استاد بهترین و آخرین مطالب و دانستنیهای فارسی

. پارلمان بخش خصوصی میتواند همان اتاق بازرگانی باشد

پست . پارلمان بخش خصوصی میتواند همان اتاق بازرگانی باشد از بلاگ اصلی آن دریافت شده و به همراه درج لینک منبع نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی دکمه درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.. پارلمان بخش خصوصی میتواند همان اتاق بازرگانی باشد

درخواست حذف اطلاعات
تغییر قانون انفال طبق اصل 45 قانون اساسی، انفال جزو اموال عمومی است و به ت تعلق دارد، و ت باید مالکیت و مدیریت آنها را خود به دست بگیرد. این مسدله در تضاد با اصل 44قانون اساسی، مبنی بر واگذاری مالکیت است و یا مخالف آن تفسیر می شود. یعنی گستردگی مالکیت عمومی به قدری است که: جایی برای مالکیت خصوصی و تعاونی باقی نمی گذارد. لذا باید بازنگری اساسی بشود. طبق اصل 45: انفال‏ و ثروتهای‏ عمومی‏ از قبیل‏ زمینهای‏ موات‏ یا رها شده‏،معادن‏، دریاها، دریاچه‏، رودخانه‏ ها و سایر آبهای‏ عمومی‏، کوه‏ها، دره‏ ها ،جنگلها، نیزارها، بیشه‏ های‏ طبیعی‏، مراتعی‏ که‏ حریم‏ نیست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏، اموال‏ مجهول‏ المالک‏ و اموال‏ عمومی‏ که:‏ از غاصبین‏ مسترد می‏ شود، در اختیارحکومت‏ ی‏ است،‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏، نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نماید. تفصیل‏ وترتیب‏ استفاده‏ از: هر یک‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. در واقع چیزی برای: تعاونی یا بخش خصوصی باقی نمی ماند. بخصوص اینکه اصل 44بخش خصوصی را، مکمل بخش تعاونی و تی می داند. یعنی فقط چیز هایی که نه تی هستند و نه تعاونی، میتوانند در بخش خصوصی بکار گرفته شوند. تفسیر این دو اصل با توجه به صورت مذاکرات و استعلامات انجام شده، با درک فعلی از آن کاملا مغایر است. امروزه اصل 44به معنی واگذاری: بخش تی به بخش خصوصی است. یعنی مرز ها در هم ش ته شود. مثلا چاههای نفت یا کوهها و جنگل ها، به بخش خصوصی واگذار شود. اصلا برداشت امروزی، صفر مالکیت و مدیریت تی، به نفع صد درصد نمودن بخش خصوصی است. زیرا وقتی از ترکیه یا انگلستان مثال بیاوریم، در این کشورها به سرعت، همه چیز به بخش خصوصی واگذار شد. اما در ایران مطلق بخش خصوصی، یا بخش تی و یا حتی بخش تعاونی نداریم. بلکه سهم نام برده شده است. حتی اگر سهم ها را مساوی بدانیم، مخالف اصل 45عمل کرده ایم. زیرا این اصل مطلق مالکیت و مدیریت: منابع و معادن را به ت نسبت می دهد. مگر اینکه از اختیارات ت، واگذاری اختیارات باشد! مثلا ت حق داشته باشد: چاههای نفت را سه قسمت کرده، یک سوم به بخش خصوصی بدهد! یک سوم به بخش تعاونی و: بقیه هم در اختیار خودش باشد. البته به نظر می رسد، اگر آئین نامه ها و تفسیرات تهیه، و به تصویب مبادی ذیربط برسد، این روش بهترین شکل است. زیرا نه دین سرمایه داری است که: همه مالکیت را به بخش خصوصی بدهد، نه سوسیالیستی است که همه را به ت بدهد، و نه کمونیستی است که همه را به تعاونی ها بسپارد. در این جا میتوان برای بخش خصوصی و تعاونی هم، پارلمان تعریف کرد که مقررات و قوانین مربوط به: یک سوم سهم خود را تهیه و تصویب کند، و با پارلمان تی هم ارز و هماهنگ باشد. پارلمان بخش خصوصی میتواند همان اتاق بازرگانی باشد به شرط آنکه همه صنوف بخش خصوصی، از جمله صنوف سینمایی و خبرنگاری و: غیره را هم در بر بگیرد. پارلمان بخش تعاونی هم میتواند: شورای عالی تعاون باشد! مشروط بر آنکه طبق: انتخابات ازاد از میان تعاونی ها برگزیده شود، نه اینکه از سوی ت یا وزارت تعاون منصوب شود. لذا تحول بزرگی باید صورت بگیرد، و این ساختارها ایجاد شود، تا زمینه خصوصی سازی فراهم گردد. و الا همه خصوصی سازی ها، یا به صورت خصولتی می شود، و یا اینکه همه دوباره به دامن ت برمی گردد. change the anfalaccording to article 45 of the constitution, the anfal as public ets and state-owned, and the government needs to take ownership and manage them. the issue of conflict with article 44 of the constitution, for transfer of ownership or interpreted against it. that is the extent of the public domain so that leaves no room for private property and cooperatives. it should be a fundamental review. article 45: al-anfal and public resources such as land uncultivated or abandoned mines, seas, lakes, rivers and other public waterways, mountains, valleys, forests , marshlands, natural forests, gr lands that are not privacy, without heirs, property x-maliki and public property that is returned from the usurpers, the islamic state, according to the public interest, act towards them. and sequencing, the length of each is determined by law. in fact, what for: cooperative or private sector does not remain. especially since article 44 of the private sector, the cooperative sector and complement the government knows. the only thing that neither governments nor cooperative can be used in the private sector. according to the interpretation of these two principles for negotiations and an inquiry is carried out, is quite contrary to the current understanding of it. today, article 44 of the transfer means: the public sector to the private sector. the boundaries be broken. for example, oil fields or mountains and forests, to be privatized. i picked up today, scratch off property and public administration, one hundred percent in favor of the private sector. for example, when you bring turkey or england, the country quickly, everything was privatized. but in absolute private sector or the public sector or not cooperative sector. but the share is named. even if they share the same know, we have acted contrary to article 45. because the principle of absolute ownership and mana ent: resource to the government. unless the authority of government, delegation of authority is! for example, the government is right: the three oil fields and one third to give the private sector! one-third of the cooperative sector and the rest are at their disposal. it seems, if regulations and commentary prepared, and approved by the relevant principles of reach, this method is best. because islam is not a religion of capitalism is that all his property to the private sector, not everyone in the government is socialist, communist and neither is all set to leave the cooperative. the chamber parliament, the private sector can be provided that all cl es in the private sector, including journalists and film cl es: encomp so on. parliament could cooperative sector: the supreme council of cooperatives is! provided by: choose freely amongst cooperatives is elected, rather than appointed by the government or the ministry of cooperatives. the big change is needed, and these structures to be created, to be provided in the field of privatization. soon all privatization or quasi-state, and that all goes back to the presidency.تغییر الأنفالوفقا للمادة 45 من الدستور، والأنفال کموجودات العامة والمملوکة لل ة، والحکومة تحتاج إلى أن تأخذ الملکیة وإدارتها. قضیة الصراع مع المادة 44 من الدستور، لنقل الملکیة أو تفسیرها ضدها. هذا هو حجم القطاع العام بحیث لا یدع مجالا لالملکیة الخاصة و عاونیات. وینبغی أن ی مراجعة جوهریة. المادة 45: سورة الأنفال والموارد العامة مثل الأراضی غیر المزروعة أو خلی عن الألغام والبحار والبحیرات والأنهار وغیرها من المجاری المائیة العامة، والجبال والودیان والغابات ، المستنقعات والغابات الطبیعیة والمراعی ی لا خصوصیة، دون الورثة، وأصحاب العقارات والممتلکات العامة المجهولة: سوف یتم رد اضعی الید، شریطة ال ة الإسلامیة، وفقا للمصلحة العامة، و صرف تجاهها. وتسلسلها، یتم تحدید طول کل من القانون. فی الواقع، ما ل: لا یبقى القطاع عاونی أو الخاص. خاصة وأن المادة 44 من القطاع الخاص والقطاع عاونی وتکمل تعرف الحکومة. الشیء الوحید الذی لا الحکومات ولا تعاونیة، ویمکن استخدامها فی القطاع الخاص. وفقا لتفسیر هذین المبدأین للمفاوضات وتحقیق والقیام بها، هو الع تماما إلى الفهم الحالی لذلک. الیوم، والمادة 44 من نقل تعنی: القطاع العام إلى القطاع الخاص. حدود یمکن رها. على سبیل المثال، حقول النفط أو الجبال والغابات، لیتم خصخصتها. قطت الیوم، خدش الملکیة والإدارة العامة، مئة فی المئة لصالح القطاع الخاص. على سبیل المثال، عندما وجهتم ترکیا أو إنکلترا، البلاد بسرعة، تمت خصخصة کل شیء. ولکن فی القطاع الخاص المطلق أو القطاع العام أو القطاع عاونی لا. ولکن تم تسمیة سهم. حتى لو أنهما یشترکان فی نفس المعرفة، ولقد تصرف مخالف للمادة 45. لأن مبدأ الملکیة المطلقة والإدارة: الموارد للحکومة. إلا هی مصدر سلطة الحکومة، وتفویض السلطة هو! على سبیل المثال، فإن الحکومة الیمین: حقول النفط الثلاثة وثلث لإعطاء القطاع الخاص! ثلث القطاع عاونی والباقی تحت تصرفهم. على ما یبدو، إذا اللوائح و علیق على استعداد، و ی وافق علیها المبادئ ذات الصلة من الوصول إلیها، وهذا الأسلوب هو أفضل. البرلمان الغرفة والقطاع الخاص یمکن أن تقدم جمیع الفئات فی القطاع الخاص، بما فی ذلک الصحفیین والطبقات : تشمل هلم جرا. البرلمان یمکن أن القطاع عاونی: المجلس الأعلى للتعاونیات هو! قدمت من قبل: الاختیار الحر بین ینتخب عاونیات، بدلا من تعیینه من قبل الحکومة أو وزارة للتعاونیات. هناک حاجة إلى تغییر کبیر، وهذه الهیاکل المراد إنشاؤها، ی ستقدم فی مجال الخصخصة. قریبا جمیع الخصخصة أو شبه ة، وهذا کله یعود إلى الرئاسة.anfal dəyişdirinictimai aktiv və dövlət mülkiyyətində olan və hökumət olaraq stitusiya-ci maddəsinə 45 anfal görə mülkiyyət almaq və onları idarə etmək lazımdır. mülkiyyət transferi üçün stitusiyanın 44-cü maddəsinə, ilə münaqişə məsələsi və ya ona qarşı şərh. ki, xüsusi mülkiyyət və kooperativlər üçün otaq yaradır ki, ictimai dərəcədə edir. bu fundamental baxış olmalıdır. maddə 45: al-anfal və işlenmemiş torpaq və ya tərk edilmiş mina, dəniz, göllər, çaylar və digər ictimai su, dağlar, dərələr, meşələr kimi ictimai resursları , marshlands, təbii meşələr, varisləri, əmlak sahibləri və ictimai mülkiyyət bilinməyənlər olmadan gizlilik deyil otlaqlarından: gecəqondular, geri təmin ediləcək islam dövləti, ictimai maraq görə, onlara qarşı hərəkət. və sequencing, hər uzunluğu qanunla müəyyən edilir. əslində, nə üçün kooperativ və ya özəl sektor qalmaq deyil. xüsusilə özəl sektor, kooperativ sektorun 44-cü maddəsinə bəri və hökumət bilir tamamlayır. nə hökumətlər də kooperativ, özəl sektorda istifadə edilə bilər ki, yalnız bir şey. danışıqlar üçün bu iki prinsipləri şərh və həyata keçirilir sorğu görə, bu cari anlaşma olduqca ziddir. bu gün transfer maddə 44 deməkdir: özəl sektora dövlət sektorunun. sərhədləri broken olun. məsələn, neft yataqlarının və ya dağlar və meşələr üçün özəlləşdirilməsi. mən bu gün seçilmiş əmlak və dövlət idarəçiliyinin, özəl sektorun lehinə yüz faiz off danışıq. məsələn, siz türkiyə və ya ingiltərə, tez, hər şey özəlləşdirilib ölkəni gətirir. amma mütləq özəl sektor və ya dövlət sektorunda və ya kooperativ sektorunda. lakin səhm adlanır. eyni bilirik bölüşmək belə, biz ci maddəsinə 45 zidd çıxış etdilər. hökumətə resurs: mütləq mülkiyyət və idarə prinsipi çünki. hökumət orqanı halda, hakimiyyəti nümayəndə heyəti deyil! məsələn, hökumət doğru üç neft yataqları və üçdə biri özəl sektorun vermək! kooperativ sektorun və istirahət üçdə biri onların sərən ında var. bu üsul ən yaxşı qaydalar və şərh hazırlanmış və zəngin müvafiq prinsipləri təsdiq əgər ki, görünür. islam deyil, çünki kapitalizm dini özəl sektora bütün əmlak, hökumətdə hər kəs sosialist, kommunist və nə bütün kooperativ tərk etmək müəyyən olunur. belə əhatə: kamera parlament, özəl sektor jurnalistlər və film dərsləri, o cümlədən özəl sektor, bütün siniflər ki, təmin edilə bilər. tbmm bilər kooperativ sektorun: kooperativləri ali soveti edir! kooperativ seçilmiş deyil, hökumət və ya kooperativləri nazirliyi tərəfindən təyin edilir arasında sərbəst seçmək tərəfindən verilmiş. böyük dəyişiklik tələb olunur, və bu strukturlar özəlləşdirmə sahəsində təmin ediləcək, yaradılacaq. tezliklə bütün özəlləşdirmə və ya kvazi-dövlət, və bütün geri prezidentliyə gedir.منبع : http://mahinnews.blogsky.com/1396/03/02/post-1098/