استاد بهترین و آخرین مطالب و دانستنیهای فارسی

دانلود متن کامل با فرمت ورد پایان نامه های کارشناسی ارشد خرید و فروش و معاوضه

جدیدترین و آخرین مطالب وبلاگ دانلود متن کامل با فرمت ورد پایان نامه های کارشناسی ارشد خرید و فروش و معاوضه از بلاگ دانلود متن کامل با فرمت ورد پایان نامه های کارشناسی ارشد خرید و فروش و معاوضه دریافت گردیده و به همراه لینک سایت اصلی نمایش داده شده است. در شرایطی که اطلاعات و مطالب پست های نمایش داده شده نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی دکمه درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.gl/l (1120)

درخواست حذف اطلاعات
رفتن به محتوا gl/l (1120) درباره ی ج تناوبی ج مندلیف در تنظیم و پایدار جرم اتمی بسیاری از موارد مندلیفنادرست بودن جرم اتمی برخی از عناصر را ثابت و برخی دیگر را درست کرد . مندلیف و لوتار میردر موردخواص عنصرهاو ارتباط انها بررسی های دقیق تری انجام دادندودر سال ۱۸۶۹م به این نتیجه رسیدند که خواص عنصرها تابعی تناوبی از جرم انهاست.به این معنا که اگر عنصرها را به ترتیب افزایش جرم اتمی مرتب شوند نوعی تناوب در انها اشکار میگرددوپس ازتعداد معینی از عنصرها عنصرهایی با خواص مشابه خواص پیشین تکرار می شوند . مندلیف در سال ۱۸۶۹ بر پایه ی قانون تناوب ج ی از ۶۳عنصر شناخته شده ی زمان خود منتشر کرد .در فاصله ی بین سالهای ۱۸۶۹ تا ۱۸۷۱م مندلیف هم مانند لوتار میر با بررسی خواص عنصرها و ترکیب های انها متوجه شد که تغییرهای خواص شیمیایی عنصرها مانند خواص فیزیکی انها نسبت به جرم اتمی روند تناوبی دارد.از این رو ج جدیدی در ۸ ستون و۱۲سطر تنظیم کرد.او با توجه به نارسایی های ج نیو لندز ولوتار میر و حتی ج قبلی خود ج ی تقریبابدون نقص ارایه دادکه فراگیر وماندنی شد. ● شا ارهای مندلیف در ساخت شهرک عناصر : ▪ روابط همسایگی: دانشمندان پیش از مندلیف در طبقه بندی عناصر هر یک را جداگانه و بدون وابستگی به سایر عناصر در نظر می گرفتند.اما مندلیف خاصیتی را کشف کرد که روابط بین عنصرها را به درستی نشان میدادو ان را پایه تنظیم عناصر قرار داد. ▪ وسواس وی: او برخی از عناصر را دوباره بررسی کرد تا هر نوع ایرادی را که به نادرست بودن جرم اتمی از بین ببرد.در برخی موارد به حکم ضرورت اصل تشابه خواص در گروهها را بر قاعده افزایش جرم اتمی مقدم شمرد. ▪ واحدهای خالی: در برخی موارد در ج جای خالی منظور کردیعنی هر جا که بر حسب افزایش جرم اتمی عناصر باید در زیر عنصر دیگری جای می گرفت که در خواص به ان شباهتی نداشت ان مکان را خالی می گذاشتو ان عنصر را در جایی که تشابه خواص رعایت میشد جای داد.این خود به پیش بینی تعدادی ا زعنصرهای ناشناخته منتهی شد. ▪ استقبال از نان بعدی: مندلیف با توجه به موقعیت عنصرهای کشف نشده و با بهره گیری از طبقه بندی دوبرایزتوانستخواص انها را پیش بینی کند.برای نمونه مندلیف در ج ی که در سال ۱۸۶۹ تنظیم کرده بودمس و نقره وطلا را مانند ف ی قلیایی در ستون نخست جا داده بود اما کمی بعد عناصر این ستون را به دو گروه اصلی و فرعی تقسیم کرد.سپس دوره های نخست و دوم و سوم هر یک شامل یک سطر و هر یک از دوره های چهارم به بعد شامل دو سطر شده وبه ترتیب از دوره های چهارم به بعد دو خانه اول وشش خانه ا از سطر دوم مربوط به عناصر اصلی ان دوره و هشت خانه باقی مانده ی سطر اول و دو خانه اول سطر دوم مربوط به عناصر فرعی بود ▪ ساخت واحد مس ی هشتم: مندلیف با توجه به این که عناصراهن وکب ونیکل وروتینیم ورودیم وپالادیم واسمیم وایریدیم وپلاتینخواص نسبتا با یکدیگر دارند این عناصر را در سه ردیف سه تایی و در ستون جداگانه ای جای دادو به ج پیشین خود گروه هشتم ا هم افزود. در ان زمان گازهای نجیب شناخته نشده بوداز این رودر متن ج اصلی مندلیف جایی برای این عناصر پیش بینی نشد. پس از ان رامسی و رایله در سال ۱۸۹۴ گاز ارگون را کشف د و تا سا ل ۱۹۰۸ م گازهای نجیب دیگرکشف شد و ظرفیت شیمیایی انها ۰ در نظر گرفته شدو به گازهای بی اثر شهرت یافتند. ▪ اسانسور مندلیفبه سوی اسمان شیمی : ج مندلیف در تنظیم و پایدار جرم اتمی بسیاری از موارد مندلیفنادرست بودن جرم اتمی برخی از عناصر را ثابت و برخی دیگر را درست کرد .ج تناوبی نه تنها به کشف عنصرهای ناشناخته کمک کرد بلکه در گسترش و کامل نظریه ی اتمی نقش بزرگی بر عهده داشت و سبب اسان شدن بررسی عناصر و ترکیب های انها شد. ● مجتمع نیمه تمام: ج تناوبی با نارسایی هایی همراه بود که عبارتند از : ۱) جای هیدروژن در ج بطور دقیق مشخص نبود .گاهی ان را بالا ی گروه ف های قلیایی و گاهی بالای گروه های گروه هالوژن ها جا میداد. ۲) در نیکل و کب که جرم اتمی نزدیک به هم دارند خواص شیمیایی متفاوت است و با پایه قانون تناوبی ناسازگاری دارد. ۳) کب را پیش از نیکل و همچنین تلور را پیش از ید جای داد که با ترتیب صعودی جرم اتمی هم خوانی نداشت .با پیش رفت پژوهش ها و با کشف پرتوای و عنصرهاو بررسی دقیق طیف انها عدد اتمی کشف و اشکار شد و عناصر بر حسب افزایش عدد اتمی مرتب و نار سایی های جزیی موجود در ج مندلیف از بین رفت .زیرا تغییرات خواص عناصر نسبت به عدد اتمی از نظم بیشتری برخوردارست تا جرم اتمی انها . ۴) سال پس از نشر ج مندلیف بوابو در ات به روش طیف نگاری اکا الومینیوم را کشف کرد و گالیم نامید و ۴ سال بعد نیلسون اکا بور را کشف کرد و اسک م نامید و هفت سال بعد ونیکلر هم اکا سیلسیم را از راه تجربه طیفی کشف کرد و ان را ژرمانیم نامید. ● تغییرات خواص عناصر در دوره ها و گروههای ج : ۱) تغییرات شعاع اتمی : در هر گروه با افزایش عدد اتمی شعاع اتمی افزایش می یابد ودر هر دوره با افزایش عدد اتمی شعاع اتمی به تدریج کوچکتر می گردد. ۲) تغییرات شعاع یونی : شعاع یون کاتیون هر ف از شعاع اتمی ان کوچکتر و شعاع هر نا ف از شعاع اتمی ان بزرگتر است.به طور کلی تغییرهای شعاع یونی همان روند تغییرات شعاع اتمی است. ۳) تغییرات انرژی یونش: در هر دوره با افزایش عدد اتمی انرژی یونش افزایش می یابد و در هر گروه با افزایش لایه های الکترونی انرژی یونش کاهش می یابد. ۴) تغییرات الکترون خواهی : در هر دوره با افزایش عدد اتمی انرژی الکترونخواهی افزایش می یابدودر هر گروه با افزایش عدد اتمی اصولا انرژی الکترون خواهی از بالا به پایین کم می شود . ۵) تغییرات الکترونگاتیوی: در هر دوره به علت افزایش نسبتا زیا د شعاع اتمی الکترونگاتیوی عناصر کم میشود و در هر دوره به علت کاهش شعاع اتمی الکترونگاتیوی عناصر افزایش می یابد . ۶) تغییرتعدادالکترونهای لایه ظرفیتوعدد ا ایش:در هر دوره از عنصری به عنصر دیگریک واحد به تعداد الکترون ها ی ظرفیت افزوده میشود و تعداد این الکترونها و عدد ا ایش در عنصرهای هر گروه با هم برابرند. ۷) تغییرات پتانسیل الکترودی : در ازای هردوره با افزایش عدد اتمی توانایی کاهندگی عنصرها کاهش می یابد و توانایی ا یدکنندگی انها افزایش می یابد .از این روف هایی که در سمت چپ دوره ها جای دارندخاصیت کاهندگی ونا ف هایی که در سمت راست دوره ها جای دارندتوانایی ا ید کنندگی دارند.در موردعناصر یک گروه توانایی ا ید ?کنندگی با افزایش عدد اتمی وپتانسیل کاهش می یابد. ۸) تغییرات توانایی بازی هیدرو ید: توانایی بازی هیدرو یدعناصر در گروهها ازبالا به پایین افزایش می یابد اما در دوره از سمت چپ به راست رو به کاهش است. ۹) تغییرات دما وذوب یا جو ش: در هر دوره دمای ذوب و جوش تا اندازه ای به طورتناوبی تغییر می کند ولی این روندمنظم نیست و در موردعناصرگروهها نیز روندواحدی وجود ندارد . ج تناوبی و آرایش الکترونی مهم ترین ویژگی یک عنصر که باعث می شود آن عنصر خواص ویژه و منحصر به فردی داشته باشد، آرایش الکترونی آن عنصر است. در کتاب درسی با نحوه تعیین آرایش الکترونی عناصر آشنا شده اید. اما همان طور که می دانید آرایش الکترونی تعیین شده با این روش گاهی با آرایش الکترونی واقعی عنصر متفاوت است. با استفاده از این ج تناوبی شما می توانید به سادگی آرایش الکترونی عنصر مورد نظر خود را پیدا کنید. ج تناوبی عناصر شیمیائی ج تناوبی عنصرهای شیمیایی‏، نمایشی از عنصرهای شیمیایی شناخته شده است که بر اساس ساختار الکترونی مرتب گردیده است به گونه ای که بسیاری از ویژگی های شیمیایی عنصرها به صورت منظم در طول ج تغییر می کنند. ج اولیه بدون اطلاع از ساختار داخلی اتم ها ساخته شد: اگر عناصر را بر حسب جرم اتمی آنها مرتب نمائیم، و آنگاه نمودار خواص معین دیگر آنها را بر حسب جرم اتمی رسم نمائیم، می توان نوسان یا تناوب این خواص را بصورت تابعی از جرم اتمی مشاهده نمود. نخستین ی که توانست این نظم را مشاهده نماید، یک شیمیدان آلمانی به نام یوهان ولفگانگ دوبِرَینر (johann wolfgang döbereiner) بود. او متوجه تعدادی تثلیث از عناصر مشابه شد . و به دنبال او، شیمیدان انگلیسی جان نیولندز (john alexander reina newlands) متوجه گردید که عناصر از نوع مشابه در فاصله های هشت تایی یافت می شوند، که آنها را با نت های هشتگانه موسیقی شبیه نمود، هرچند که قانون نت های او مورد تمس معاصرین او قرار گرفت. سرانجام شیمیدان آلمانی لوتار مَیر (lothar meyer) و شیمیدان روسی دیمتری مندلیف (dmitry ivanovich mendeleev) تقریباً بطور هم زمان اولین ج تناوبی را، با مرتب نمودن عناصر بر حسب جرمشان، توسعه دادند(ولی مندلیف تعداد کمی از عناصر را خارج از ترتیب صریح جرمی، برای تطابق بهتر با خواص همسایگانشان رسم نمود – این کار بعدها با کشف ساختار الکترونی عناصر در اوا سده نوزدهم و آغاز سده بیستم توجیه گردید). فهرست عناصر بر پایه نام، علامت اختصاری و عدد اتمی موجود است. شکل زیر ج تناوبی عناصر شناخته شده را نمایش می دهد. هر عنصر با عدد اتمی و علامتهای شیمیایی. عناصر در یک ستون («گروه») از لحاظ شیمیایی مشابه می باشند. در اینجا روشهای دیگر برای نمایش ج ارائه شده اند: ج استاندارد – ج جایگزین – ج ضد – ج بزرگ – ج عظیم – ج عریض – ج توسعه یافته – ج ساختاری – ف ات و غیر ف ات کد رنگ برای اعداد اتمی:عناصر شماره گذاری شده با رنگ آبی ، در دمای اتاق مایع هستند؛ عناصر شماره گذاری شده با رنگ سبز ، در دمای اتاق بصورت گاز می باشند؛ عناصر شماره گذاری شده با رنگ سیاه، در دمای اتاق جامد هستند. عناصر شماره گذاری شده با رنگ قرمز ترکیبی بوده و بطور طبیعی یافت نمی شوند(همه در دمای اتاق جامد هستند.) عناصر شماره گذاری شده با رنگ خا تری ، هنوز کشف نشده اند (و بصورت کم رنگ نشان داده شده اند تا گروه شیمیایی را که در آن قرار می گیرند، مشخص نماید.( و می توانید دراین کلید واژه ج تناوبی برای تشدید مغناطیسی را بی د. تعداد لایه الکترون در یک اتم تعیین کننده ردیفی است که در آن قرار می گیرد. براساس ساختار ج پر می شوند. از آنجائیکه الکترونهای خارجی ترین لایه، خواص شیمیایی را تعیین می نمایند، این لایه ها در میان گروهای ی ان مشابه اند.عناصر همجوار با یکدیگر در یک گروه، علیرغم اختلاف مهم در جرم، دارای خواص فیزیکی مشابه هستند. عناصر همجوار با یکدیگر در یک ردیف دارای جرم های مشابه ولی خواص متفاوت هستند. برای مثال، عناصر بسیار نزدیک به نیتروژن (n) در ردیف دوم کربن(c) و ا یژن(o) هستند. علیرغم تشابه آنها در جرم (که بصورت ناچیزی در واحد جرم اتمی تفاوت دارند)، دارای خواص بینهایت متفاوتی هستند، همانطور که با بررسی فرمهای دیگر می توان ملاحظه نمود: ا یژن دو اتمی یک کاز است که سوختن را تشدید می نماید، نیتروژن دو اتمی یک گاز است که سوختن را تشدید نمی کند، و کربن یک جامد است که می تواند سوزانده شود(بله، می توان الماس را سوزاند!). در مقایسه، عناصر بسیار نزدیک به کلر (cl) در گروه یکی مانده به آ در ج (هالوژن ها) فلوئور(f) و برم(br) هستند. علیرغم تفاوت فاحش جرم آنها در گروه، فرمهای دیگر آنها دارای خواص بسیار مشابه هستند: آنها بسیار خورنده (بدین معنی که تمایل خوبی برای ترکیب با ف ات، برای تشکیل نمک هالاید ف )؛ کلر و فلوئور گاز هستند، درحالیکه برم یک مایع با تبخیر بسیار کم است؛ کلر و برم بسیار رنگی هستند. صفحه اصلی ج تناوبی شیمی دان ها سال ها به دنبال این بودند که راهی ساده برای طبقه بندی عناصر پیدا کنند. تا این که دمیتری مندلیف با تنظیم ج تناوبی خود، تلاش همه را به ثمر رساند. امروزه، ج تناوبی ساده ترین و مفیدترین وسیله ای است که با استفاده از آن می توانیم به اطلاعات فراوانی دست پیدا کنیم. راهبری نوشته همنبع : http://postaj.blog.ir/post/43
پایان نامه کارشناسی ارشد تأثیر هم­راستایی استراتژیهای ی دانش و یادگیری بر عملکرد علوم انتظامی

درخواست حذف اطلاعات
متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :فرماندهی و مدیریت انتظامی گرایش :انتظامی عنوان : تأثیر هم­راستایی استراتژیهای ی دانش و یادگیری بر عملکرد علوم انتظامی علوم انتظامی دانشکده فرماندهی و ستاد طرح تحقیق پایان­نامه کارشناسی ارشد عنوان پایان­نامه: تأثیر هم­راستایی استراتژیهای ی دانش و یادگیری بر عملکرد علوم انتظامی راهنما: یوسف … ادامه خواندن پایان نامه کارشناسی ارشد تأثیر هم­راستایی استراتژیهای ی دانش و یادگیری بر عملکرد علوم انتظامی ادامه مطلبمنبع : http://postaj.blog.ir/post/35
پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی و تحلیل نقش شبکه های اجتماعی بر انحرافات جوانان در شهرستان جیرفت

درخواست حذف اطلاعات
جزییات پایان نامه و متن کامل در سایت avafile.com پایان نامه های رشته حقوق متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :حقوق گرایش :جزا و جرم شناسی عنوان : بررسی و تحلیل نقش شبکه های اجتماعی بر انحرافات جوانان در شهرستان جیرفت آزاد ی واحد بین الملل قشم پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد … ادامه خواندن پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی و تحلیل نقش شبکه های اجتماعی بر انحرافات جوانان در شهرستان جیرفت ادامه مطلبمنبع : http://postaj.blog.ir/post/41