ”به سهیم“ می شوند. گویا آی تی – آن طور […] ...
منبع : http://gooyait.com/1395/11/22/scientists-could-prove-quantum-mechanic.htmlبیا تا قدر یکدیگر بدانیم..

درخواست حذف اطلاعات

بیا تا قدر یکدیگر بدانیم/ که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم بیا تا مهربانی پیشه سازیم/ به مشتی زرق و برق خود را نبازیم چه آمد بر سر اقوام و خویشان/ که گردید جمعشان اینطور پریشان چرا فامیلها ازهم جدایند/ چرا دوستان، رفیقان بی وفایند چرا خواهر ز خواهر می گریزد/ برادر با برادر می ستیزد چرا دختر ز مادر ننگ دارد/ پدر با بچه هایش جنگ دارد ادامه.. ...
منبع : http://ali-ahmadpoor.blogfa.com/post/134/بیا-تا-قدر-یکدیگر-بدانیم-