استاد بهترین و آخرین مطالب و دانستنیهای فارسی

ششم و متوسطه اول

جدیدترین و آخرین مطالب وبلاگ ششم و متوسطه اول از بلاگ ششم و متوسطه اول دریافت گردیده و به همراه لینک سایت اصلی نمایش داده شده است. در شرایطی که اطلاعات و مطالب پست های نمایش داده شده نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی دکمه درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.ریاضی (میانگین)

درخواست حذف اطلاعات
عده ای به ترتیب وارد باغـی شدنـد و به شماره ی ورود خود سیب چیدنـد، اولـی یکی، دومی دو تا، و ... سپس سیـب ها را روی هم ریـختـه و به طور مساوی بین هـم تقسیـم ـد و به هـر کدام 9 سیب رسید. تعداد نفـرات برابر است با: 17 9 12 15منبع : http://golzhy.blogfa.com/post/3508
تفاوت روستای پراکنده با روستای متمرکز

درخواست حذف اطلاعات
تفاوت کلی روستاهای پراکنده با روستاهای متمرکز در این است که: خانه های روستایی به دور هسته ی اولیه ی روستا ساخته شده اند. زمین های کشاورزی در اطراف این روستاها قرار گرفته اند. زمین های کشاورزی تا چند کیلومتر با خانه های روستایی فاصله دارند. خانه های روستایی در بین زمین های کشاورزی ساخته شده اند.منبع : http://golzhy.blogfa.com/post/3512
ریاضی (میانگین)

درخواست حذف اطلاعات
میـانگیـن نمـره ی درس ریـاضی دانش آمـوزان کلاس سوم الـف و ب، به ترتیـب 15.2 و 14.8 است. اگر تعداد دانش آمـوزان به ترتیـب 30 و 40 نـفـر بـاشد، میـانگیـن نمـره ی هر دو کلاس با هـم کدام است؟ 14.8 14.97 15.07 15منبع : http://golzhy.blogfa.com/post/3477
زورمندی مکن بر اهل زمین، تا دعایی بر آسمان نرود

درخواست حذف اطلاعات
ظالمی را حکایت کنند که هیزم درویشان یدی به حیف و توانـگران را دادی به طـرح. صاحبدلـی بر او گذر کرد و گفت: ماری تو که هر که را بینی بزنی یا بـوم که هر کجا نشینی ی زورت ار پیـش می رود با ما بـا خداونـد غـیـب دان نــرود زورمندی مکن بر اهل زمین تـا دعـایـی بر آسمـان نـرود حاکم از گفتن او برنجیـد و روی از نصیـحت او در هم کشید و بر او فـات نکرد تا شبـی که آتش مطبـخ در انبار هیزمش افتاد و سایر امـلاکش بسوخت وز بستـر نرمش به خا تر گرم نشاند. اتفاقـا" همـان شخص بر او گـذشـت و دیـدش که با یاران همی گفت: ندانم این آتش از کجا در سرای من افتاد! گفت: از دل درویشان. حذر کـن ز درد درونهـای ریـش که ریش درون عاقبـت سر کند به هـم برمـکـن تا تـوانـی دلی که آهی جهانی به هـم بر کندمنبع : http://golzhy.blogfa.com/post/3478
درنای امید

درخواست حذف اطلاعات
دوستان عزیز سلام! عزیزانـی که در اطـراف تـالاب «فـریـدونکنـار» زندگی می کنند و یا در روزهای آتی قصـد بازدید از این منطقه را دارند، اگر موفق شدند ع ی از درنای امید بگیرند، خوشحال می شـویـم که آن را از طـریـق این وبـلاگ با بقیه ی خوانندگان به اشتـراک بگذارند.منبع : http://golzhy.blogfa.com/post/3479
به قلم خورده قسم قافله سالار وجود

درخواست حذف اطلاعات
گـر ش تـنـد قـلـم، نیسـت شـود دین و و وطن درخطر و بر باد است گر بریـدنـد سر از قـامـت مـا بـاکی نیست گر ش تند قلم، جای بسی فریاد است به قـلـم خورده قسم، قـافـلـه سالار وجود چون که از نـور قلـم، قافلـه را ارشاد استمنبع : http://golzhy.blogfa.com/post/3482
از شدت تفکر عمیق!

درخواست حذف اطلاعات
او مظهـر عدالـت و مظهـر تفکر است،اما نه در گوشه کتابخانه ها،مدرسه ها و آکادمی ها،و نه در سلسله ی علمـای تر و تمیز در طـاقـچه نشستـه که از شدت تفکر عمیق! از سرنوشت مـردم و رنج خلق و گرسنگی تـوده بی خبـرنـد.او در هـمـان حال که در اوج آسـمـانهـا پـرواز می کند،نـالـه ی کودک یتیمی تمـام انـدامش را مُرتَعِش می کند.منبع : http://golzhy.blogfa.com/post/3462
مسائل ماشینهای مرکب

درخواست حذف اطلاعات
در یک ماشین مرکب وقتی که نیروی محرک 100cm جا بـه جا مـی شــود،نـیــروی مـقـاوم 10cm جا بـه جا می شـود. اگر بـازده ی مـاشیـن %50 باشد، با نیروی محرکـی برابر 800n بر چه مـقـدار نیـروی مقـاوم غلبـ ه خواهد شد؟ 8000n 4000n 16000n 40nمنبع : http://golzhy.blogfa.com/post/3466
بماند آنچه به تعلیم و تربیت آموخت

درخواست حذف اطلاعات
ســه گــونـــه بــوده رواج عـقـیــده در عــالــم که مردازآن سه سری جست وپیروان اندوخت یـکـی بــه زور کـه تـا مــردمــانـش بـپـذیـرنــد بکشـت مـردم و بـنـیـاد کنـد و خانـه بسـوخت دو دیـگـر آنـکـه عـقـیـدت به سـیـم و زر ب ید از آن ی که عقیدت به سیم و زر بفروخت سـه دیـگـر آنـکـه به تعلـیـم و تربیـت پرداخت چراغ فــکــر بـدیـن گـونـه در جهــان افــروخت چو رفــت زور و زر، آن فــکــر نـیـز بـار بـبـست بـمـانــد آنـچه بـه تـعـلـیـم و تـربـیــت آمـوختمنبع : http://golzhy.blogfa.com/post/3468
وضع هر چیز در غیر محلش

درخواست حذف اطلاعات
در سـال 419 قـمـری طُـغـرل سلـجوقـی بر نیشابور مسلط شده بود، قاضی ساعد نیشابوری به دیدن وی آمد تا او را نصیحت کند، از جمله گفت: ای طغرل، ثبات و قوام سلطنت منوط و مربوط به دو چیز است: یکی اشاعه ی عدل و دوم رفع ظلم. و ظلـم نه همیـن ستـم است بر رعیت و بس؛ بلکه ظلم عبارت است از وضـع هر چیز در غیـر محلش. و زوال تهای بزرگ و خاندانهـای قدیم به این علت بـوده که ایشان کارهـای بزرگ را به مـردم رذل و پست می دادند و آنها از عهـده بر نمی آمدند.منبع : http://golzhy.blogfa.com/post/3469
بازگشت «درنای امید» به تالاب فریدونکنار

درخواست حذف اطلاعات
گر چه مـا بنـدگان پادشهیم پادشاهان مُـلـک صبحگهیم خبردار شدیم که درنای امیـد در تالاب فریدونکنار فرود آمـده اسـت. خدا را شـکـر می کنـیـم که ایـن پـرنـده ی دوست داشتنی سالم و سلامت است و باز هم مهمان کشور ماست. از شکارچیان می خواهیم هـوای پرندگان در خطـر را داشتـه باشنـد و از صیـد آنهـا خودداری کنند. زمستان خوبی را برای درنای امید آرزو می کنیم.منبع : http://golzhy.blogfa.com/post/3432
افلاطون؛ حکومت و تعلیم و تربیت (4)

درخواست حذف اطلاعات
شاهنشاهـی، بار دیگر توسط داریـوش و شش به پارسیان بازگشت. داریوش فرزند شاه نبود و نازپرورده بـار نیـامـده بود. وقتـی به تـخت نشست، چون یـکـی از هفـت سـردار بود، کشـور را به هفـت بخش تقسیم کرد و هنـوز آثار تقسیـمـات او به جاست. داریـوش قـوانـیـنی وضع کرد تا مساوات را میـان همه ی افـراد برقـرار کند و در قـوانین خود، آنـچه کوروش وعـده داده بـود را به عمل گذاشت. بدین ترتیـب میان افـراد حس برابری و دوستی و همبستـگی ایجاد کرد و با بخشنـدگی خود مردمـان را خوشـدل ساخت. این بـود که لشکـریـان او با شعـف و با طیب خاطـر کشورهایـی را که قلمرو کوروش بود برایش بدست آوردند اما خشایارشـا که جانشین داریـوش شد، شاهزاده نـازپرورده بود! آیا حق نـداریم به داریوش خطاب کنیم و بگوییم:«ای داریـوش چگونه پسندیـدی که فـرزند تو بـدان گونـه بـار آید که فـرزنـد کوروش بار آمده بود؟ چه شد که خطای کوروش را ندیدی!» خشـاریـارشـا به هـمـان سـرنـوشـتـی دچار شــد که کمبـوجیـه؛ و از آن زمـان تاکنـون واقـعا" در میان ایرانیان، شـاه بزرگـی پیـدا نشـده، هر چند همـه خود را «بزرگ» می خواننـد! انحطـاط آنـان به تصادف و سرنوشت مربوط نیست. اعتقاد من این است که زوال آنان در اثر تربیتـی است که نصیب شاهزادگان و پسران توانـگران شد، زیرا با آن تربیـتـی که گفتیـم هیـچ نمی تـوانـد صـاحب فضـائلـی شود که لازمـه ی «بـزرگی» است.منبع : http://golzhy.blogfa.com/post/3379
ریاضی (محاسبه ی حجم)

درخواست حذف اطلاعات
جعـبـه ای مـکعـب شکل بـا بـعـد 18cm را بـا مـکعـب مستـطیـل هـایـی به ابـعـاد 5 و 10 و 3 سانتـی متـر پر کرده ایـم، چه حجمی از جعـبـه خالـی می مـانـد؟ 18cm 3 5700cm 3 122cm 3 132cm 3منبع : http://golzhy.blogfa.com/post/3385
حسین؛ مردترین مرد همه ی دورانها

درخواست حذف اطلاعات
نشـستـم با فـقـیهـان و نـدیـدم بـه غیــر از نِـخوَت و فـکـر مُـحجّر بـرفـتـم بـا کلـیـمـان و نـخوانــدم به جز بحث و جدل، حرفی فـراتر حقیـقت در دل عشّـاق جستـم در آنـجا عــالــمــی دیـدم مُـنـوّرمنبع : http://golzhy.blogfa.com/post/3358
دشمنان داخلی و دشمنان خارجی

درخواست حذف اطلاعات
نمی بینـم نشاط عیـش در نـه درمـان دلـی، نـه درد دینـی! سلام به شمـا دوستـان گرامـی ! هـفتـه ی هشتـم سال تحصیلـی شـروع شده و مـا در بیـشتـر شهــرهـای بـزرگ از هـوای سـالـم مـحروم هستـیـم. هـمـان طـور که « داریـوش بـزرگ » از خداوند درخواسـت مـی کرد ، مـا هـم به درگاه الهـی پناه برده و از او می خواهیم که کشور و جامعـه ی ما را از دروغ، از خش الی و از دشمن حفظ کند.منبع : http://golzhy.blogfa.com/post/3325
قانونی جهانی

درخواست حذف اطلاعات
مدام از خود بپرسید: «اگر همه مثل من باشند، دنیا چگونه خواهد شد؟» به ایـن ترتیـب ناچار می شویـد بـرای اعمـال و رفتـار خود، ارزش های والایـی را تعیین کنید و مرتبـا" آنهـا را بهتر و بهتر گردانید. ***** چنان رفـتـار کنیـد و سـخن بگویـیـد که گویی هر کلـمـه و هر عمـل شما به یک قانـون جهـانی تبدیل می شود و دیگران آن را برای خود الگـو قـرار می دهنـد.منبع : http://golzhy.blogfa.com/post/3342
ادبیات فارسی (قالب شعر)

درخواست حذف اطلاعات
شعر زیر در چه قالبی است؟ زین گفته سعادت تو جویم پس یـاد بگیـر هر چه گویم می باش به عمر خود سحرخیز وز خواب ســحرگــهــان بـپرهیز بـا مــادر خویش مهربـان بـاش آماده ی خدمتش به جان باش بـا چشم ادب نـگـر پدر را از گفته ی او مپیچ سر رامنبع : http://golzhy.blogfa.com/post/3317
ادبیات فارسی (آرایه های ادبی)

درخواست حذف اطلاعات
کدام گزینه دارای «تضمین» است؟ چه خوش گفت فردوسی پاکزاد که رحمـت بـر آن تـربـت پاک باد چه زنم چو نای هر دم ز نوای شوق او دم که لسـان غـیـب خوش تـر بنوازد این نوا را بهر این فرمود رحمان ای پسر کُلُّ یَومٍ هُوَ فی شأن ای پسر ور باورت نمی کند از بنده این حدیث از گـفـتـه ی «کـمـال» دلیلی بیاورممنبع : http://golzhy.blogfa.com/post/3315
شیعیان، مسلمانان، مردم جهان

درخواست حذف اطلاعات
بیست و سه درصـد از جمعیت هفت مـیـلـیـارد نفری امروز جهان مسـلـمـانـنـد که حدود ........... میلیارد نفر می شوند. حدود پنج درصد از جمعیت جهان امروز،شیـعـه اند که حدود ............میلیون نفر می شوند. پس از هر 100 انسان کـه در حال حاضـر روی کـره ی زمین زندگی می کنند،23 نفر مسلمان و حدود.......نفر شیعه هستند. آیا می توانید نسبت شیعیان را به کل مسلـمـانـان و به جمعیت جهان دست آورید؟ چند درصد مسـلـمـانـان، شیـعـه هستند؟منبع : http://golzhy.blogfa.com/post/3321
ادبیات فارسی (املا)

درخواست حذف اطلاعات
در کدام گزینه،غلط املایی کمتری دیده می شود؟ مشرق باید به هر نهو که شده است با اسلحه ی تمدن غرب،مصلح گردد. گنجشکان قـوغـا د،از درخت بـرخواستند و در هوای مکتب چرخ زدند. قریو شادی و شعف مدرسه را پر کرد.بچه ها برای ایران، اشعاری نقض خواندند. از آداب طعام خوردن این که اگر سیر شده باشد،تعلـلی می آرد تا دیگران نیز فارق شوند.منبع : http://golzhy.blogfa.com/post/3305
ریشه ی مشکلات

درخواست حذف اطلاعات
شنیدیم که گفته شـد مـذاکره با هیچ مشکلی را حل نـمـی کـنــد، راه حل مـشـکـلات را بـایـد در داخل جست و جو کرد . انـصـافـا" ایـن درسـت تـرین حرفـی بـود کـه در تمـام عمـرم شنـیـدم! خدا ریشـه ی مـشکـلات را خشک کنـد انشاءا...!منبع : http://golzhy.blogfa.com/post/3312
سه چیز بدون سه چیز باقی نمی ماند!

درخواست حذف اطلاعات
سعدی خوانی سه چیز پـایدار نمانَـد: مـالِ بی تجارت،علـمِ بی بحث و مُلکِ بی سیـاست. وقتی به لطف گویی و مدارا و مردمی بـاشـد کـه در کمـنـد قـبـول آوری،ولی وقتی بـه قهر گویی که صـد کوزه نبات گـه گـه بـه کـار نـیـایـد کـه حَنـظَـلی حَنظَل:میوه ای است زرد رنگ به اندازه ی پرتقال ولی بسیار تلخ مزه که در صنایع داروسازی به کار میرود.منبع : http://golzhy.blogfa.com/post/3287
ریاضی (مفهوم ر)

درخواست حذف اطلاعات
مـخزنـی بـا شیـر شـمـاره یک در 2 سـاعت،بـا شـیـر شـمـاره دو در 3 سـاعـت پــر و بـا شیـر شماره سه در 12 سـاعـت خالـی می شود. اگـر هـر سـه شیـر را بـاز کـنـیـم، پـس از یــک سـاعـت چه کـسـری از مـخزن پـر می شود؟ یک دوم یک سوم پنج ششم سه چهارممنبع : http://golzhy.blogfa.com/post/3292
ریاضی (راهبردهای حل مسئله)

درخواست حذف اطلاعات
عارفـه بـایـد عددی را با یک و یک دوم جمع می کرد، ولی به اشتباه عدد را در آن ضرب کرد و حاصل 18 شد. اگر او عمـل جمع را انجام می داد،چه عددی بـه دست می آمد؟ ده و یک دوم سیزده و یک دوم هفت و یک دوم بیست و پنج و یک دوممنبع : http://golzhy.blogfa.com/post/3290
ریاضی (مفهوم ر)

درخواست حذف اطلاعات
علی رضا کـاری را در 5 روز و عایـشه در 7 روز انـجام می دهـد. اگر هـر دو بـا هـم کار کنـنـد، در یـک روز چه ـری از کار را انـجام می دهنـد؟ پنج هفتم یک دوازدهم دوازده سی و پنجم سی و پنج سی و پنجممنبع : http://golzhy.blogfa.com/post/3294
ریاضی (مسافت، زمان، سرعت)

درخواست حذف اطلاعات
دو شهر a و b در 230 کیـلومـتـری هم قـرار دارنـد.هم زمان از دو شهر دو قطار بـه طـرف هم حرکت می کننـد. قطار شهر aبا سرعت 60km/h و قطار شهر b با سرعت 55km/h حرکت می کند. وقتی به هم می رسند،قطارa تا مقصد چند کیلومتر دیگر باید طی کند؟ 110km 115km 120km 130kmمنبع : http://golzhy.blogfa.com/post/3283
یک ساعت حکومت عادلانه برابر است با عبادت یک سال!

درخواست حذف اطلاعات
آورده اند که... غـزّالی در ضمن نامه ای به «سلطان سنجر» نوشت: «...بـر مـردمـان تــوس رحمـتـی کـن کـه ظـلم بسیـار کـشیـده انـد، و غـلّـه بـه سـرمـا و بی آبـی تبـاه شده و درختهای صد سالـه از اصـل خشک گشتـه، و روستـایی را هیچ نمانـده مگر پوستینی و مشتی عیـال گـرسنـه و برهنـه...و ای پادشاه، امـروز ظلم به حدّی رسیده است که عدلِ یک ساعت،برابر عبادتِ صد سال است! محمد غزالی رحمة ا... علیهمنبع : http://golzhy.blogfa.com/post/3260
ادبیات فارسی

درخواست حذف اطلاعات
کدام ترکیب با بقیه فرق دارد؟ راه پیشرفت داستان خواندنی شکوه ایثار کوچه های خاکی بیت زیر چه موضوعی را مورد نکوهش قرار می دهد؟ مـیـان دو کـس آتـش افـروخــتــن نه عقل است و خود در میان سوختن سوزاندن سخن چینی بی عقلی نابود کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟ نغمه خوان شاخساران سالیان سبزه زاران کدام گزینه یک جمله است؟ -نان خود خوردن و نشستن به که کمر زرین بستن و بـه خدمت ایستادن -ای ایران،ای وطن من،من تو را دوست دارم -ای شکم خیره به نانی بساز -که ای تو که پیش تو جنبم زجایمنبع : http://golzhy.blogfa.com/post/3261
تا زمانی که بگویند بیایید گفتگو کنیم!

درخواست حذف اطلاعات
mandela said' we want all people of south africa to be able to vote for their government and we are prepared to organize protests until the government says "let's talk." then i shall say "yes, let's talk." n nelson mandelaمنبع : http://golzhy.blogfa.com/post/3262
مردم بگویید شکر!

درخواست حذف اطلاعات
شنیدیم که « ان جمعـه» به خاطر خدمـاتی که در این جایـگاه به فـکـر، فـرهـنـگ، اقـتـصـاد، سیـاسـت، و بنـیـان هـای دینـی و اخلاقـی مـردم این کشــور انـجام می دهند؛ حقوقـی دریافـت نمی کننـد. الهـی شکر که به جز کارگـران و معلمـان قشـر سومی هم پیدا شد که به رایگان و بی هیچ چشمداشتی، جسم و جان خود را برای عزت این ملک و آیین فدا کند! الهی شکر! سر درس عشق دارد دل دردمند حافظ که نه خاطـر تمـاشا، نه هـوای باغ داردمنبع : http://golzhy.blogfa.com/post/3264