استاد بهترین و آخرین مطالب و دانستنیهای فارسی

اثبات نسب در فقه و قانون مدنی - یافته ها

اثبات نسب در فقه و قانون مدنی مابین اطلاعات، اخبار و پست های وبلاگهای فارسی جستجو و مطالب جستجو شده ی پیشنهادی به صورت خلاصه و با درج لینک منبع نمایش داده شده. چنانچه نتایج جستجو شده دارای محتوای نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی دکمه درخواست حذف کلیک نمائید.ماده 265 قانون مدنی : اماره مدیونیت؟!

درخواست حذف اطلاعات

نشست قضایی دادگاه عمومی بخش کرگانرود س: آیا ماده 265 قانون مدني اماره مدیونیت وضع کرده یا خیر ؟ بعبارت دیگر؛ در ماده مذکور چه ی مدعی است و چه ی منکر؟ نظر اکثریت: نظر به استصحاب مالکیت پرداخت کننده ، عدم امکان اثبات امر عدمی ( که بر مبنای نظر اماره مدیونیت ، پرداخت کننده باید امر عدمی را اثبات کند ) ، اصل برائت ذمه و نیز ظاهر ماده که اصل را بر عدم تبرع در پرداخت قرارداده است و نه مدیونیت و اینکه مدعی مدیونیت باید آنرا اثبات کند ونه پرداخت کننده ، لذا پرداخت کننده وجه، مستغنی از اثبات مدیون نبودن است و طبق ماده 265 قانون مدني ، می تواند نسبت به استرداد آن اقدام نماید و مدعی مدیونیت (گیرنده مال)جهت عدم استرداد ، باید مدیون بودن پرداخت کننده را اثبات نماید. نظر اقلیت : نظر به اینکه ماده 265 قانون مدني در ذیل سقوط تعهدات و وفای به عهد آمده ( که ظاهر در عدم تبرع است)، اینکه وجود اموال در ید شخص ...
منبع : http://mofeed.blogfa.com/post/7ادله اثبات جرم (ادله اثبات در امور کیفری)

درخواست حذف اطلاعات

ادله اثبات جرم (ادله اثبات در امور کیفری) - ادله(دلایل )اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است. -احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون میباشد. ...
منبع : http://rezvani-law.blogfa.com/post-320.aspxآیین دادرسی مــــــــــــــــــــــدنی

درخواست حذف اطلاعات

ماده 1257 ق آ د مدني: هر مدعی حقی باشدباید آن را اثبات کندومدعی علیه هرگاه درمقام دفاع مدعی امری شودکه محتاج دلیل باشداثبات امربرعهده ی او است. ماده 1258 ق آ د مدني:دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است: 1-اقرار 2-اسناد کتبی (اسناد رسمی و غیررسمی) 3-شهادت 4-امارات( اوضاع احوالی است که به حکم قانون یادرنظرقاضی دلیل برامرشناخته می شود. 5-قسم ...
منبع : http://sobhan-namjoo.blogfa.com/post/10مشاوره حقوقی اثبات زوجیت

درخواست حذف اطلاعات

اثبات زوجیت یکی از دعاوی قابل طرح در محاکم، دعوای زوجیت است که توسط یکی از زوجین احتمالی علیه دیگری طرح می گردد. بدلیل بعضاً خصوصیات ویژه ای که این دعوی دارد، مقاله مستقلی را بدان اختصاص داده و دلایل احتمالی برای اثبات این دعوی را به بررسی می گیریم. اصولاً هر مدعی حقی بر دیگری است، باید ادعای خود را ثابت کند و این معنا مفاد روایات متعدد از معصومین بدین مضمون که “البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر”[۱]بوده و ماده ۱۲۵۷ قانون مدني از این قاعده کلی بر گرفته شده و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدني جدید نیز بر آن دل دارد. دعوی ازدواج نیز از همین قاعده پیروی می کند. بنابراین، زن یا مردی که مدعی رابطه زوجیت هستند، باید ادعای خود را به مدد دلایل محکم به اثبات برسانند. اما قبل از اینکه ببینیم چه دلایلی برای اثبات رابطه زوجیت کارایی دارند، بپردازیم به اینکه متعلق اثبات چه امری است؟ آیا زوجیت صرف بدون ذکر ...
منبع : http://farhikhte2.blogfa.com/post/1416/مشاوره-حقوقی-اثبات-زوجیت"تفاوت های ادّعای جعلیّت با اِنکار و تردید"

درخواست حذف اطلاعات

1⃣از لحاظ نوع سند: ✍ادّعای جعلیّت می تواند نسبت به اَسناد رسمی یا غیر رسمی به عمل آید. (مفادّ مادّه ی ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدني)؛امّا، اِنکار و تردید نسبت به اَسناد رسمی و اَسنادی که اعتبار رسمی دارند، مسموع نخواهد بود. (مفاد مادّه ی ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدني). 2⃣تکلیف اِثباتی: ✍اثبات اِنکار و تردید از سوی اظهار کننده لازم نیست، و وی را با تکلیف مواجه نمی سازد. (مفادّ مادّه ی ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدني)؛امّا، جعل، ادّعا است و باید با دلیل، اثبات شود. (مفادّ مادّه ی ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدني). 3⃣ارائه ی دلیل جعلیّت و زمان آن: ✍طبق مادّه ی ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدني؛ ادّعای جعلیّت باید با ذکر دلیل، و در زمان مقرّر اقامه شود؛ امّا، در انکار و تردید به صِرف اظهار، انکار یا تردید نسبت به سند کفایت می کند و ارائه دهنده باید اص آن را اثبات کند. 4⃣ابلاغ ادّعای جعل و تکلیف تسلیم اصل سند در موعد ...
منبع : http://spnuls.blogfa.com/post/17قانون حاکم بر مسئولیت مدنی

درخواست حذف اطلاعات

یکی از سوالات و ابهامات مطرح در حقوق بین الملل خصوصی ایران، مساله قانون حاکم بر مسئولیت مدني است. در سکوت قانون مدني تکلیف چیست؟ چرایی و چگونگی تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدني ، عنوان مقاله ای است که قرار است بزودی در مجله تحقیقات حقوقی شهید بهشتی چاپ شود و در آن ایده ها و نظریه هایی در این زمینه تقدیم پژوهشگران شده است. گفته اند در اسفند ماه امسال چاپ خواهد شد. ...
منبع : http://shariatbagheri.blogfa.com/post-115.aspxآشنایی با ایرادات قانونی منطیق بر ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی وآثار آن

درخواست حذف اطلاعات

آشنایی با ایرادات قانونی منطیق بر ماده 84 قانون آیین دادرسی مدني وآثار آن مبحث ایرادات از مهمترین مباحث آیین دادرسی مدني است که فصل مستقل و مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدني سابق و فعلی در خصوص آن تدوین گردیده است. این مبحث در محاکم و دادگاههای دادگستری و سایر مراجع قضایی و اداری نیز دارای جایگاه ویژه ای است و همواره مورد توجه قضات، وکلای دادگستری و اصحاب دعوا بوده است. همچنین علمای حقوق نیز در تقریرات و تألیفات خود به طور مرتب فصلی برای این موضوع تخصیص داده اند و در واحدهای درسی دانشکده های حقوق و در ضمن درس آیین دادرسی مدني نیز مورد تدریس قرار گرفته است. تعریف ایرادوانواع آن: بند اول - ایراد چیست؟ در هیچیک از قوانین آیین دادرسی مدني که تاکنون تدوین و تصویب گردیده، تعریف صریح و دقیقی از «ایراد» ارائه نشده است و قانونگذار صرفاً به ذکر مصادیق ایراد در قوانین مربوط، پرداخته است براساس هم ...
منبع : http://sepante.blogfa.com/post/3مسئولیت مدنی

درخواست حذف اطلاعات

مسئولیت مدني مسئولیت مدني را می­ توان به دو بخش تقسیم کرد: الف) مسئولیت خارج از قرارداد ب ) مسئولیت قرارداری مفهوم مسئولیت قراردادی تعهدی که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی، برای اشخاص ایجاد می شود، برخلاف مسئولیت مدني خارج از قرارداد که در آن­ قراردادی در کار نیست. شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی الف) وجود قرارداد برای اثبات مسئولیت قراردادی وجود و اثبات قرارداد، امری ضروری است و احراز رابطۀ قراردادی میان خواهان و خوانده یکی از ارکان مسئولیت قراردادی است و این رابطه فقط در مورد طرفین قراردادی باید باشد، و اگر طرف قرارداد به شخص دیگری که خارج از قرارداد است ضرری بزند، این مسئولیت قراردادی نخواهد بود. ب) رابطه علیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد باید بین خسارت وارده و قرارداد، چنان رابطه ای باشد که بتوان گفت خسارت در نتیجه عدم اجرای تعهد به بار آمده است. برای مثال در عقد بیع اگر فروشنده، مب ...
منبع : http://vakil97.blogfa.com/post/40اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین

درخواست حذف اطلاعات

چکیده مقدمه تحلیل ماده 4 قانون مدني تحلیل ماده 11 قانون مجازات ی اصل عطف به ماسبق قوانین وتصمیمات اداری بند اول – اهمیت ومفهوم اصل در حقوق اداری بند دوم – جایگاه اصل در آراء دیوان تفاسیر شورای نگهبان در رابطه با عطف به ماسبق نشدن احکام ابطال دیوان قواعد حقوق بین الملل ناظر برعطف به ماسبق نشدن قوانین اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین محمد رضا دلاوری چکیده اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین از پایه های حقوق به شمار می رود. به گوانه ای که این اصل در حقوق خصوصی ، حقوق جزاء حقوق عمومی وحتی در اسناد بین المللی به عنوان وسیله اثبات حق از اهمیت خاصی برخوردار است. عدم رعایت این اصل در رویه قضائی دادگاههای مدني ، جزائی اداری نیز به عنوان مبنایی جهت کنترل قضائی وابطال اقدامات ناشی از نقض اصل به شمار می رود وچنانچه مراجع قضائی تالی در روند رسیدگی به دعاوی اعم از مدني ، کیفری ، اداری مرتکب بی توجهی نسبت به اصل م ...
منبع : http://ghanon-asasi-emadi.blogfa.com/post/27مقاله مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی

درخواست حذف اطلاعات

مقاله مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدني مقاله مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدني ؛ یک مقاله بسیار خوب برای رشته حقوق است که برای شما در 34 صفحه آماده شده است. ...
منبع : http://hoghooghmaghaleh.samenblog.com/مقاله-مطالعه-تطبیقی-ماده-338-قانون-مدنی.htmlحواشی مهم کتاب قانون مدنی در نظم کنونی کاتوزیان

درخواست حذف اطلاعات

برخی از کاربران سؤال می د که کدام حواشی کتاب قانون مدني در نظم حقوق کنونی مهم است؟ کجاها را بخوانیم؟ کجاها را نخوانیم؟ کجاها مهم است؟ شما می توانیدبرای مطالعه حواشی مهم کتاب قانون مدني در نظم حقوقی کنونی عالی قدر جناب آقای کاتوزیان مطلب زیر را مطالعه نمایید ...
منبع : http://law-alavije.blogfa.com/post/14*قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در

درخواست حذف اطلاعات

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدني دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ مهلت اجرای این قانون که برای ۵ سال در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب شده بود، به موجب ماده واحده "قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدني دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث" مصوب ۱۳۹۲/۷/۲ مجلس شورای ی تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید شد ...
منبع : http://bimeiran-pakdasht.blogfa.com/post/3اثبات قضیه کارنو

درخواست حذف اطلاعات

در این پست به اثبات قضیه کارنو می پردازیم. در منابع و سایت های مختلف اثبات های زیادی از این قضیه هست اما بیشتر اثبات ها مربوط به ح یست که ماشین گرمایی فقط با دو منبع (th و tc) تبادل گرمایی می کند. با توجه به این موضوع، اثبات این قضیه در کلی ترین ح را در اختیار شما قرار داده ایم. ...
منبع : http://ipho29th.blogfa.com/post/6بیمه مسئولیت

درخواست حذف اطلاعات

به موجب ماده یک قانون مسئولیت مدني مصوب سال 1339 هر بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی شود ، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد . ابعاد مسئولیت در قانون مدني ایران به قدری وسیع است که برای هر ی به مقتضای شغل و حرفه وی و حتی فراتر از آن ، به مقتضی نوع ارتباطات و مراودات اجتماعی وی می توان نوعی بیمه مسئولیت تعریف نمود . ...
منبع : http://raziiinsurance.blogfa.com/post/9منابع آزمون وک 95

درخواست حذف اطلاعات

منابع آزمون وک 95 . حقوق مدني: منبع : قانون مدني در نظم حقوقی کنونی کاتوزیان + جزوه مدني شهبازی قانون فرعی: 1.قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 و 76 2.قانون مسولیت مدني 3.قانون اوقاف و امور خیریه 4.قانون تملک آپارتمان ها کتاب تست : کتاب تست مدني طبقه بندی شده میترا ضر (انتشارات مجد) + کتاب تست محمد حسین شهبازی 2.آیین دادرسی مدني: منبع : قانون آیین دادرسی مدني + کتاب های بنیادین عبداله شمس قانون فرعی: 1.قانون حمایت خانواده 2.قانون اجرای احکام مدني 3.قانون شورای حل اختلاف کتاب تست : کتاب تست آیین دادرسی مدني طبقه بندی شده آقای ابهری(انتشارات مجد) + کتاب تست کمالوند 3.حقوق تجارت: منبع : قانون تجارت + کتاب ساده ساز حقوق تجارت فرشید فرحناکیان قانون فرعی: 1.قانون صدور چک 2.قانون تصفیه امور ورش تگی کتاب تست : کتاب تست مدني طبقه بندی شده رضا شکری انتشارات مجد 4.آیین دادرسی کیفری: منبع : قانون آیین ...
منبع : http://uytglaw.blogfa.com/post/145رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع نحوه پرداخت غرامت بایع

درخواست حذف اطلاعات

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدني، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدني بایع قانوناً م م به جبران آن است؛ بنابراین دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۹ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ ...
منبع : http://lawonline.blogfa.com/post/279جزوه خلاصه کتاب ادله اثبات دعوا ( عباس کریمی)

درخواست حذف اطلاعات

جزوه خلاصه کتاب ادله اثبات دعوا ( عباس کریمی) جهت خلاصه کتاب ادله اثبات دعوا کلیک کنید جهت خلاصه کتاب ادله اثبات دعوا کلیک کنید جهت خلاصه کتاب ادله اثبات دعوا کلیک کنید خلاصه ی کتاب ادله اثبات دعوا ( عباس کریمی) + تست خلاصه ی کتاب ادله اثبات دعوا تالیف عباس کریمی از انتشارات پیام نور در ... نمونه سوال ادله اثبات دعوا ، خلاصه کتاب ادله اثبات دعوا ، کتاب ادله اثبات دعوا ... خلاصه کتاب ادله اثبات دعوا ( عباس کریمی) + تست - رزبلاگ jan 19, 2017 - خلاصه ی کتاب ادله اثبات دعوا تالیف عباس کریمی از انتشارات پیام ... جزوه ادله اثبات دعوی کریمی - دل نوشته های عاشقان حضرت . فایل خلاصه کتاب ادله اثبات دعوا ( عباس کریمی) + نمونه سوال | آربیتا فایل 5 mins ago - فایل خلاصه کتاب ادله اثبات دعوا ( عباس کریمی) + نمونه سوال ... خلاصه کتاب ادله اثبات دعوا تالیف عباس کریمی ویژه پیام نور در قالب ... خلاصه ی کتاب ...
منبع : http://quarrel.blog.ir/1395/11/18/جزوه-خلاصه-کتاب-ادله-اثبات-دعوا-عباس-کریمینرم افزار حقوقی

درخواست حذف اطلاعات

یک نرم افزار حقوقی برای دئستان حقوقی. توضیحات: برخی از قوانین موجود در نرم افزار قانون اساسی-قانون مدني-قانون آیین دادرسی مدني-قانون تجارت-لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت-قانون مجازات ی جدید-قانون مجازات ی قدیم-کتاب پنجم قانون مجازات ی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده)-قانون آیین دادرسی کیفری جدید-قانون آیین دادرسی کیفری قدیم-قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی-آیین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب-قانون جرایم رایانه ای-قانون امور حسبی -قانون اجرای احکام مدني-قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عد اداری-قانون اعسار-قانون افراز و فروش املاک مشاع-قانون مالیات های مستقیم-قانون حمایت خانواده-قانون ثبت اسناد و املاک-قانون ثبت احوال-سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایران-قانون مبارزه با پولشویی-آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی -قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی ...
منبع : http://anjoman94hoghoogh.blogfa.com/post/5حرف حساب

درخواست حذف اطلاعات

روسو جمله ی خوبی خطاب به ان ی داشت. میگفت: دست از اثبات حقانیت یت بردارید، چون یت واقعاً برحق است، بیایید اثبات کنید که خودتان ی هستید ، این چیزی ست که نیاز به اثبات دارد... کاری به بحث ی و... این جمله ندارم اما امروز وقت اون نیست که به بعضی آقایون مسئول بگیم شما نمیخواد ثابت کنید انقلاب ما بر حقه چون نیازی به اثبات نداره شما ثابت کنید خودتون به انقلاب و آینده ایمان دارید!!! واگر دارید پس آقازاده هاتون توی کانادا و لندن چه غلطی میکنن یه قانون منع ورود گذاشت ترامپ از همه بیشتر آقایون مسئول صداشون در اومد که نکنه یه وقت آقازاده هاشونو نذارن برن !!! ...
منبع : http://nasleammar.blog.ir/post/rosoبدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

در ماده ی ۱۰۷۵ قانون مدني٬ در قوانین ایران به رسمیت شناخته شده است. شرایط و ارکان اساسی نکاح منقطع ( ) عبارت اند از شرایط صحت نکاح دائم به اضافه ی تعیین مدت مشخص و تعیین مهر معین برای زن. موانع نیز همان موانع نکاح دائم هستند.در نکاح دائم عدم وجود مهر یا ذکر نشدن مهر جایز است٬ اما در نکاح منقطع٬ عدم وجود مهر موجب بطلان عقد می شود. قانون بر وجود و مشخص بودن مهریه ی زن در تاکید فراوان کرده و مطابق مواد ۱۰۹۵ تا ۱۰۹۸ قانون مدني ترتیباتی داده که مهریه ی زن در به هر ترتیب به وی تسلیم شود ...
منبع : http://daftarezdevaj-246.blogfa.com/post/19بررسی اجمالی عقد وک

درخواست حذف اطلاعات

برابر ماده 656 قانون مدني که بیان می دارد: "وک عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید." تعریف ماده 656 قانون مدني از عقد وک عام است و شامل هر نیابتی اعم از اداره اموال موکل طبق ماده 661 ق.م. یا در محاکمه طبق ماده 664 و... می شود. وک عقدی است جایز ماده 186 قانون مدني عقد جایز را اینگونه تعریف کرده است:"عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند." ماده 679 ق.م. بیان می دارد:"موکل می تواند هر وقت بخواهد را عزل کند... ."مطابق بند 2 ماده 678 هم هر وقت بخواهد می تواند از وک استعفا بدهد. بنابراین با توجه به قانون مدني می توان گفت که عقد وک عقدی است جایز و توافقی یعنی عقدی است که با توافق و قبول طرفین واقع می شود و طرفین هر وقت بخواهند می توانند آن را بر هم بزنند. ...
منبع : http://mousamoharrami.blogfa.com/post/4بیست قانون طلایی برای احترام به خود

درخواست حذف اطلاعات

قانون اول: اگر فکر می کنی کاری اشتباهه، انجامش نده قانون دوم: در صحبت ها همیشه دقیقا همون چیزی رو بگو که منظورته قانون سوم: هیچ وقت طوری زندگی نکن که سعی کنی همه رو از خودت راضی نگه داری؛ هیج وقت. قانون چهارم: سعی کن هر روز یاد بگیری و دست از یادگرفتن بر نداری. قانون پنجم: در صحبت با دیگران هیچ وقت راجع به خودت بد حرف نزن قانون ششم: هیچ وقت دست از تلاش برای رسیدن به رویاهات بر ندار. قانون هفتم: سعی کن راحت نه بگی، از نه گفتن نترس. قانون هشتم: از بله گفتن هم نترس. قانون نهم: با خودت مهربون باش ...
منبع : http://emambagherlib.blogfa.com/post/367تعارض ادلّه در اثبات جرایم مستوجب قصاص، دیه و تعزیر؛ مصادیق و را ارها

درخواست حذف اطلاعات

«تعارض ادلۀ اثبات دعوی» واقعه ای است که در اعمّ اثبات کیفری و حقوقی مجال بروز می یابد؛ با این حال، تحقق آن در اثبات کیفری دربردارندۀ پیامدهای م ّبی است که حساسیت بیشتری برای رفع آن می طلبد. با رجوع به قانون مجازات ی و قواعد رفع تعارض در دانش اصول فقه، اگرچه می توان را ارهایی کلّی از جمله «تخییر»، «تساقط»، «تقدم قانونی» و... برای رفع واقعۀ مزبور ارائه داد، تطبیق هر را ار با مصادیق مختلف تعارض ادلۀ اثبات دعوی بر عهدۀ قاضی نهاده شده است. در پژوهش حاضر که به فراخور موضوع با روش توصیفی ـ تحلیلی صورت پذیرفته است، به سبب تفاوت در نظام اثباتی جرایم حدّی در مقایسه با سایر جرایم، تمرکز بر مصادیق تعارض ادلۀ اثبات جرایم مستوجب «قصاص»، «دیه» و «تعزیر» قرار گرفته و را ار مناسب برای هر مصداق مشخص گردیده است. اهمیت پژوهش در این نکته نهفته است که کارآمدی را ارهای ارائه شده در قانون مجازات ی، منوط به آن است ...
منبع : http://shahruz-soltani.blogfa.com/post/86اقرار

درخواست حذف اطلاعات

سلام در تلگرام اشخاص زیادی اقرار دارند که تقلب صورت گرفته است که به موجبماده 1278 قانون مدني نسبت به خودشان نافذ است یعنی قبول دارند که تقلب (پخش تراکت انجام گرفته است ) ماده قانون مدني ۱۲۷۸ اقرار هر فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را م م قرار داده باشد. ...
منبع : http://dadnad12.blogfa.com/post/281/اقرارآزمون حقوق بین الملل خصوصی

درخواست حذف اطلاعات

شهید اشرفی اصفهانی - دی 95 کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی استفاده از قانون مدني آزاد است. به دو مورد از سؤال به صورت مستدل و مستند، پاسخ دهید. آقای الف. پس از تصویب قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج ن ایرانی با مردان خارجی، به تابعیت ایران درآمده است. سپس با خانم ب. تبعه ایران عقد ازدواج منعقد کرده است. در پی امتناع زوجه از زندگی مشترک، وی مدعی شده که ازدواج ایشان بدون رعایت ماده 1060 قانون مدني و حاصل تقلّب نسبت به قانون افغانستان بوده؛ لذا تقاضای اعلام بطلان عقد نکاح و جبران خسارات وارده را دارد. از منظر حقوق بین­الملل خصوصی، ادعای زوجه را ارزی و بیان کنید که آیا در تقلّب نسبت به قانون، تمایزی میان قانون داخلی و خارجی وجود دارد یا خیر؟ تحلیلهای دوگانه از ماهیت «قانون خارجی» را تشریح و بیان کنید که در نظام حقوقی و رویه قضایی ایران، قانون خارجی چه ماهیتی دارد؟ اثبات آن برعهده ...
منبع : http://maqami.blog.ir/post/358تعارض ادلّه در اثبات جرایم مستوجب قصاص، دیه و تعزیر؛ مصادیق و را ارها

درخواست حذف اطلاعات

«تعارض ادلۀ اثبات دعوی» واقعه ای است که در اعمّ اثبات کیفری و حقوقی مجال بروز می یابد؛ با این حال، تحقق آن در اثبات کیفری دربردارندۀ پیامدهای م ّبی است که حساسیت بیشتری برای رفع آن می طلبد. با رجوع به قانون مجازات ی و قواعد رفع تعارض در دانش اصول فقه، اگرچه می توان را ارهایی کلّی از جمله «تخییر»، «تساقط»، «تقدم قانونی» و... برای رفع واقعۀ مزبور ارائه داد، تطبیق هر را ار با مصادیق مختلف تعارض ادلۀ اثبات دعوی بر عهدۀ قاضی نهاده شده است. در پژوهش حاضر که به فراخور موضوع با روش توصیفی ـ تحلیلی صورت پذیرفته است، به سبب تفاوت در نظام اثباتی جرایم حدّی در مقایسه با سایر جرایم، تمرکز بر مصادیق تعارض ادلۀ اثبات جرایم مستوجب «قصاص»، «دیه» و «تعزیر» قرار گرفته و را ار مناسب برای هر مصداق مشخص گردیده است. اهمیت پژوهش در این نکته نهفته است که کارآمدی را ارهای ارائه شده در قانون مجازات ی، منوط به آن است ...
منبع : http://shahruz-soltani.blogfa.com/post/83قرارداد لازم نیست حتما کتبی باشد

درخواست حذف اطلاعات

در قرارداد آنچه که مورد نظر است انطباق قصد و اراده طرفین است یعنی همان چیزی رو که شما می خواهید طرف شما نیز همان را بخواهد بنابراین این انطباق مهم است، از طرفی باید براساس ماده ۱۹۰ قانون مدني شرایط صحت عقد رعایت شود بنابراین دیده می شود کتبی بودن فقط در امر اثبات و وجود توافق کمک می کند والا در عالم اعتبار ، عقد شفاها نیز منعقد می شود . ...
منبع : http://qarardad.persianblog.ir/post/3بررسی حقوقی رهن مکرر

درخواست حذف اطلاعات

چنانچه ارزش ملکی یکصد میلیون تومان در رهن قرار گیرد و مالک همین ملک را یکبار دیگر به رهن بگذارد رهن مکرر صورت گرفته است که احکام آن در قانون مدني ماده 776 بیان شده است. در ماده 771 قانون مدني در تعریف عقد رهن تصریح شده رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند. می توان گفت عقد رهن، عقدی تبعی،عینی است و از سوی راهن لازم و از سوی مرتهن جایز است و قبض شرط صحت عقد رهن است ،اما به موجب قانون دریایی ایران مصوب سال 43 در رهن کشتی قبض شرط صحت نیست. منبع : .mizanonline.ir ...
منبع : http://ir-ali.blogfa.com/post-662.aspxمنابع آزمون وک

درخواست حذف اطلاعات

منابع آزمون وک - حقوق مدني: منبع: - قانون مدني در نظم حقوقی کنونی کاتوزیان - کتاب قواعد عمومی قراردادهای صفایی - کتاب مسئولیت مدني تالیف صفایی و رحیمی قانون خاص: - قانون روابط موجر و مستاجر سال های 56 و 76 ( جزوه خلاصه) - قانون مسولیت مدني - قانون اوقاف و امور خیریه - قانون تملک آپارتمان ها ادامه مطلب ...
منبع : http://farahadaf.blog.ir/post/14/منابع-آزمون-وکالتحل تعارض بین عقد رهن قانون مدنی وماده ۳۴ قانون ثبت

درخواست حذف اطلاعات

بسیاری از حقوقدانان و دانشجویان حقوق هنگام مواجه شدن با عقد رهن و ماده 34 قانون ثبت احساس میکنند تعارضی بین آنها موجود است، در این مطلب تلاش شده است در جهت رفع این تعارض ظاهری راه کاری ارائه گردد. برای مشاهده ادامه مطلب رو ادامه ادامه مطلب کلیک کنید... ...
منبع : http://mahdynaeeny.blogfa.com/post/31