استاد بهترین و آخرین مطالب و دانستنیهای فارسی

سايت پزشکي

جدیدترین و آخرین مطالب وبلاگ سايت پزشکي از بلاگ سايت پزشکي دریافت گردیده و به همراه لینک سایت اصلی نمایش داده شده است. در شرایطی که اطلاعات و مطالب پست های نمایش داده شده نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی دکمه درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.آزمایش fbs در بارداری چیست

درخواست حذف اطلاعات

آزمایش fbs
آزمایش fbs در بارداری ,آزمایش fbs در بارداری چیست,آزمایش fbs در دوران بارداری,ازمایش fbs در بارداری,تفسیر آزمایش fbs در بارداری,آزمایش fbs,آزمایش fbsچیست ادامه مطلب...منبع : http://chavoshineman.ParsiBlog.com/Posts/2075/آزمايش Fbs در بارداري چيست/
هاب ریه

درخواست حذف اطلاعات
هاب ریه
هاب ریه , هاب ریه چیست, هاب ریه سیگار, هاب ریه ها, هاب ریه ک ن, هاب ریه در ک ن, هاب ریه از چیست,علائم هاب ریه, هاب ریه علائم
 هاب ریه , هاب ریه چیست , هاب ریه سیگار , هاب ریه ها
توضیحاتی در مورد هاب ریه ادامه مطلب...منبع : http://chavoshineman.ParsiBlog.com/Posts/2065/التهاب ريه/
هاب ریه

درخواست حذف اطلاعات
هاب ریه
هاب ریه , هاب ریه چیست, هاب ریه سیگار, هاب ریه ها, هاب ریه ک ن, هاب ریه در ک ن, هاب ریه از چیست,علائم هاب ریه, هاب ریه علائم
 هاب ریه , هاب ریه چیست , هاب ریه سیگار , هاب ریه ها
توضیحاتی در مورد هاب ریه ادامه مطلب...منبع : http://chavoshineman.ParsiBlog.com/Posts/2066/التهاب ريه/
هاب ریه

درخواست حذف اطلاعات
هاب ریه
هاب ریه , هاب ریه چیست, هاب ریه سیگار, هاب ریه ها, هاب ریه ک ن, هاب ریه در ک ن, هاب ریه از چیست,علائم هاب ریه, هاب ریه علائم
 هاب ریه , هاب ریه چیست , هاب ریه سیگار , هاب ریه ها
توضیحاتی در مورد هاب ریه ادامه مطلب...منبع : http://chavoshineman.ParsiBlog.com/Posts/2067/التهاب ريه/
علائم عفونت و هاب ریه

درخواست حذف اطلاعات
هاب ریه
هاب ریه , هاب ریه چیست, هاب ریه سیگار, هاب ریه ها, هاب ریه ک ن, هاب ریه در ک ن, هاب ریه از چیست,علائم هاب ریه, هاب ریه علائم
 هاب ریه , هاب ریه چیست , هاب ریه سیگار , هاب ریه ها
توضیحاتی در مورد هاب ریه ادامه مطلب...منبع : http://chavoshineman.ParsiBlog.com/Posts/2068/علائم عفونت و التهاب ريه/
انواع عفونت و هاب ریه

درخواست حذف اطلاعات
هاب ریه
هاب ریه , هاب ریه چیست, هاب ریه سیگار, هاب ریه ها, هاب ریه ک ن, هاب ریه در ک ن, هاب ریه از چیست,علائم هاب ریه, هاب ریه علائم
 هاب ریه , هاب ریه چیست , هاب ریه سیگار , هاب ریه ها
توضیحاتی در مورد هاب ریه ادامه مطلب...منبع : http://chavoshineman.ParsiBlog.com/Posts/2069/انواع عفونت و التهاب ريه/
علت هاب ریه

درخواست حذف اطلاعات
هاب ریه
هاب ریه , هاب ریه چیست, هاب ریه سیگار, هاب ریه ها, هاب ریه ک ن, هاب ریه در ک ن, هاب ریه از چیست,علائم هاب ریه, هاب ریه علائم
 هاب ریه , هاب ریه چیست , هاب ریه سیگار , هاب ریه ها
توضیحاتی در مورد هاب ریه ادامه مطلب...منبع : http://chavoshineman.ParsiBlog.com/Posts/2070/علت التهاب ريه/
هاب زیر زبان

درخواست حذف اطلاعات

هاب زیر زبان
هاب زیر زبان ,علت هاب زیر زبان, هاب غدد زیر زبان, هاب غدد بزاقی زیر زبان, هاب غدد بزاقی زیر زبانی,دلیل هاب زیر زبان,درمان هاب زیر زبان
 هاب زیر زبان , علت هاب زیر زبان , هاب غدد زیر زبان , هاب غدد بزاقی زیر زبان
توضیحاتی در مورد هاب زیر زبان ادامه مطلب...منبع : http://chavoshineman.ParsiBlog.com/Posts/2071/التهاب زير زبان/
هاب زیر زبان

درخواست حذف اطلاعات

هاب زیر زبان
هاب زیر زبان ,علت هاب زیر زبان, هاب غدد زیر زبان, هاب غدد بزاقی زیر زبان, هاب غدد بزاقی زیر زبانی,دلیل هاب زیر زبان,درمان هاب زیر زبان
 هاب زیر زبان , علت هاب زیر زبان , هاب غدد زیر زبان , هاب غدد بزاقی زیر زبان
توضیحاتی در مورد هاب زیر زبان ادامه مطلب...منبع : http://chavoshineman.ParsiBlog.com/Posts/2072/التهاب زير زبان/
هاب زیر زبان

درخواست حذف اطلاعات

هاب زیر زبان
هاب زیر زبان ,علت هاب زیر زبان, هاب غدد زیر زبان, هاب غدد بزاقی زیر زبان, هاب غدد بزاقی زیر زبانی,دلیل هاب زیر زبان,درمان هاب زیر زبان
 هاب زیر زبان , علت هاب زیر زبان , هاب غدد زیر زبان , هاب غدد بزاقی زیر زبان
توضیحاتی در مورد هاب زیر زبان ادامه مطلب...منبع : http://chavoshineman.ParsiBlog.com/Posts/2073/التهاب زير زبان/
کاهش خطر ابتلا به هاب زبان

درخواست حذف اطلاعات

هاب زیر زبان
هاب زیر زبان ,علت هاب زیر زبان, هاب غدد زیر زبان, هاب غدد بزاقی زیر زبان, هاب غدد بزاقی زیر زبانی,دلیل هاب زیر زبان,درمان هاب زیر زبان
 هاب زیر زبان , علت هاب زیر زبان , هاب غدد زیر زبان , هاب غدد بزاقی زیر زبان
توضیحاتی در مورد هاب زیر زبان ادامه مطلب...منبع : http://chavoshineman.ParsiBlog.com/Posts/2074/کاهش خطر ابتلا به التهاب زبان/
تعبیر خواب قربانی

درخواست حذف اطلاعات
تعبیر خواب قربانی
اگر ی به خواب دید که اشتری یا ی قربانی نمود، بیننده اگر بنده است، آزاد شد. اگر بیمار است شفا یابد. اگر آزاد است رستگاری یابد و حج بگذارد. اگر ترسی داشت ایمن شود. اگر درتنگی بود به فراخی آید. اگر این خواب نزدیک عید قربان بیند، دلیل که اثر آن بیشتر است.
ابراهیم کرمانی گوید
اگر بیند گوشت قربانی خورد، دلیل منفعت است. اگر بیند گوشت قربانی قسمت نمود به مردم، دلیل که مردی محتشم در آنجا بمیرد و مال او را قسمت کنند.
جابرمغربی گوید
دیدن قربانی درخواب، دلیل بشارت است.
حضرت جعفر صادق فرماید
دیدن قربان بر چهار وجه است.
اول: ایمن شدن از ترس.
دوم: یافتن مراد و حاجات (رسیدن به مراد).
سوم: خیر و برکت.
چهارم: زوال قحطی و تنگی (برطرف شدن قحطی و کمبودی).
منوچهر مطیعی تهرانی گوید
قربانی در خواب نجات و رستگاری است و دیدن قربانی دیگران نشان انتفاع و سود بردن است به خصوص اگر از گوشت قربانی به بیننده خواب سهم بدهند. اگر بیننده خواب ببیند حیوانی حلال گوشت را قربانی می کند خوب است ولی اگر ببیند چه خودش و چه دیگران حیوان حرام گوشت و مکروه را می کشد و نام این کار را قربانی می نهد نشان فساد و تباهی و ارتکاب گناه است و خواب خوبی نیست. اگر در خواب ببینید که یا ی را قربانی می کنید و گوشت آن را تقسیم می نمایید خوب است و نشان آن است که از شما به دیگران خیر و خوبی می رسد. از صادق علیه السلام نیز نقل می کنند که قربانی در خواب برآمدن حاجات و ایمنی است. ابن سیرین از جابر مغربی نقل می کند که دیدن قربانی در خواب نشان بشارت است و نیکو است.
یوسف نبی علیه السلام گوید
دیدن قربانی زیادتی ت بودمنبع : http://chavoshineman.ParsiBlog.com/Posts/2037/تعبير خواب قرباني کردن/
تعبیر دندان پوسیده در خواب

درخواست حذف اطلاعات
تعبیر خواب دندان پوسیده

در جائی دیگر نوشته ام که دندان ها افراد خانواده ما هستند. معبران سنتی اعتقاد داشتند که دندان های فک بالا مردان خانواده هستند و دندان های فک زیرین ن.اما نسبت دادن نرینگی و مادینگی به دندان ها درست نیست چرا که هیچ دلیلی وجود ندارد که ثابت کند که دندان های بالا نر هستند و دندان های فک پائین ماده. دندان ها ازاعضا حساس بدن ما هستند و ارزش و استحکام شان در دهان معرف ارزش و استحکامی است که افراد نزد ما دارند. این درست تر می تواند باشد تا آن ها را نر و ماده بدانیم. به نظر من دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های جلو فرزندان. دندان های پیشین زینت چهره به حساب می آیند و فرزندان نیز زیب و زینت زندگی ما محسوب می گردند. اگر بیننده خواب ببیند که دندانش کف دست یا روی زمین افتاده دو ح دارد: اگر دندان با خاک کثیف و آلوده نشد و مفقود نگردیده باشد یکی از خویشانش بیمار می شود یا آسیبی به او وارد می آید ولی اگر در خاک آلوده و یا مفقود شده او می میرد. با توجه به این که آن دندان کدام است. گفتم که دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های پیشین فرزندان و خواهران و برادران. اگر بیننده خواب ببیند که دندانش را کرم خورده و درد می کند گرفتار دشمنی شود. اگر فقط درد دندان داشت گرفتار قرض و بدهی می شود و وامدار می گردد. اگر بیننده خواب ببیند که دندان هایش سفید و براق است زندگی خانوادگی رونق و جلا می یابد و حادثه ای خوب برای او و خانواده اش اتفاق می افتد. اگر ببیند که دندانهایش کثیف و زشت است غمی به آن ها می رسد که جنبه خانوادگی دارد. اگر بیننده خواب ببیند که همه دندان هایش کثیف است یا حداقل عادی است یا یکی از دندان ها زیاد سفید و براق شده شخصی که دندان به او انتصاب می یابد شاخص می شود و ممتاز می گردد و اگر دندان کرسی شما درد می کرد و متورم و آماسیده شده بود با همسرتان اختلاف پیدا می کنید و اگر آن را کشیدید و به دست خود یا پزشک بیرون آوردید از همسرتان جدا می شوید. برای زن نیز همین تعبیر هست یعنی اگر دندان کرسی خود را بکشد از شوهرش جدا می شود.
تعبیر خواب موش , تعبیر خواب موش مرده , تعبیر خواب موش و گربه , تعبیر خواب موش سفید , تعبیر خواب موش در خانه
تعبیر خواب دندان , تعبیرخواب دندان , دندان در خواب دیدن
تعبیر خواب دندان افتادن
حضرت دانیال گوید: دندان به خواب اهل بیت صاحب خواب است و دندانهای بالا دل کند بر نرینه و دندان زیرین، دل کند بر مادینه و دندان پیشین دل بر فرزندان و خواهران و برادران کند یا بر مادر و پدر است و دندانهائی که بر جنب آن باشند، دلیل بر عم و فرزندان و عمان کند و دندانهائی که بر جنبِ دندانهای دیگر است که آن را ثنایا خوانند، دلیل بر مهتر و بزرگ خاندان کند و دندانهای دیگر، دلیل بر خالان و فرزندان خال کند و دندانهای پسین، دلیل بر ی کند که از خویشانِ دور باشد و بعضی از معبران گویند: دندانهای پیشین و آن چه از جانب دست است، دلیل بر پدر و مادر کند. اگر بیند دندان پیشین او می جنبید، دلیل که از این جماعت که وصف کردیم یکی بیمار شود. محمدبن سیرین گوید: اگر بیند دندان پیشین او بر کف دستش افتاد یا بر کنار یا بر زمین افتاد و به خاک آلوده نگردید، دلیل که او فرزندی یا خواهری یا برادری آید، اگر بیند دندان پیشین او بر زمین افتاد و در میان خاک ضایع گردید، دلیل که از این جماعت یکی هلاک شود، یا جدا شود، چنانکه هیچ از وی نشان ندهد. اگر بیند بعضی از دندان بش ت یا ضایع شد، دلیل که به یکی از ایشان بلا و آفتی رسد. اگر بیند دندان پیشین او کوفته شد، دلیل که او را با چنان ان خصومت افتد. اگر بیند یکی از دندان پیشین او کنده شد، دلیل که یکی از این جماعت را سخنی زشت گوید و از وی مفارقت جوید. اگر بیند دندانهای پیشین او زیاده شد یا خوب و پاکیزه شد، دلیل که یکی از ان را خیر و می و زیادی رفعت و منزلت است. اگر بیند در جنب دندان پیشین او دندان زیرین است، دلیل که او دختری آید. اگر بیند جمله دندانهایش بر دندانهای دیگر، چون تاویل دندانهای پیشین باید کرد و هر دندانی که تعلق بدان دارد. اگر بیند دندانهای او از آبگینه بود یا از سیم یا از سفال و مانندآن، دلیل که اجل او نزدیک آمده باشد. اگر بیند که از دل او دندان رسته است، دلیل که زود هلاک شود و بعضی از معبران گویند: افتادن دندان، گذاردن وام است و بعضی گویند، دلیل که زود هلاک شود و بعضی گویند، دلیل بر جنگ و خصومت است.
تعبیر خواب گربه , تعبیر خواب بچه گربه , تعبیر خواب زاییدن گربه , تعبیر خواب گاز گرفتن گربه , تعبیر خواب گربه سفید
تعبیر خواب دندان , تعبیرخواب دندان , دندان در خواب دیدن
تعبیر خواب دندان کشیدن
ابراهیم کرمانی گوید: دندان بالا در مقابل چشم است، دلیل بر نرینه کند و دندان زیرین در مقابل پیشانی است، دلیل بر مادینه کند. اگر بیند دندانهایش جمله در کنارش افتاد، پس جمله را در کف خود گرفت، دلیل که خویشان خود را جمع کند و نگذارد که از او جدا گردند. اگر بیند از دندانهای او بوی خوش می آمد، دلیل که خویشان بر وی ثنا گویند. اگر به خلاف این بیند، دلیل که خویشان بر وی غیبت کنند. اگر بیند دندانش درد می کرد و برکند، دلیل که مال یابد. اگر بیند دندان او سیاه شد، او را غم و اندوه رسد. اگر بیند که دندانهایش افتاده بود و در کهنه بست، دلیل که او راعمری دراز است، چنانکه همه تبارِ خویش را در گور کند. جابر مغربی گوید: اگر بیند که دندانش درد می کرد و در دست فرا گرفت، دلیل که منفعت یابد و منفعت از سی درم کمتر نباشد و زیاده از صد درم نباشد، به دست چپ گرفتن آن منفعت کم از سیصد درم نبوده و زیاده از ده هزار درم نباشد. اگر به هر دو دست گرفت، دلیل که مال فراوان یابد.
تعبیر خواب الماس صادق , تعبیر خواب الماس ابن سیرین , تعبیر خواب الماس سفید , تعبیر خواب یدن الماس , تعبیر خواب الماس
تعبیر خواب دندان , تعبیرخواب دندان , دندان در خواب دیدن
تعبیر خواب افتادن دندان جلو
اگر بیند که از دهان دندانی خون آلود فرا گرفت، دلیل که منفعت را از آن است که آن دندان برگیرد، لکن او مصیبتی رسد. اگر بیند که بعضی از دندانهایش ناپدید شد، دلیل که به عدد آن از خویشان وی به غربت روند و به سلامت باز آیند. اگر بیند که همه دندانهای وی در میان زبان جمع شد و دیگر باز جای خود نشست، دلیل که خویشان وی شکایت کنند از او. حضرت جعفر صادق فرماید: دیدن دندان ها در خواب بر شش وجه است. اول: اهل بیت. دوم: مال. سوم: منفعت. چهارم: غم و اندوه. پنجم: مصرف. ششم: مفارقت از خویشان.
تعبیر خواب انار , تعبیر خواب درخت انار , تعبیر خواب درخت انار ابن سیرین , تعبیر خواب انار صادق , تعبیر خواب انار برای زن باردار
نمونه ای از سوالات شما در مورد تعبیر خواب دندان بهمراه جواب
تعبیر خواب مدفوع , تعبیر خواب مدفوع بچه , تعبیر خواب مدفوع نوزاد , تعبیر خواب مدفوع در دهان , تعبیر خواب مدفوع سگ
تعبیر خواب دندان چیست؟
دندان در خواب به خانواده تعبیر می شوند

تعبیر خواب ماهی , تعبیر خواب ماهی مرده , تعبیر خواب ماهی سیاه , تعبیر خواب ماهی سرخ شده , تعبیر خواب ماهی پخته
تعبیر خواب دیدن دندان های بالا چیست؟
دندان های بالا در خواب به مردان خانواده و فامیل تعبیر می شوند
تعبیر خواب تخم مرغ , تعبیر خواب تخم مرغ چیست , دیدن تخم مرغ در خواب , خواب تخم مرغ , تعبیر خواب زرده تخم مرغ
تعبیر خواب دیدن دندان های پایین چیست؟
دندان های بالا در خواب به ن خانواده و فامیل تعبیر می شوند
تعبیر خواب ماهی گیر , تعبیر خواب ماهی گیری , تعبیر خواب ماهی گیری , تعبیر ماهی گیری , ماهی گیری در خواب
تعبیر استحکام دندان ها چیست؟
استحکام دندان ها به ارزش و اعتبار افراد تعبیر می شوند
تعبیر خواب فندق , تعبیر خواب فندق تازه , تعبیر خواب فندق ش تن , تعبیر خواب فندق سبز , تعبیر خواب فندق و پسته
تعبیر دیدن دندان های جلو چیست؟
تعبیر خواب دندان های جلو فرزندان که زیبایی های زندگی هستند می باشد
تعبیر خواب فالوده , تعبیر خواب فالوده خوردن , تعبیر خواب فالوده و بستنی , تعبیر خواب فالوده بستنی , تعبیر خواب خوردن فالوده
تعبیر خواب افتادن دندان روی زمین چیست؟
اگر دندان بیفتد در خاک و کثیف شود تعبیر این خواب این است که یکی از نزدیکان شما مریض می شود ولی اگر در خاک مدفون شود یکی از نزدیکان شما می یمرد
تعبیر خواب مارمولک , تعبیر خواب مارمولک سبز , تعبیر خواب مارمولک سفید , تعبیر خواب مارمولک بزرگ , تعبیر خواب مارمولک صادق
تعبیر خواب اب شدن دندان و درد دندان چیست؟
تعبیر این خواب گرفتار خصومت و دشمنی شدن است
تعبیر خواب مردن , تعبیر خواب مردن مادر , تعبیر خواب مردن مرده , تعبیر خواب مردن همسر , تعبیر خواب مردن برادر
اگر در خواب ببینی دندان درد دارید تعبیر این خواب چیست؟
تعبیر این خواب قرض و وام است
تعبیر خواب مورچه , تعبیر خواب مورچه سیاه , تعبیر خواب مورچه زرد , تعبیر خواب مورچه سیاه بزرگ , تعبیر خواب مورچه صادق
تعبیر دیدن دندان های سفید و براق در خواب چیست؟
تعبیر این خواب این است که اتفاق خوبی در زندگی شما می افتد و بعبارتی زندگیتان رونق می گیرد
تعبیر خواب شیرینی , تعبیر خواب شیرینی خوردن صادق , تعبیر خواب شیرینی گرفتن , تعبیر خواب شیرینی فروشی , تعبیر خواب شیرینی دادن به دیگران
تعبیر دیدن دندان کثیف در خواب چیست؟
تعبیر این خواب این است که غمی به شما میرسد که از خانواده است
تعبیر خواب شیر , تعبیر خواب شیر جنگل , تعبیر خواب شیر جنگل صادق , تعبیر خواب شیر جنگل در خانه , تعبیر خواب شیر جنگلی
تعبیر خواب کشیدن دندان چیست؟
اگر در خواب ببینید خودتان یا دندانپزشک دندان شما را می کشد تعبیر این خواب این است که از همسرتان جدا می شوید
تعبیر خواب دعوا , تعبیر خواب دعوا با مادر , تعبیر خواب دعوا با پدر , تعبیر خواب دعوا با همسر , تعبیر خواب دعوا با برادر
صادق ع دیدن دندان در خواب به چه چیزی تعبیر کرده اند؟
تعبیر خواب دندان از نظر معصوم ع 6 چیز است
خانواده-مال- سود-ناراحتی – مصرف – دوری از نزدیکان
تعبیر خواب وضو گرفتن , تعبیر خواب وضو گرفتن و خواندن , تعبیر خواب وضو گرفتن از صادق , تعبیر خواب وضو گرفتن در مسجد , تعبیر خواب وضو گرفتن مرده
تعبیر خواب افتادن دندان به طور کلی چیست؟
تعبیر این خواب تحول در زندگی است که می تواند خوب باشد یا بد
تعبیر خواب سوسک , تعبیر خواب سوسک صادق , تعبیر خواب سوسک بالدار , تعبیر خواب سوسک مرده , تعبیر خواب سوسک ابن سیرین
تعبیر خواب افتادن دندان جلو چیست؟
اگر دندان شما بیفتد و خاکی نشود این خواب به شما مژده می دهد که صاحب فرزند یا خواهر یا برادر می شوید ولی اگر دندان بیفتد و خاکی شود یا گم شود یکی از این عزیزان می میرد یا به بیماری مبتلا می شود
تعبیر خواب سیل , تعبیر خواب سیل گل آلود , تعبیر خواب سیل دیدن , تعبیر خواب سیل آمدن , تعبیر خواب سیل آب
تعبیر خواب ش تن دندان چیست؟
تعبیر این خواب این است که به یکی از اعضای خانواده شما آسیبی می رسد
تعبیر خواب سیب , تعبیر خواب سیب قرمز , تعبیر خواب سیب زرد , تعبیر خواب سیب سرخ , تعبیر خواب سیب قرمز بزرگ
تعبیر خواب ش تن دندان های جلو چیست؟
تعبیر این خواب این است که با یکی از اعضای خانواده به مشکل بر می خورید
تعبیر خواب بیمارستان , تعبیر خواب بیمارستان روانی , تعبیر خواب بیمارستان آرام , تعبیر خواب دیدن بیمارستان , تعبیر خواب در بیمارستان
تعبیر خواب کنده شدن دندان جلو چیست؟
تعبیر این خواب خوب نیست و این است که به یکی از اعضای خانواده خود حرف بدی می زنید و بینتان فراق و دوری می افتد
تعبیر خواب سفر , تعبیر خواب سفر با هواپیما , تعبیر خواب سفر کربلا , تعبیر خواب سفر حج , تعبیر خواب سفر به خارج از کشور
تعبیر خواب اضافه شدن دندان به دندان های جلو چیست ؟
تعبیر این خواب این است که به یکی از اعضای خانواده شما خیر و شادی می رسد
تعبیر خواب بچه , تعبیر خواب بچه دار شدن , تعبیر خواب بچه گربه , تعبیر خواب بچه دختر , تعبیر خواب بچه داشتن
تعبیر خواب در آمدن دندان در دندان های جلو چیست؟
تعبیر این خواب این است که اگر دندان در ردیف بالایی است شما صاحب فرزند پسر می شوید و اگر دندان در ردیف دندان های پایینی شما است شما صاحب فرزند دختر می شوید
تعبیر خواب اسب , تعبیر خواب اسب سفید , تعبیر خواب اسب قهوه ای , تعبیر خواب اسب سیاه , تعبیر خواب اسب سواری
تعبیر خواب دندان های عقب مانند دندان آسیاب چیست؟
تعبیر خواب این دندان ها والدین هستند
تعبیر خواب گل , تعبیر خواب گل رز , تعبیر خواب گلدان , تعبیر خواب گل سفید , تعبیر خواب گل رز قرمز
تعبیر خواب دندان نداشتن چیست؟
تعبیر این خواب این است که به همان تعداد که دندان نمدارید نزدیکانتان از شما دور می شوند ولی به سلامت به نزد شما باز می گردند
تعبیر خواب ز له , تعبیر خواب ز له و آوار , تعبیر خواب ز له شدید , تعبیر خواب ز له و طوفان , تعبیر خواب ز له و سیل
مطالب مرتبط
تعبیر خواب بینی
تعبیر خواب بازو
تعبیر خواب آرنج
تعبیر خواب مو
تعبیر خواب ابرو
تعبیر خواب چشم
تعبیر خواب پا
تعبیر خواب دست
تعبیر خواب دندان , دندان در خواب دیدنمنبع : http://chavoshineman.ParsiBlog.com/Posts/2033/تعبير دندان پوسيده در خواب/
تعبیر خواب دندان نیش

درخواست حذف اطلاعات
تعبیر خواب دندان پوسیده

در جائی دیگر نوشته ام که دندان ها افراد خانواده ما هستند. معبران سنتی اعتقاد داشتند که دندان های فک بالا مردان خانواده هستند و دندان های فک زیرین ن.اما نسبت دادن نرینگی و مادینگی به دندان ها درست نیست چرا که هیچ دلیلی وجود ندارد که ثابت کند که دندان های بالا نر هستند و دندان های فک پائین ماده. دندان ها ازاعضا حساس بدن ما هستند و ارزش و استحکام شان در دهان معرف ارزش و استحکامی است که افراد نزد ما دارند. این درست تر می تواند باشد تا آن ها را نر و ماده بدانیم. به نظر من دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های جلو فرزندان. دندان های پیشین زینت چهره به حساب می آیند و فرزندان نیز زیب و زینت زندگی ما محسوب می گردند. اگر بیننده خواب ببیند که دندانش کف دست یا روی زمین افتاده دو ح دارد: اگر دندان با خاک کثیف و آلوده نشد و مفقود نگردیده باشد یکی از خویشانش بیمار می شود یا آسیبی به او وارد می آید ولی اگر در خاک آلوده و یا مفقود شده او می میرد. با توجه به این که آن دندان کدام است. گفتم که دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های پیشین فرزندان و خواهران و برادران. اگر بیننده خواب ببیند که دندانش را کرم خورده و درد می کند گرفتار دشمنی شود. اگر فقط درد دندان داشت گرفتار قرض و بدهی می شود و وامدار می گردد. اگر بیننده خواب ببیند که دندان هایش سفید و براق است زندگی خانوادگی رونق و جلا می یابد و حادثه ای خوب برای او و خانواده اش اتفاق می افتد. اگر ببیند که دندانهایش کثیف و زشت است غمی به آن ها می رسد که جنبه خانوادگی دارد. اگر بیننده خواب ببیند که همه دندان هایش کثیف است یا حداقل عادی است یا یکی از دندان ها زیاد سفید و براق شده شخصی که دندان به او انتصاب می یابد شاخص می شود و ممتاز می گردد و اگر دندان کرسی شما درد می کرد و متورم و آماسیده شده بود با همسرتان اختلاف پیدا می کنید و اگر آن را کشیدید و به دست خود یا پزشک بیرون آوردید از همسرتان جدا می شوید. برای زن نیز همین تعبیر هست یعنی اگر دندان کرسی خود را بکشد از شوهرش جدا می شود.
تعبیر خواب موش , تعبیر خواب موش مرده , تعبیر خواب موش و گربه , تعبیر خواب موش سفید , تعبیر خواب موش در خانه
تعبیر خواب دندان , تعبیرخواب دندان , دندان در خواب دیدن
تعبیر خواب دندان افتادن
حضرت دانیال گوید: دندان به خواب اهل بیت صاحب خواب است و دندانهای بالا دل کند بر نرینه و دندان زیرین، دل کند بر مادینه و دندان پیشین دل بر فرزندان و خواهران و برادران کند یا بر مادر و پدر است و دندانهائی که بر جنب آن باشند، دلیل بر عم و فرزندان و عمان کند و دندانهائی که بر جنبِ دندانهای دیگر است که آن را ثنایا خوانند، دلیل بر مهتر و بزرگ خاندان کند و دندانهای دیگر، دلیل بر خالان و فرزندان خال کند و دندانهای پسین، دلیل بر ی کند که از خویشانِ دور باشد و بعضی از معبران گویند: دندانهای پیشین و آن چه از جانب دست است، دلیل بر پدر و مادر کند. اگر بیند دندان پیشین او می جنبید، دلیل که از این جماعت که وصف کردیم یکی بیمار شود. محمدبن سیرین گوید: اگر بیند دندان پیشین او بر کف دستش افتاد یا بر کنار یا بر زمین افتاد و به خاک آلوده نگردید، دلیل که او فرزندی یا خواهری یا برادری آید، اگر بیند دندان پیشین او بر زمین افتاد و در میان خاک ضایع گردید، دلیل که از این جماعت یکی هلاک شود، یا جدا شود، چنانکه هیچ از وی نشان ندهد. اگر بیند بعضی از دندان بش ت یا ضایع شد، دلیل که به یکی از ایشان بلا و آفتی رسد. اگر بیند دندان پیشین او کوفته شد، دلیل که او را با چنان ان خصومت افتد. اگر بیند یکی از دندان پیشین او کنده شد، دلیل که یکی از این جماعت را سخنی زشت گوید و از وی مفارقت جوید. اگر بیند دندانهای پیشین او زیاده شد یا خوب و پاکیزه شد، دلیل که یکی از ان را خیر و می و زیادی رفعت و منزلت است. اگر بیند در جنب دندان پیشین او دندان زیرین است، دلیل که او دختری آید. اگر بیند جمله دندانهایش بر دندانهای دیگر، چون تاویل دندانهای پیشین باید کرد و هر دندانی که تعلق بدان دارد. اگر بیند دندانهای او از آبگینه بود یا از سیم یا از سفال و مانندآن، دلیل که اجل او نزدیک آمده باشد. اگر بیند که از دل او دندان رسته است، دلیل که زود هلاک شود و بعضی از معبران گویند: افتادن دندان، گذاردن وام است و بعضی گویند، دلیل که زود هلاک شود و بعضی گویند، دلیل بر جنگ و خصومت است.
تعبیر خواب گربه , تعبیر خواب بچه گربه , تعبیر خواب زاییدن گربه , تعبیر خواب گاز گرفتن گربه , تعبیر خواب گربه سفید
تعبیر خواب دندان , تعبیرخواب دندان , دندان در خواب دیدن
تعبیر خواب دندان کشیدن
ابراهیم کرمانی گوید: دندان بالا در مقابل چشم است، دلیل بر نرینه کند و دندان زیرین در مقابل پیشانی است، دلیل بر مادینه کند. اگر بیند دندانهایش جمله در کنارش افتاد، پس جمله را در کف خود گرفت، دلیل که خویشان خود را جمع کند و نگذارد که از او جدا گردند. اگر بیند از دندانهای او بوی خوش می آمد، دلیل که خویشان بر وی ثنا گویند. اگر به خلاف این بیند، دلیل که خویشان بر وی غیبت کنند. اگر بیند دندانش درد می کرد و برکند، دلیل که مال یابد. اگر بیند دندان او سیاه شد، او را غم و اندوه رسد. اگر بیند که دندانهایش افتاده بود و در کهنه بست، دلیل که او راعمری دراز است، چنانکه همه تبارِ خویش را در گور کند. جابر مغربی گوید: اگر بیند که دندانش درد می کرد و در دست فرا گرفت، دلیل که منفعت یابد و منفعت از سی درم کمتر نباشد و زیاده از صد درم نباشد، به دست چپ گرفتن آن منفعت کم از سیصد درم نبوده و زیاده از ده هزار درم نباشد. اگر به هر دو دست گرفت، دلیل که مال فراوان یابد.
تعبیر خواب الماس صادق , تعبیر خواب الماس ابن سیرین , تعبیر خواب الماس سفید , تعبیر خواب یدن الماس , تعبیر خواب الماس
تعبیر خواب دندان , تعبیرخواب دندان , دندان در خواب دیدن
تعبیر خواب افتادن دندان جلو
اگر بیند که از دهان دندانی خون آلود فرا گرفت، دلیل که منفعت را از آن است که آن دندان برگیرد، لکن او مصیبتی رسد. اگر بیند که بعضی از دندانهایش ناپدید شد، دلیل که به عدد آن از خویشان وی به غربت روند و به سلامت باز آیند. اگر بیند که همه دندانهای وی در میان زبان جمع شد و دیگر باز جای خود نشست، دلیل که خویشان وی شکایت کنند از او. حضرت جعفر صادق فرماید: دیدن دندان ها در خواب بر شش وجه است. اول: اهل بیت. دوم: مال. سوم: منفعت. چهارم: غم و اندوه. پنجم: مصرف. ششم: مفارقت از خویشان.
تعبیر خواب انار , تعبیر خواب درخت انار , تعبیر خواب درخت انار ابن سیرین , تعبیر خواب انار صادق , تعبیر خواب انار برای زن باردار
نمونه ای از سوالات شما در مورد تعبیر خواب دندان بهمراه جواب
تعبیر خواب مدفوع , تعبیر خواب مدفوع بچه , تعبیر خواب مدفوع نوزاد , تعبیر خواب مدفوع در دهان , تعبیر خواب مدفوع سگ
تعبیر خواب دندان چیست؟
دندان در خواب به خانواده تعبیر می شوند

تعبیر خواب ماهی , تعبیر خواب ماهی مرده , تعبیر خواب ماهی سیاه , تعبیر خواب ماهی سرخ شده , تعبیر خواب ماهی پخته
تعبیر خواب دیدن دندان های بالا چیست؟
دندان های بالا در خواب به مردان خانواده و فامیل تعبیر می شوند
تعبیر خواب تخم مرغ , تعبیر خواب تخم مرغ چیست , دیدن تخم مرغ در خواب , خواب تخم مرغ , تعبیر خواب زرده تخم مرغ
تعبیر خواب دیدن دندان های پایین چیست؟
دندان های بالا در خواب به ن خانواده و فامیل تعبیر می شوند
تعبیر خواب ماهی گیر , تعبیر خواب ماهی گیری , تعبیر خواب ماهی گیری , تعبیر ماهی گیری , ماهی گیری در خواب
تعبیر استحکام دندان ها چیست؟
استحکام دندان ها به ارزش و اعتبار افراد تعبیر می شوند
تعبیر خواب فندق , تعبیر خواب فندق تازه , تعبیر خواب فندق ش تن , تعبیر خواب فندق سبز , تعبیر خواب فندق و پسته
تعبیر دیدن دندان های جلو چیست؟
تعبیر خواب دندان های جلو فرزندان که زیبایی های زندگی هستند می باشد
تعبیر خواب فالوده , تعبیر خواب فالوده خوردن , تعبیر خواب فالوده و بستنی , تعبیر خواب فالوده بستنی , تعبیر خواب خوردن فالوده
تعبیر خواب افتادن دندان روی زمین چیست؟
اگر دندان بیفتد در خاک و کثیف شود تعبیر این خواب این است که یکی از نزدیکان شما مریض می شود ولی اگر در خاک مدفون شود یکی از نزدیکان شما می یمرد
تعبیر خواب مارمولک , تعبیر خواب مارمولک سبز , تعبیر خواب مارمولک سفید , تعبیر خواب مارمولک بزرگ , تعبیر خواب مارمولک صادق
تعبیر خواب اب شدن دندان و درد دندان چیست؟
تعبیر این خواب گرفتار خصومت و دشمنی شدن است
تعبیر خواب مردن , تعبیر خواب مردن مادر , تعبیر خواب مردن مرده , تعبیر خواب مردن همسر , تعبیر خواب مردن برادر
اگر در خواب ببینی دندان درد دارید تعبیر این خواب چیست؟
تعبیر این خواب قرض و وام است
تعبیر خواب مورچه , تعبیر خواب مورچه سیاه , تعبیر خواب مورچه زرد , تعبیر خواب مورچه سیاه بزرگ , تعبیر خواب مورچه صادق
تعبیر دیدن دندان های سفید و براق در خواب چیست؟
تعبیر این خواب این است که اتفاق خوبی در زندگی شما می افتد و بعبارتی زندگیتان رونق می گیرد
تعبیر خواب شیرینی , تعبیر خواب شیرینی خوردن صادق , تعبیر خواب شیرینی گرفتن , تعبیر خواب شیرینی فروشی , تعبیر خواب شیرینی دادن به دیگران
تعبیر دیدن دندان کثیف در خواب چیست؟
تعبیر این خواب این است که غمی به شما میرسد که از خانواده است
تعبیر خواب شیر , تعبیر خواب شیر جنگل , تعبیر خواب شیر جنگل صادق , تعبیر خواب شیر جنگل در خانه , تعبیر خواب شیر جنگلی
تعبیر خواب کشیدن دندان چیست؟
اگر در خواب ببینید خودتان یا دندانپزشک دندان شما را می کشد تعبیر این خواب این است که از همسرتان جدا می شوید
تعبیر خواب دعوا , تعبیر خواب دعوا با مادر , تعبیر خواب دعوا با پدر , تعبیر خواب دعوا با همسر , تعبیر خواب دعوا با برادر
صادق ع دیدن دندان در خواب به چه چیزی تعبیر کرده اند؟
تعبیر خواب دندان از نظر معصوم ع 6 چیز است
خانواده-مال- سود-ناراحتی – مصرف – دوری از نزدیکان
تعبیر خواب وضو گرفتن , تعبیر خواب وضو گرفتن و خواندن , تعبیر خواب وضو گرفتن از صادق , تعبیر خواب وضو گرفتن در مسجد , تعبیر خواب وضو گرفتن مرده
تعبیر خواب افتادن دندان به طور کلی چیست؟
تعبیر این خواب تحول در زندگی است که می تواند خوب باشد یا بد
تعبیر خواب سوسک , تعبیر خواب سوسک صادق , تعبیر خواب سوسک بالدار , تعبیر خواب سوسک مرده , تعبیر خواب سوسک ابن سیرین
تعبیر خواب افتادن دندان جلو چیست؟
اگر دندان شما بیفتد و خاکی نشود این خواب به شما مژده می دهد که صاحب فرزند یا خواهر یا برادر می شوید ولی اگر دندان بیفتد و خاکی شود یا گم شود یکی از این عزیزان می میرد یا به بیماری مبتلا می شود
تعبیر خواب سیل , تعبیر خواب سیل گل آلود , تعبیر خواب سیل دیدن , تعبیر خواب سیل آمدن , تعبیر خواب سیل آب
تعبیر خواب ش تن دندان چیست؟
تعبیر این خواب این است که به یکی از اعضای خانواده شما آسیبی می رسد
تعبیر خواب سیب , تعبیر خواب سیب قرمز , تعبیر خواب سیب زرد , تعبیر خواب سیب سرخ , تعبیر خواب سیب قرمز بزرگ
تعبیر خواب ش تن دندان های جلو چیست؟
تعبیر این خواب این است که با یکی از اعضای خانواده به مشکل بر می خورید
تعبیر خواب بیمارستان , تعبیر خواب بیمارستان روانی , تعبیر خواب بیمارستان آرام , تعبیر خواب دیدن بیمارستان , تعبیر خواب در بیمارستان
تعبیر خواب کنده شدن دندان جلو چیست؟
تعبیر این خواب خوب نیست و این است که به یکی از اعضای خانواده خود حرف بدی می زنید و بینتان فراق و دوری می افتد
تعبیر خواب سفر , تعبیر خواب سفر با هواپیما , تعبیر خواب سفر کربلا , تعبیر خواب سفر حج , تعبیر خواب سفر به خارج از کشور
تعبیر خواب اضافه شدن دندان به دندان های جلو چیست ؟
تعبیر این خواب این است که به یکی از اعضای خانواده شما خیر و شادی می رسد
تعبیر خواب بچه , تعبیر خواب بچه دار شدن , تعبیر خواب بچه گربه , تعبیر خواب بچه دختر , تعبیر خواب بچه داشتن
تعبیر خواب در آمدن دندان در دندان های جلو چیست؟
تعبیر این خواب این است که اگر دندان در ردیف بالایی است شما صاحب فرزند پسر می شوید و اگر دندان در ردیف دندان های پایینی شما است شما صاحب فرزند دختر می شوید
تعبیر خواب اسب , تعبیر خواب اسب سفید , تعبیر خواب اسب قهوه ای , تعبیر خواب اسب سیاه , تعبیر خواب اسب سواری
تعبیر خواب دندان های عقب مانند دندان آسیاب چیست؟
تعبیر خواب این دندان ها والدین هستند
تعبیر خواب گل , تعبیر خواب گل رز , تعبیر خواب گلدان , تعبیر خواب گل سفید , تعبیر خواب گل رز قرمز
تعبیر خواب دندان نداشتن چیست؟
تعبیر این خواب این است که به همان تعداد که دندان نمدارید نزدیکانتان از شما دور می شوند ولی به سلامت به نزد شما باز می گردند
تعبیر خواب ز له , تعبیر خواب ز له و آوار , تعبیر خواب ز له شدید , تعبیر خواب ز له و طوفان , تعبیر خواب ز له و سیل
مطالب مرتبط
تعبیر خواب بینی
تعبیر خواب بازو
تعبیر خواب آرنج
تعبیر خواب مو
تعبیر خواب ابرو
تعبیر خواب چشم
تعبیر خواب پا
تعبیر خواب دست
تعبیر خواب دندان , دندان در خواب دیدنمنبع : http://chavoshineman.ParsiBlog.com/Posts/2034/تعبير خواب دندان نيش/
تعبیر خواب موش سیاه بزرگ

درخواست حذف اطلاعات
تعبیر خواب موش
تعبیر خواب موش,تعبیر خواب موش مرده,تعبیر خواب موش و گربه,تعبیر خواب موش سفید,تعبیر خواب موش در خانه,تعبیر خواب موش خا تری,تعبیر خواب موش قهوه ای,تعبیر خواب موش سفید بزرگ,تعبیر خواب موش سیاه کوچک,تعبیر خواب موش خا تری در خانه,تعبیر خواب موش مرده خا تری,تعبیر خواب موش مرده,تعبیر خواب موش مرده سیاه,تعبیر خواب موش مرده در غذا,تعبیر خواب موش مرده در خانه,تعبیر خواب موش مرده در آب,تعبیر خواب موش سفید کوچک,تعبیر خواب موش سفید رنگ,تعبیر خواب موش و گربه مرده,تعبیر خواب موش و گربه درخانه,تعبیر خواب دیدن موش و گربه,تعبیر خواب موش گربه,تعبیر خواب موش گربه را خورد,تعبیر خواب موش خوردن گربه,تعبیر موش و گربه در خواب,تعبیر دیدن موش و گربه در خواب,تعبیر خواب جنگ موش و گربه,تعبیر خواب موش سفید و سیاه,تعبیر خواب موش سفید در خانه,تعبیر خواب موش سفید دیدن,تعبیر خواب موش سفید و قهوه ای,تعبیر خواب موش سفید زنده,تعبیر خواب موش سفید و کوچک,تعبیر خواب موش در خانه دیدن,تعبیر خواب موش در منزل,تعبیر خواب کشتن موش در خانه,تعبیر خواب موش زیاد در خانه,تعبیر خواب فضله موش در خانه,تعبیر خواب موش خانه,تعبیر خواب دیدن موش زیاد در خانه,تعبیرخواب موش در خانه,تعبیر خواب موش خا تری بزرگ,تعبیر خواب موش خا تری مرده,تعبیر خواب موش خا تری کوچک,تعبیر خواب موش خا تری در لباس,تعبیر خواب گاز گرفتن موش خا تری,تعبیر موش خا تری در خواب,تعبیر خواب کشتن موش خا تری,تعبیر خواب دیدن موش خا تری,تعبیر خواب موش قهوه ای کوچک,تعبیر خواب موش قهوه ای بزرگ,تعبیر خواب موش قهوه ای مرده,تعبیر خواب موش قهوه ایی,تعبیر خواب موش قهوه ای درخانه,تعبیر خواب موش قهوه ای,تعبیر خواب دیدن موش قهوه ای,تعبیر خواب موش سفید قهوه ای,تعبیر خواب موش سفید بزرگ,تعبیر خواب موش سفید بزرگ در خانه
دیدن موش در خواب یکی از متداول ترین خوابهاست.موش ممکن است رنگهای مختلفی داشته باشد و ممکن است خانگی یا صحرایی یا فاضل باشد.اگر دنبال تعبیر خواب موش هستید این مطلب را تا انتها دنبال کنید.
تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ , سگ در خواب دیدن , تعبیر خواب سگ سیاه هار
تعبیر خواب موش , موش در خواب دیدن , تعبیر خواب موش , تعبیرخواب موش مرده
تعبیر خواب موش سیاه
دیدن موش در خواب را به تعبیر می کنند که این مسلماً ی آشناست. البته در بعضی از تعبیر خوابها آن را زنی دانسته اند و خیانتکار. اگر خواب موش ببینید یعنی زنی خیانتکار و فاسد وارد زندگی شما می شود. اگر از سوراخی موشی را دیدید، مال و ثروت شما یده می شود شما آن شخص را می شناسید اما نمی توانید ی این شخص را اثبات کنید یا بخاطر حفظ آبرو سکوت می کنید. اگر موشی از شلوار یا لباس شما افتاد و رفت انسانی فاسد از زندگیتان بیرون می رود. اگر مردی در خواب موش بگیرد یعنی با زنی فاسد ازدواج می کند. در بعضی از تع ر آمده اگر از بینی یا گوش شخص موش بیرون بیاید یعنی صاحب فرزند دختری می شود بسیار نابکار و اگر از گلوی او موش بیرون آید یعنی صاحب فرزند پسری می شود بسیار فاسد و خیانتکار. البته این فرزندان باعث ننگ و بی آبرویی خواهند بود. اگر گوشت موش را در خواب بخورید یعنی از مالی حرام می خورید.
تعبیر خواب دیدن موش در خواب زنی فاسد و بدکاره است
اگر موشی را در خواب بگیرد یعنی زنی ابکار می گیرد
اگر موشهای زیادی را در خواب ببیند و هم رنگ باشند دلیل این است که ن فاسق در خانه او جمعند
تعبیر خواب مار , تعبیر خواب مار سیاه , تعبیر خواب مار سفید , تعبیر خواب مار سبز , تعبیر خواب مار قرمز , تعبیر خواب مار بزرگ
تعبیر خواب موش , موش در خواب دیدن , تعبیر خواب موش , تعبیرخواب موش مرده
تعبیر خواب موش سیاه کوچک
تعبیر خواب موش ابراهیم کرمانی
اگر ببیند موشی از سوراخ گوش و یاب ینی . یا او در خواب خارج می شود تعبیر خواب این است که صاحب دختری نابکار می شود
اگر ببیند موش در خواب از گلوی او خارج می شود تعبیر خواب این است صاحب پسری نابکار می شود و در اصطلاح فرزندی پسر ناخلف

تعبیر خواب جابر مغربی در مورد موش
تعبیر خواب موش صحرایی و ما و دشتی و موش خانگی همگی ی ان است. اگر در خواب ببیند موشی در بستر او است، دلیل که او با زنی قصد فساد کند و گوشت موش خوردن، دلیل که مال زن مفسده بخورد.
تعبیر خواب مرده , تعبیر خواب مرده زنده شود , تعبیر خواب مرده را در آغوش گرفتن , تعبیر خواب مرده در زندان , تعبیر خواب مرده شستن
تعبیر خواب موش , موش در خواب دیدن , تعبیر خواب موش , تعبیرخواب موش مرده
تعبیر خواب موش سیاه و سفید
تعبیر خواب موش از دید منوچهر مطیعی
موش است و یک خانگی است و معبران آن را به زنی و خائن و زیانکار و غیر قابل اعتماد تشبیه کرده اند.موش است و یک خانگی است و معبران آن را به زنی و خائن و زیانکار و غیر قابل اعتماد تشبیه کرده اند. ابن سیرین نوشته موش زنی به ظاهر مستوره اما در باطن مفسده. اگر بیننده خواب موشی ببیند با چنین زنی سر و کار پیدا می کند و اگر این موش در خانه خودش باشد نوشته اند زنی با این پلیدیها در خانه اش هست یا حضور پیدا خواهد کرد. اگر سوراخ موشی ببینید مالی از شما برده می شود که می دانید چه ی برده ولی نمی توانید ثابت کنید که او ربوده و مال شما یک زن خائن است. اگر موش در اتاق شما باشد زنی اهل خانه شماست که نباید به او اعتماد داشته باشید. اگر در خواب موشی از پاچه شلوار شما افتاد و گریخت و رفت زنی فاسد و فاجر را از خود می رانید و دور می کنید.
تعبیر خواب آب , تعبیر خواب آب دریا , تعبیر خواب آب است , تعبیر خواب آب گل آلود , تعبیر خواب آب خوردن
تعبیر خواب موش , موش در خواب دیدن , تعبیر خواب موش , تعبیرخواب موش مرده
تعبیر خواب موش سیاه ابن سیرین
تعبیر خواب موش ابن سیرین
ابن سیرین نوشته موش زنی است به ظاهر مستوره اما در باطن مفسده. اگر بیننده خواب موشی ببیند با چنین زنی سر و کار پیدا می کند و اگر این موش در خانه خودش باشد نوشته اند زنی با این پلیدیها در خانه اش هست یا حضور پیدا خواهد کرد. اگر لانه موشی یا سوراخ موشی در خواب ببینید مالی از شما برده می شود که می دانید چه ی برده ولی نمی توانید ثابت کنید که او ربوده و مال شما یک زن خائن است. اگر موش در اتاق شما باشد زنی اهل خانه شماست که نباید به او اعتماد داشته باشید. اگر در خواب موشی از پاچه شلوار شما افتاد و گریخت و رفت زنی فاسد و فاجر را از خود می رانید و دور می کنید.اگر در خواب موش بزرگ یا خیلی بزرگی ببینید دشمنی است که به راحتی از سر راه شما برداشته می شود . دیدن موش حامله یا چاق در خواب ی است که به مقصودش می رسد . اگر دیدید در غذای شما موشی افتاده است یا در حال پختن موش هستید یا پخته شده است مالی به شما رسیده که حلال نیست . تعبیر خواب موش مرده در غذا یا دیدن فضله موش یا مدفوع موش در خواب بیشتر مربوط به ارثی هست که به شما رسیده که حلال نیست .کشتن موش در خواب یا دیدن موش کشته شده و مرده ، نشانه پیروزی بر دشمنان است .دیدن موش در خانه نشان از است . دیدن موشهای زیاد در خانه نشان از این هست که افراد خانه قدر زحمات شما را نمی دانند و ظاهر و باطنشان فرق می کند .دیدن موش در رختخواب یا در قفس نشان از همسری نابکار است .
تعبیر خواب دندان , تعبیر خواب دندان لق , تعبیر خواب دندان لق شدن , تعبیر خواب دندان لق و ش ته , تعبیر خواب کشیدن دندان لق
تعبیر خواب شکار و کشتن موش توسط گربه شانسی است که از نظر مادی برایتان بوجود می آید
تعبیر خواب دیدن موش در لباس یا سر و صورت این است که همسر و فرزندان شما کاری را انجام می دهند که از آن بی اطلاع هستید(کار خوب یا بد)
تعبیر خواب دیدن موش و گربه یا موش و مار کنار هم این است که سختی و بدبختی جلوی راه شما هستند
تعبیر خواب حمله به موش یا موشها این است که دعوایی جلوی راه شماست
تعبیر خواب گربه , تعبیر خواب بچه گربه , تعبیر خواب زاییدن گربه , تعبیر خواب گاز گرفتن گربه , تعبیر خواب گربه سفید
تعبیر خواب موش , موش در خواب دیدن , تعبیر خواب موش , تعبیرخواب موش مرده
تعبیر خواب موش سیاه بزرگ
اگر در خواب دیدید که موش زاییدید بچه دار می شوید ولی برای تربیت بچه باید بیشتر وقت بگذارید . اگر در خواب دیدید موش در حال زایمان است نشان از اتفاقی در اطراف شماست . می تواند ی باشد باید مراقب خود و داشته هایتان باشید .تعبیر خواب موش زخمی ی است که به دام می افتد .
لوک اویتنهاو در مورد موش می گوید
تعبیر خواب موش که میدود : پس انداز
تعبیر خواب فرار موش از دست یک گربه و یا به چنگ گربه افتادن : غم وغصه
تعبیر خواب دیدن موش سفید رنگ و رنگی یا ریز : ازدواج موفق
تعبیر خواب در درون یک تله موش : دشمن ش ت خورده
از دیگر نشانه های دیدن موش در خواب دیدن اختلافات خانوادگی است و دوستانه است
اگر خواب ببینید که موشها از شما فرار می کنند ، تعبیر خواب این است که تلاشهای شما بی ثمر خواهد ماند
تعبیر خواب الماس صادق , تعبیر خواب الماس ابن سیرین , تعبیر خواب الماس سفید , تعبیر خواب یدن الماس , تعبیر خواب الماس
تعبیر خواب موش , موش در خواب دیدن , تعبیر خواب موش , تعبیرخواب موش مرده
تعبیر خواب موش سیاه سفید
تعبیر خواب موش از دید یوسف نبی علیه السلام
دیدن موش جنگ زن باشد
دیدن موش است که از خانه او ی کرده
تعبیر خواب موش از نظر آنلی بیتون
دیدن موش در خواب ، نشانه روبرو شدن با اختلافات خانوادگی و بی وفایی دوستان است . کارها وضعیت دلسرد کننده ای خواهد داشت .
کشتن موش در خواب ، نشانه پیروزی بر دشمنان است .
اگر خواب ببینید موشها از شما فرار می کنند،نشانه آن است که تلاشهای شما بی ثمر خواهد ماند .
اگر دختری خواب موش ببیند ، نشانه آن است که دشمنانی پنهانی دارد که به او نیرنگ خواهند زد . اگر داخل لباس خود موش ببیند ، علامت آن است که در اثر انجام دادن کاری رسوا خواهد شد .
تعبیر خواب انار , تعبیر خواب درخت انار , تعبیر خواب درخت انار ابن سیرین , تعبیر خواب انار صادق , تعبیر خواب انار برای زن باردار
تعبیر خواب موش , موش در خواب دیدن , تعبیر خواب موش , تعبیرخواب موش مرده
تعبیر خواب کشتن موش سیاه
دیدن موش در خواب یکی از متداول ترین خواب هاست که ممکن است بزرگ یا کوچک و یا در رنگ های مختلف قهوه ای ، سفید ، سیاه ، طوسی زرد یا در جاهای مختلف مانند لباس ، غذا ، خانه ، صحرا دیده شود . ما تاجایی که توانسته ایم این مطالب را به صورت جامع برای شما گردآوری کرده ایم . برای دیدن تعبیر خواب موش به ادامه مطلب بروید .
تعبیر خواب دیدن موش، دلیل زنی بود که به ظاهر مستوره نماید و در باطن فاسق بود. اگر بیند موشی بگرفت، دلیل که زنی چنین خواهد. اگر دید موشان بسیار درخانه او جمع شدند و همه یک رنگ بودند، دلیل که به قدر موشان ن در خانه او جمع گردند.
ابراهیم کرمانی گوید: اگر درخواب دید از سوراخ بینی او یا از سوراخ گوش او موش بیرون آمد، دلیل که او را دختری آید نابکار. اگر از گلوی او موش بیرون آمد، دلیل که او را پسری آید. اگر بیند از او موشی بیرون آمد، دلیل که او را دختری آید نابکار.
جابرمغربی گوید: تعبیر خواب موش صحرایی و ما و دشتی و موش خانگی هر دو ی ان بود. اگر دید موشی در بستر او بود، دلیل که او با زنی قصد فساد کند و گوشت موش خوردن، دلیل که مال زن مفسده بخورد.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: همان طور که قبلا نیز نوشتم موش است و یک خانگی است و معبران آن را به زنی و خائن و زیانکار و غیر قابل اعتماد تشبیه کرده اند. ابن سیرین نوشته موش زنی به ظاهر مستوره اما در باطن مفسده. اگر بیننده خواب موشی ببیند با چنین زنی سر و کار پیدا می کند و اگر این موش در خانه خودش باشد نوشته اند زنی با این پلیدیها در خانه اش هست یا حضور پیدا خواهد کرد. اگر لانه موشی یا سوراخ موشی ببینید مالی از شما برده می شود که می دانید چه ی برده ولی نمی توانید ثابت کنید که او ربوده و مال شما یک زن خائن است. اگر موش در اتاق شما باشد زنی اهل خانه شماست که نباید به او اعتماد داشته باشید. اگر در خواب موشی از پاچه شلوار شما افتاد و گریخت و رفت زنی فاسد و فاجر را از خود می رانید و دور می کنید.
اگر در خواب موش بزرگ یا خیلی بزرگی ببینید دشمنی است که به راحتی از سر راه شما برداشته می شود . دیدن موش حامله یا چاق ی است که به مقصودش می رسد . اگر دیدید در غذای شما موشی افتاده است یا در حال پختن موش هستید یا پخته شده است مالی به شما رسیده که حلال نیست . تعبیر خواب موش مرده در غذا یا دیدن فضله موش یا مدفوع موش بیشتر مربوط به ارثی هست که به شما رسیده که حلال نیست .
تعبیر خواب مدفوع , تعبیر خواب مدفوع بچه , تعبیر خواب مدفوع نوزاد , تعبیر خواب مدفوع در دهان , تعبیر خواب مدفوع سگ
تعبیر خواب موش , موش در خواب دیدن , تعبیر خواب موش , تعبیرخواب موش مرده
تعبیر خواب موش مرده سیاه
کشتن موش در خواب یا دیدن موش کشته شده و مرده ، نشانه پیروزی بر دشمنان است .
دیدن موش در خانه نشان از است . دیدن موشهای زیاد در خانه نشان از این هست که افراد خانه قدر زحمات شما را نمی دانند و ظاهر و باطنشان فرق می کند . دیدن موش در رختخواب یا در قفس نشان از همسری نابکار است .منبع : http://chavoshineman.ParsiBlog.com/Posts/2035/تعبير خواب موش سياه بزرگ/
تعبیر خواب خوردن موش خا تری

درخواست حذف اطلاعات
تعبیر خواب موش سیاه کوچک
تعبیر خواب موش ابراهیم کرمانی
اگر ببیند موشی از سوراخ گوش و یاب ینی . یا او در خواب خارج می شود تعبیر خواب این است که صاحب دختری نابکار می شود
اگر ببیند موش در خواب از گلوی او خارج می شود تعبیر خواب این است صاحب پسری نابکار می شود و در اصطلاح فرزندی پسر ناخلف

تعبیر خواب جابر مغربی در مورد موش
تعبیر خواب موش صحرایی و ما و دشتی و موش خانگی همگی ی ان است. اگر در خواب ببیند موشی در بستر او است، دلیل که او با زنی قصد فساد کند و گوشت موش خوردن، دلیل که مال زن مفسده بخورد.
تعبیر خواب مرده , تعبیر خواب مرده زنده شود , تعبیر خواب مرده را در آغوش گرفتن , تعبیر خواب مرده در زندان , تعبیر خواب مرده شستن
تعبیر خواب موش , موش در خواب دیدن , تعبیر خواب موش , تعبیرخواب موش مرده
تعبیر خواب موش سیاه و سفید
تعبیر خواب موش از دید منوچهر مطیعی
موش است و یک خانگی است و معبران آن را به زنی و خائن و زیانکار و غیر قابل اعتماد تشبیه کرده اند.موش است و یک خانگی است و معبران آن را به زنی و خائن و زیانکار و غیر قابل اعتماد تشبیه کرده اند. ابن سیرین نوشته موش زنی به ظاهر مستوره اما در باطن مفسده. اگر بیننده خواب موشی ببیند با چنین زنی سر و کار پیدا می کند و اگر این موش در خانه خودش باشد نوشته اند زنی با این پلیدیها در خانه اش هست یا حضور پیدا خواهد کرد. اگر سوراخ موشی ببینید مالی از شما برده می شود که می دانید چه ی برده ولی نمی توانید ثابت کنید که او ربوده و مال شما یک زن خائن است. اگر موش در اتاق شما باشد زنی اهل خانه شماست که نباید به او اعتماد داشته باشید. اگر در خواب موشی از پاچه شلوار شما افتاد و گریخت و رفت زنی فاسد و فاجر را از خود می رانید و دور می کنید.
تعبیر خواب آب , تعبیر خواب آب دریا , تعبیر خواب آب است , تعبیر خواب آب گل آلود , تعبیر خواب آب خوردن
تعبیر خواب موش , موش در خواب دیدن , تعبیر خواب موش , تعبیرخواب موش مرده
تعبیر خواب موش سیاه ابن سیرین
تعبیر خواب موش ابن سیرین
ابن سیرین نوشته موش زنی است به ظاهر مستوره اما در باطن مفسده. اگر بیننده خواب موشی ببیند با چنین زنی سر و کار پیدا می کند و اگر این موش در خانه خودش باشد نوشته اند زنی با این پلیدیها در خانه اش هست یا حضور پیدا خواهد کرد. اگر لانه موشی یا سوراخ موشی در خواب ببینید مالی از شما برده می شود که می دانید چه ی برده ولی نمی توانید ثابت کنید که او ربوده و مال شما یک زن خائن است. اگر موش در اتاق شما باشد زنی اهل خانه شماست که نباید به او اعتماد داشته باشید. اگر در خواب موشی از پاچه شلوار شما افتاد و گریخت و رفت زنی فاسد و فاجر را از خود می رانید و دور می کنید.اگر در خواب موش بزرگ یا خیلی بزرگی ببینید دشمنی است که به راحتی از سر راه شما برداشته می شود . دیدن موش حامله یا چاق در خواب ی است که به مقصودش می رسد . اگر دیدید در غذای شما موشی افتاده است یا در حال پختن موش هستید یا پخته شده است مالی به شما رسیده که حلال نیست . تعبیر خواب موش مرده در غذا یا دیدن فضله موش یا مدفوع موش در خواب بیشتر مربوط به ارثی هست که به شما رسیده که حلال نیست .کشتن موش در خواب یا دیدن موش کشته شده و مرده ، نشانه پیروزی بر دشمنان است .دیدن موش در خانه نشان از است . دیدن موشهای زیاد در خانه نشان از این هست که افراد خانه قدر زحمات شما را نمی دانند و ظاهر و باطنشان فرق می کند .دیدن موش در رختخواب یا در قفس نشان از همسری نابکار است .
تعبیر خواب دندان , تعبیر خواب دندان لق , تعبیر خواب دندان لق شدن , تعبیر خواب دندان لق و ش ته , تعبیر خواب کشیدن دندان لق
تعبیر خواب شکار و کشتن موش توسط گربه شانسی است که از نظر مادی برایتان بوجود می آید
تعبیر خواب دیدن موش در لباس یا سر و صورت این است که همسر و فرزندان شما کاری را انجام می دهند که از آن بی اطلاع هستید(کار خوب یا بد)
تعبیر خواب دیدن موش و گربه یا موش و مار کنار هم این است که سختی و بدبختی جلوی راه شما هستند
تعبیر خواب حمله به موش یا موشها این است که دعوایی جلوی راه شماست
تعبیر خواب گربه , تعبیر خواب بچه گربه , تعبیر خواب زاییدن گربه , تعبیر خواب گاز گرفتن گربه , تعبیر خواب گربه سفید
تعبیر خواب موش , موش در خواب دیدن , تعبیر خواب موش , تعبیرخواب موش مرده
تعبیر خواب موش سیاه بزرگ
اگر در خواب دیدید که موش زاییدید بچه دار می شوید ولی برای تربیت بچه باید بیشتر وقت بگذارید . اگر در خواب دیدید موش در حال زایمان است نشان از اتفاقی در اطراف شماست . می تواند ی باشد باید مراقب خود و داشته هایتان باشید .تعبیر خواب موش زخمی ی است که به دام می افتد .
لوک اویتنهاو در مورد موش می گوید
تعبیر خواب موش که میدود : پس انداز
تعبیر خواب فرار موش از دست یک گربه و یا به چنگ گربه افتادن : غم وغصه
تعبیر خواب دیدن موش سفید رنگ و رنگی یا ریز : ازدواج موفق
تعبیر خواب در درون یک تله موش : دشمن ش ت خورده
از دیگر نشانه های دیدن موش در خواب دیدن اختلافات خانوادگی است و دوستانه است
اگر خواب ببینید که موشها از شما فرار می کنند ، تعبیر خواب این است که تلاشهای شما بی ثمر خواهد ماند
تعبیر خواب الماس صادق , تعبیر خواب الماس ابن سیرین , تعبیر خواب الماس سفید , تعبیر خواب یدن الماس , تعبیر خواب الماس
تعبیر خواب موش , موش در خواب دیدن , تعبیر خواب موش , تعبیرخواب موش مرده
تعبیر خواب موش سیاه سفید
تعبیر خواب موش از دید یوسف نبی علیه السلام
دیدن موش جنگ زن باشد
دیدن موش است که از خانه او ی کرده
تعبیر خواب موش از نظر آنلی بیتون
دیدن موش در خواب ، نشانه روبرو شدن با اختلافات خانوادگی و بی وفایی دوستان است . کارها وضعیت دلسرد کننده ای خواهد داشت .
کشتن موش در خواب ، نشانه پیروزی بر دشمنان است .
اگر خواب ببینید موشها از شما فرار می کنند،نشانه آن است که تلاشهای شما بی ثمر خواهد ماند .
اگر دختری خواب موش ببیند ، نشانه آن است که دشمنانی پنهانی دارد که به او نیرنگ خواهند زد . اگر داخل لباس خود موش ببیند ، علامت آن است که در اثر انجام دادن کاری رسوا خواهد شد .
تعبیر خواب انار , تعبیر خواب درخت انار , تعبیر خواب درخت انار ابن سیرین , تعبیر خواب انار صادق , تعبیر خواب انار برای زن باردار
تعبیر خواب موش , موش در خواب دیدن , تعبیر خواب موش , تعبیرخواب موش مرده
تعبیر خواب کشتن موش سیاه

دیدن موش در خواب یکی از متداول ترین خواب هاست که ممکن است بزرگ یا کوچک و یا در رنگ های مختلف قهوه ای ، سفید ، سیاه ، طوسی زرد یا در جاهای مختلف مانند لباس ، غذا ، خانه ، صحرا دیده شود . ما تاجایی که توانسته ایم این مطالب را به صورت جامع برای شما گردآوری کرده ایم . برای دیدن تعبیر خواب موش به ادامه مطلب بروید .
تعبیر خواب دیدن موش، دلیل زنی بود که به ظاهر مستوره نماید و در باطن فاسق بود. اگر بیند موشی بگرفت، دلیل که زنی چنین خواهد. اگر دید موشان بسیار درخانه او جمع شدند و همه یک رنگ بودند، دلیل که به قدر موشان ن در خانه او جمع گردند.
ابراهیم کرمانی گوید: اگر درخواب دید از سوراخ بینی او یا از سوراخ گوش او موش بیرون آمد، دلیل که او را دختری آید نابکار. اگر از گلوی او موش بیرون آمد، دلیل که او را پسری آید. اگر بیند از او موشی بیرون آمد، دلیل که او را دختری آید نابکار.
جابرمغربی گوید: تعبیر خواب موش صحرایی و ما و دشتی و موش خانگی هر دو ی ان بود. اگر دید موشی در بستر او بود، دلیل که او با زنی قصد فساد کند و گوشت موش خوردن، دلیل که مال زن مفسده بخورد.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: همان طور که قبلا نیز نوشتم موش است و یک خانگی است و معبران آن را به زنی و خائن و زیانکار و غیر قابل اعتماد تشبیه کرده اند. ابن سیرین نوشته موش زنی به ظاهر مستوره اما در باطن مفسده. اگر بیننده خواب موشی ببیند با چنین زنی سر و کار پیدا می کند و اگر این موش در خانه خودش باشد نوشته اند زنی با این پلیدیها در خانه اش هست یا حضور پیدا خواهد کرد. اگر لانه موشی یا سوراخ موشی ببینید مالی از شما برده می شود که می دانید چه ی برده ولی نمی توانید ثابت کنید که او ربوده و مال شما یک زن خائن است. اگر موش در اتاق شما باشد زنی اهل خانه شماست که نباید به او اعتماد داشته باشید. اگر در خواب موشی از پاچه شلوار شما افتاد و گریخت و رفت زنی فاسد و فاجر را از خود می رانید و دور می کنید.
اگر در خواب موش بزرگ یا خیلی بزرگی ببینید دشمنی است که به راحتی از سر راه شما برداشته می شود . دیدن موش حامله یا چاق ی است که به مقصودش می رسد . اگر دیدید در غذای شما موشی افتاده است یا در حال پختن موش هستید یا پخته شده است مالی به شما رسیده که حلال نیست . تعبیر خواب موش مرده در غذا یا دیدن فضله موش یا مدفوع موش بیشتر مربوط به ارثی هست که به شما رسیده که حلال نیست .
تعبیر خواب مدفوع , تعبیر خواب مدفوع بچه , تعبیر خواب مدفوع نوزاد , تعبیر خواب مدفوع در دهان , تعبیر خواب مدفوع سگ
تعبیر خواب موش , موش در خواب دیدن , تعبیر خواب موش , تعبیرخواب موش مرده
تعبیر خواب موش مرده سیاه
کشتن موش در خواب یا دیدن موش کشته شده و مرده ، نشانه پیروزی بر دشمنان است .
دیدن موش در خانه نشان از است . دیدن موشهای زیاد در خانه نشان از این هست که افراد خانه قدر زحمات شما را نمی دانند و ظاهر و باطنشان فرق می کند . دیدن موش در رختخواب یا در قفس نشان از همسری نابکار است .
تعبیر خواب ماهی , تعبیر خواب ماهی مرده , تعبیر خواب ماهی سیاه , تعبیر خواب ماهی سرخ شده , تعبیر خواب ماهی پخته
تعبیر خواب شکار موش توسط مار
شکار موش توسط گربه ، خوردن موش توسط گربه ، کشتن و گرفتن موش توسط مار و گربه نشان شانسی هست که از لحاظ مالی برای شما بوجود می آید .
خوردن موش توسط گربه
اگر دیدید که موش در لباس ، کفش ، پیراهن و بدن شما مثلا روی صورت یا روی سر شماست ، همسرتان یا فرزندانتان در حال انجام کاری هستند ( خوب یا بد ) که شما از آن بی اطلاعید . اگر دیدید که موش و گربه یا موش و مار به دوستی در کنار هم هستند سختی و بدبختی جلوی راه شماست .
حمله به موش یا موش ها نشان از دعوایی که در انتها شما ضرر می کنید .
اگر دیدید که موش زاییدید بچه دار می شوید ولی برای تربیت بچه باید بیشتر وقت بگذارید . اگر دیدید موش در حال زایمان است نشان از اتفاقی در اطراف شماست . می تواند ی باشد باید مراقب خود و داشته هایتان باشید . موش زخمی ی است که به دام می افتد .
تعبیر خواب تخم مرغ , تعبیر خواب تخم مرغ چیست , دیدن تخم مرغ در خواب , خواب تخم مرغ , تعبیر خواب زرده تخم مرغ
تعبیر خواب موش , موش در خواب دیدن , تعبیر خواب موش , تعبیرخواب موش مرده
تعبیر خواب خوردن موش سیاه
لوک اویتنهاو می گوید :
موش که میدود : پس انداز
فرار آن از دست یک گربه و یا به چنگ گربه افتادن : غم وغصه
دیدن موش سفید رنگ و رنگی یا ریز : ازدواج موفق
در درون یک تله موش : دشمن ش ت خورده
یکی دیگر از تع ر دیدن موش در خواب ، نشانه روبرو شدن با اختلافات خانوادگی و بی وفایی دوستان است . کارها وضعیت دلسرد کننده ای خواهد داشت .
اگر خواب ببینید موشها از شما فرار می کنند ، نشانه آن است که تلاشهای شما بی ثمر خواهد ماند .
تعبیر خواب فندق , تعبیر خواب فندق تازه , تعبیر خواب فندق ش تن , تعبیر خواب فندق سبز , تعبیر خواب فندق و پسته
یوسف نبی علیه السلام گوید:
دیدن موش جنگ زن باشد
دیدن موش است که از خانه او ی کرده
مطالب مرتبط
تعبیر خواب پلنگ
تعبیر خواب
تعبیر خواب گرگ
تعبیر خواب اسب
تعبیر خواب شیر
تعبیر خواب مارمولک
تعبیر خواب ماهی
تعبیر خواب گربه
تعبیر خواب سگ
تعبیر خواب جوجه تیغی

تعبیر خواب موش , تعبیرخواب موش , موش در خواب دیدنمنبع : http://chavoshineman.ParsiBlog.com/Posts/2036/تعبير خواب خوردن موش خاکستري/
تعبیر خواب کشتن سگ سیاه وحشی

درخواست حذف اطلاعات
تعبیر خواب سگ زرد
فرار از دست سگ به معنی داشتن دشمنی است و خوب نیست . حمله و چنگ زدن و گاز گرفتن سگ هار نشان از ضربه خوردن از دشمنی است که از وجودش با خبرید . نعبیر خواب سگ دیدن بسیار خوب است زیرا اگر با سیاست با دشمنتان رفتار کنید همه چیز به خوبی پیش می رود . در این راه شما نیز باید قدری در دشمنی کوتاه بیایید .
معبران غربی در مورد سگ تع ر دیگری دارند که کلا با تع ر معبران ی و شرقی متفاوتند. این تفاوت از آن جا ناشی می شود که برداشت، نسبت به سگ با روابطی که آن ها با سگ دارند، فرق می کند. این را در مقدمه نیز نوشتم که برداشت ما نسبت به اشخاص و حیوانات و اشیا در تع ر اثر می گذارد. غربی ها سگ را بهترین دوست انسان می دانند لذا در خواب نامه های غربی سگ دوست صمیمی و حامی قدرتمند و وفادار معرفی شده در ح ی که ما سگ را از حیوانات نجس و پلید و آلوده می دانیم . آن ها دهان سگ را می بوسند در حالی که ما دهان سگ را کثیف می شناسیم و چنان چه سگ به ظرفی دهان بزند هفت بار آن را با خاک می شوریم .
تعبیر خواب با سگ یا رابطه داشتن با سگ : باید مراقب رفتار هایتان با دوستان و نزدیکان جنس مخالف خود باشید زیرا ممکن است برای شما بسیار گران تمام شود .
تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ , سگ در خواب دیدن , تعبیر خواب سگ سیاه هار
تعبیر خواب سگ گاز بگیرد
لوک اویتنهاو می گوید :
سگ : دوست وفادار
سگ هار : خطریک دوست را تهدید میکند
سگ مهربان نشان از دوستی با منفعت و وفادار است .
با آن بازی : آشتی
صدای پارس سگ : شامانی
مورد حمله سگی واقع شدن : خطر
مورد گاز گرفتگی سگی واقع شدن : دعوا بر سر پول
سگ شکاری : پشتکار بسیار زیاد برایتان سود آور خواهد بود
سگ بسته شده یا سگ در قفس : دشمنی است که نمی تواند آسیبی برساند .
سگ زنجیر شده : مراقب ان باشید
سگهایی که همدیگر را گاز میگیرند تعبیر خواب جنگ سگ : دعوا در بطن خانواده
زدن یک سگ : وفاداری
عوعو ( زوزه ای که سگ هنگام درد می کشد ) : به اعلان خطر آدمهای خیر خواه گوش کنید
عوعو سگ : احتمال ی یا خطر آتش سوزی
تعبیر خواب سگ باردار : به زودی ی وارد زندگیتان می شود که برای شما شادی و آرامش به ارمغان می آورد .
تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ , سگ در خواب دیدن , تعبیر خواب سگ سیاه هار
تعبیر خواب سگ سیاه و سفید
تعبیر خواب شیر دادن به سگ ، شستن و و بوسیدن سگ یا نوازش سگ همگی در خواب نشان از آرامش و وفاداری دوستان و اطرافیان است .
اگر خواب سگی کور یا بیمار و مریض یا لاغر و ضعیف دیدید خطری شما را تهدید نمی کند ولی باید بیشتر مراقب انی باشید که دوستشان دارید . شاید کمکی از دست شما برای ایشان بر می آید که انجام نمی دهید . در صورتی که در نزدیکان فرد نیازمندی هست از هر لحاظ به او کمک کنید زیرا به سرعت پاداش این کار خیر را می گیرید

تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ , سگ در خواب دیدن , تعبیر خواب سگ سیاه هار
تعبیر خواب سگ سیاه کوچک
دیدن بچه سگ و توله سگ ، سگ های پشمالو پاکوتاه ، زینتی ، زیبا ، کوچولو و کوچک تع ر قرص و محکمی ندارد .
لاشه سگ ، سگ مرده ، سگ کشته شده نشان از :
اگر در خواب از این موضوع ناراحت باشید نشان از از دست دادن یکی از نزدیکان است و اگر خوشحال باشید نشان از رفع دشمنی ها می باشد .
یوسف نبی علیه السلام گوید:
دیدن سگ در خانه وی بدی شود
دیدن بانگ سگ بر وی زحمت باشد

%image_alt%
تعبیر خواب سگ سیاه مرده
تعبیر خواب سگ
سگ اگر آشنا باشد حمایتگر و دوست است و چنان چه نا آشنا و بیگانه باشد خطرناک و مزاحم. در خواب نیز عینا همین ح پیش می آید.چنانچه در رویای خود سگی دیدید که مطیع و رام است و به دنب ان می آید و سخن و اشارات شما را می فهمد امنیت دارید و خواب شما خبر می دهد که آسیب نمی بینید و دوستی از شما حمایت می کند و اگر دوست دارید می توانید به او اعتماد کلی داشته باشید زیرا سگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می شود. چنان چه در خواب سگی ببینید که بیگانه است و او را ندیده اید و نمی شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید چرا که احتمالا نسبت به شما حسن نیت ندارند. اگر سگ بیگانه بود و به شما حمله کرد خواب شما می گوید دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما است که لازم است از او حریم بگریزیدو دور بمانید. صدای سگ بدگوئی و سیاست و و ناسزا است و چنان چه در خواب صدای سگی را بشنوید ولی سگ را نبینید نشان آن است که از شما بد می گویند، غیبت می کنند و توطئه ترتیب می دهند. سگ اگر آشنا و رام باشد و بانگ و صدا راه بیندازد و ناسزا است و خواب شما می گوید با یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت که او نسبت به شما سخنان زشت می گوید و دشنام می دهد. ابن سیرین نوشته سگ ماده زنی دون همت و پست است ولی تشخیص نر و مادگی سگ در خواب امکان ندارد مگر این که ذهن ما آن را گواهی دهد یا سگ، توله همراه داشته باشد. به هر حال اگر سگی ماده در خواب به شما حمله کرد باید خود را از خطر زنی فرومایه حفظ کنید که او زنی است آزار رساننده و خطرناک. حمله سگ در خواب میمون نیست ولی بیشتر اهمیت آن منوط است به مهابت سگ. سگ اگر بزرگ و درنده و موحش باشد دشمنی است قوی پنجه و بسیار خطرناک ولی اگر سگ ضعیف و کوچک باشد دشمنی است ناتوان که قادر نیست آزار برساند مثل سگ های زینتی و کوچک که عده ای در خانه ها نگه می دارند. دیدن این نوع سگ در خواب خطری را خبر نمی دهد. اگر در خواب ببینید سگی را به ریسمان و زنجیر بسته اید و همراه می برید با ی دوستی و موانست می کنید که در شان شما نیست.
تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ , سگ در خواب دیدن , تعبیر خواب سگ سیاه هار
تعبیر خواب سگ سیاه ماده
محمدبن سیرین گوید: سگ در خواب دیدن، دشمن دون فرومایه است، اما مهربان بود و سگ ماده در خواب زن فرومایه بود و سگ سیاه دشمنی بود از عرب، و سگ سفید، دشمنی بود از عجم. اگر بیند که سگ بر وی بانگ می کرد، دلیل که از دشمنی سخنی زشت شنود. اگر بیند که سگ او را بگزید، دلیل که او را از دشمن گزند رسد. اگر دید جامه او به آب دهان سگ آلوده شد، دلیل است از دشمنی خسته شود. اگر دید جامه او بدرید، دلیل که در نقصان پدید آمد. اگر بیند که گوشت سگ میخورد، دلیل که دشمن را به دشمنی دیگر دفع کند. اگر بیند سگی را نان همی داد، دلیل است که روزی بر وی فراخ شود. اگر بیند سگ با وی نمود، دلیل که دشمن در وی طمع کند. اگر بیند که سگ بر وی تکیه کرده بود، دلیل است بر دشمنی فرومایه اعتماد کند و کار او را نصرت دهد. اگر دید که شیر سگ می خورد، دلیل که ترس و بیم سخت به وی رسد و باشد که با دشمن او را خصومت افتد. اگر بیند که سگ از وی می گریخت، دلیل است دشمن از وی برحذر بود. اگر بیند که سگی ماده درخانه او درآمد، دلیل که زنی فرومایه را به زنی کند. اگر دید که سگی جامه او را به دندان بگزید، دلیل است مکروهی بر وی رسد. اسماعیل بن اشعث گوید: سگ شکاری در خواب ، دشمنی بود ظاهر. اگر بیند که به سگی شکار می کرد، دلیل که از دشمنی دعوی دانش کند و خیر و منفعت یابد. اگر بیند گوشت شکار میخورد، دلیل که میراث یابد. اگر بیند که سگ شکاری ازخود دور نمود، دلیل است از دشمنی با منفعت جدا شود. حضرت جعفر صادق فرماید: دیدن سگ درخواب بر چهاروجه بود.اول: دشمن. دوم: پادشاه طامع. سوم: دانشمند و خادم بدفعل. چهارم: مردمان غماز.
تعبیر خواب سگ غریبه مانند تعبیر خواب مار دشمن است.
تعبیر خواب مرده چشم درد داشته باشد مانند تعبیر خواب شنیدن صدای سگ غیبت است
تعبیر خواب دیدن چند گربه مانند تعبیر خواب شنیدن صدای سگ ، غیبت است
تعبیر خواب شیر جنگل مانند تعبیر خواب سگ دشمن است منتها تعبیر دیدن شیر دشمن قویتری است
تعبیر خواب سیل مانند تعبیر دیدن سگ غریبه دشمنی بزرگ است
تعبیر خواب سفر با همراه مانند تعبیر خواب شنیدن صدای سگ غیبت است
تعبیر خواب پیاز مانند تعبیر خواب سگ ، غیبت و بدگویی است
تعبیر خواب عقرب مانند تعبیر خواب سگ دشمن است با این تفاوت که عقرب دشمنی ضعیف تر است
تعبیر خواب پسته برای زن مانند تعبیر خواب شنیدن صدای سگ ، غیبت و بدگویی است
تعبیر خواب نمک مانند تعبیر خواب سگ ، دشمن و دشمنی است
تعبیر خواب پ پرنده از دست مانند تعبیر خواب سگ چیزی ازشما برباید، ضرر مالی است
تعبیر خواب گاز گرفتن تمساح مانند تعبیر خواب سگ ی کند ، ضرر و زیان مالی است
تعبیر خواب چاقو مانند تعبیر خواب سگ می تواند ضرر و زیان مالی باشد
تعبیر خواب روسری کهنه مانند تعبیر خواب سگ ، ضرر و زیان مالی است
تعبیر خواب زندان مانند تعبیر خواب سگ ، غیبت و بدگویی است
تعبیر خواب چیزی در داخل شلوار بودن مانند تعبیر خواب سگ دشمنی است
تعبیر خواب صورت خونی مانند تعبیر خواب سگ حکایت از این دارد که شما یک ضرر مالی می کنید
تعبیر خواب در طوفان گرفتار شدن مانند تعبیر خواب سگ به از دست دادن مال تعبیر می شود
بسیاری از معبران معتقدند که تعبیر خواب فروختن فرش دقیقا معادل با تعبیر خواب سگ که ضرر و ازدست دادن مال است می باشد
نمونه ای از سوالات شما در مورد تعبیر خواب سگ بهمراه جواب
تعبیر خواب سگ آشنا چیست؟
سگ آشنا در خواب به دوست و حامی تعبیر می شود

تعبیر خواب سگ غریبه چیست؟
سگ غریبه در خواب نشان از دشمن است
سگ اگر در خواب از شما فرمان ببرد تعبیرش چیست؟
تعبیر این خواب دوستی حمایتگر است
تعبیر خواب حمله سگ چیست؟
تعبیر این خواب دشمنی است که به شما ضربه می زند
تعبیر خواب شنیدن صدای سگ در حالیکه خودش نباشد چیست؟
تعبیر این خواب این است که عده ای پشت سر شما غیبت و بدگویی می کنند
تعبیر خواب سگ ماده چیست؟
تعبیر خواب سگ ماده زنی پست و بی ارزش در زندگی شما است
تعبیر خواب دیدن سگی قوی و ترسناک چیست؟
دشمنی دارید که قوی است
تعبیر خواب دیدن سگ ضعیف و کوچک چیست؟
تعبیر این خواب دشمنی ناچیز و ضعیف است
تعبیر خواب به بند بستن سگ چیست؟
دوستی با ی که هم شان شما نیست
تعبیر خواب غذا دادن به سگ چیست؟
از غم نجات پیدا می کنید
تعبیر خواب سگ غذای شما را ببرد چیست؟
ضرر و زیان مالی
تعبیر خواب سگ در خانه داشتن چیست؟
وجود فردی دروغگو اطرافتان
تعبیر خواب راندن سگ و بازگشتن سگ در خواب
تعبیر این خواب خوب است و شما در کاری اشتباه می کنید که در نهایت به سودتان می شود
تعبیر خواب سگ ها شما را احاطه کنند
وارد شدن در جمعی غریبه که به شما شک دارند
تعبیر خواب سگ شکاری چیست؟
سگ شکاری دوستی است بی ارزش که نمی تواند دشمنی اش را با شما انکار کند
تعبیر خواب سگ چیزی به دندان بگیرد و برای شما بیاورد چیست؟
سود و منفعت مالی
تعبیر خواب سگ سیاه چیست؟
تعبیر این خواب دشمن عرب یا خودی است
تعبیر خواب سگ سفید چیست؟
تعبیر این خواب دشمن فارس یا بعبارتی بیگانه است
تعبیر خواب سگ از دید صادق چیست؟
ع معتقدند که سگ یا دشمن است یا پادشاه است یا دانشمند بدکار است و یا مردم ف فروشند
تعبیر خواب سگ به شما پارس کند چیست؟
شنیدن سخن زشت از ی
تعبیر خواب سگ لباستان را بگیرد چیست؟
تعبیر این خواب رسیدن مال مکروه به شماست
تعبیر خواب با سگ شکار چیست؟
منفعت و سود از دشمن
تعبیر خواب سگ گله چیست؟
به سود و منفعت رسیدن
تعبیر خواب هدیه دادن و گرفت سگ چیست؟
تعبیر این خواب ازدواج نزدیکان است
تعبیر خواب با سگ چیست؟
در رابطه با جنس مخالف دقت کنید تا متضرر نشوید
تعبیر خواب بازی با سگ چیست؟
آشتی است
تعبیر خواب سگ در بند یا به زنجیر یا در قفس چیست؟
دشمنی که نمی تواند به شما آسیب بزند
تعبیر خواب سگ باردار چیست؟
آمدن ی در زندگیتان که شادی را به شما هدیه می دهد
تعبیر خواب شیر دادن به سگ چیست؟
آرامش و وفاداری دوستان
تعبیر خواب بوسیدن سگ چیست؟
دوستان خوبی دارید
تعبیر خواب دیدن سگ مریض و لاغر و بیمار چیست؟
تعبیر این خواب این است که شما خطری تهدید نمی کند ولی مراقب دوستان باشید
تعبیر خواب توله سگ چیست؟
دشمنی که ضعیف است ولی ممکن بعدا خطرناک شود
تعبیر خواب دیدن سگ مرده چیست؟
اگر خوشحال بودید رفع دشمنی است ولی اگر ناراحت بودید از دست دادن یکی از نزدیکان است
همچنین بخوانید : تعبیر خواب مرده زنده شدن • تعبیر خواب گرگ • تعبیر خواب دندان افتادن • تعبیر خواب مارمنبع : http://chavoshineman.ParsiBlog.com/Posts/2031/تعبير خواب کشتن سگ سياه وحشي/
تعبیر خواب شستن دندان

درخواست حذف اطلاعات
تعبیر خواب دندان
تعبیر خواب دندان لق,تعبیر خواب دندان لق شدن,تعبیر خواب دندان لق و ش ته,تعبیر خواب لقی دندان,تعبیر خواب لقی دندان,تعبیر خواب کشیدن دندان لق,تعبیر خواب کندن دندان لق,تعبیر خواب افتادن دندان لق,تعبیر خواب لق شدن دندان جلو,تعبیر خواب لق شدن دندان نیش,تعبیر خواب دندان درآوردن,تعبیر خواب دندان درآوردن بچه,تعبیر خواب دندان درآوردن,تعبیر خواب دندان درآوردن نوزاد,تعبیر خواب دندان درآوردن کودک,تعبیر خواب دندان درآوردن مرده,تعبیر خواب دندان درآوردن جنین,تعبیر خواب درآوردن دندان عقل,تعبیر خواب درآوردن دندان جدید,تعبیر خواب درآوردن دندان اضافه,تعبیر خواب دندان ش ته,تعبیر خواب دندان ش ته جلو,تعبیر خواب دندان ش ته شده,تعبیر خواب دندان ش ته,تعبیر خواب دندان نیمه ش ته,تعبیر خواب ابن سیرین دندان ش ته,تعبیر خواب دندان ش تن,تعبیر خواب دندان نیش ش ته,تعبیر خواب دندان های ش ته,تعبیر خواب دندان آسیاب ش ته,تعبیر خواب دندان کشیدن,تعبیر خواب دندان کشیدن ابن سیرین,تعبیر خواب کشیدن دندان جلویی,تعبیر خواب کشیدن دندان عقل,تعبیر خواب کشیدن دندان لق,تعبیر خواب کشیدن دندان نیش,تعبیر خواب دندان کشیدن,تعبیر خواب کشیدن دندان بالا,تعبیر خواب کشیدن دندان پوسیده,تعبیر خواب کشیدن دندان آسیاب,تعبیر خواب دندان ,تعبیر خواب دندان گذاشتن,تعبیر خواب دندان ,تعبیر خواب دندان مرده,تعبیر خواب افتادن دندان ,تعبیر خواب ش تن دندان ,تعبیر خواب داشتن دندان ,تعبیر خواب افتادن دندان ,تعبیر خواب شستن دندان ,تعبیر خواب دیدن دندان ,تعبیر خواب دندان جلو,تعبیر خواب دندان جلو,تعبیر خواب دندان جلو ش ته,تعبیر خواب دندان جلو بالا,تعبیر خواب دندان جلویی,تعبیر خواب دندان جلو پایین,تعبیر خواب کشیدن دندان جلویی,تعبیر خواب ش تن دندان جلو,تعبیر خواب کندن دندان جلو,تعبیر خواب افتادن دندان جلویی,تعبیر خواب دندان نیش,تعبیر خواب دندان نیش بالا,تعبیر خواب دندان نیش پایین,تعبیر خواب دندان نیش افتادن,تعبیر خواب دندان نیش ش ته,تعبیر خواب دندان نیش بزرگ,تعبیر خواب دندان نیش,تعبیر خواب ش تن دندان نیش,تعبیر خواب افتادن دندان نیش پایین,تعبیر خواب کشیدن دندان نیش,تعبیر خواب دندان عقل,تعبیر خواب دندان عقل درآوردن,تعبیر خواب دندان عقل درآمدن,تعبیر خواب دندان عقل پایین,تعبیر خواب کشیدن دندان عقل,تعبیر خواب افتادن دندان عقل,تعبیر خواب ش تن دندان عقل,تعبیر خواب افتادن دندان عقل,تعبیر خواب کندن دندان عقل,تعبیر خواب درآمدن دندان عقل,تعبیر خواب دندان پوسیده,تعبیر خواب دندان پوسیده کنده شده,تعبیر خواب دندان پوسیده,تعبیر خواب کندن دندان پوسیده,تعبیر خواب کشیدن دندان پوسیده,تعبیر خواب پوسیدن دندان,تعبیر خواب کنده شدن دندان پوسیده,تعبیر دندان پوسیده در خواب,تعبیر خواب دندانهای پوسیده,تعبیر خواب دیدن دندان پوسیده
تعبیر خواب دندان , تعبیرخواب دندان , دندان در خواب دیدن
تعبیر خواب دندان
اگر در خواب دندان دیده اید و دنبال تعبیر آن هستید توصیه می کنم این مطلب را تا انتها مطالعه نمایید برای دیدن مطلب به ادامه مطلب بروید
تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ , سگ در خواب دیدن , تعبیر خواب سگ سیاه هار
دندان را افراد خانواده می دانند. خواب گذاران سنتی دندان های بالا را به مردان خانواده تعبیر می کنند و دندان های پایین را ن. البته در تعبیر خواب نوین این چنین تعبیری را درست نمی دانند. استحکام دندان ها نشانگر اعتبار و ارزش استحکامی است که افراد نزد ما دارند. از آنجا که فرزندان زیبایی زندگی هستند دندان های جلو هم در زیبایی صورت بسیار موثر هستند، این دندان ها را به فرزندان تعبیر می کنند. اگر در خواب ببینید دندانتان افتاده و در دست شما یا روی زمین است دو تعبیر دارد: اگر دندان با خاک کثیف شده باشد اما در خاک مدفون نشده باشد شخصی از نزدیکان شما به بیماری مبتلا می شود یا آسیب جدی به او وارد می شود و اما اگر دندان در خاک مدفون باشد، آن شخص می میرد. اگر شخصی در خواب ببیند دندان او اب شده و درد می کند گرفتار خصومت و دشمنی می شود. اگر فقط درد دندان بود آن را قرض و بدهی می دانند. دیدن دندان های سفید براق، نشانگر اتفاقی خوب در خانواده شماست و به نوعی زندگی شما رونق می گیرد. اگر دندانها کثیف باشند غمی به شخص میرسد که احتمالاً جنبه خانوادگی دارد.کشیدن دندان کرسی به دست خود یا پزشک به معنی ج از همسر است و برای زن و مرد تعبیر ی ان دارد.
تعبیر خواب دندان , تعبیرخواب دندان , دندان در خواب دیدن
تعبیر خواب دندان لق
تعبیر خواب دندان از دید جعفر صادق
یدن دندان ها در خواب بر شش وجه است. اول: اهل بیت. دوم: مال. سوم: منفعت. چهارم: غم و اندوه. پنجم: مصرف. ششم: مفارقت از خویشان.
تعبیر خواب افتادن دندان دلیل بر تحول یا شروع دوره تحول است چرا که همه ما در شروع تحول احساس وحشت داریم و بعد از دیدن افتادن دندان در خواب نیز احساس وحشت می کنیم
تعبیر خواب دیدن افتادن دندان جلو به شرطی که خاکی نشود صاحب فرزند شدن است و یا صاحب خواهر و برادر می شود و اگر ببیند دندان جلو در خواب افتاد و خاکی و یا گم شد یکی از این افراد می میرد یا از او دور می شود
تعبیر خواب مار , تعبیر خواب مار سیاه , تعبیر خواب مار سفید , تعبیر خواب مار سبز , تعبیر خواب مار قرمز , تعبیر خواب مار بزرگ
تعبیر خواب دندان , تعبیرخواب دندان , دندان در خواب دیدن
تعبیر خواب دندان درآوردن نوزاد
اگر در خواب ببیند که بعضی از دندان های او ش ت و یا ضایع شد تعبیر خواب این است که به یکی از افراد خانواده او بلا و مصیبتی خواهد رسید . اگر دید که دندان جلویی او آسیب دید و یا ضربه ای خورد ، با افراد خانواده دشمنی پیدا می کند
اگر در خواب ببیند که یکی از دندان های جلوی او کنده شد تعبیر خواب این است که به یکی از این افراد حرف زشتی می زند و از او جدا و دور می شود
اگر در خواب ببیند که دندان های جلوی او اضافه شده و یا خوب و پاکیزه شدند به یکی از اعضای خانواده خیر و شادی می رسد

اگر در خواب ببیند که کنار دندان های جلویی او دندانی درآمده چنانچه در ردیف بالا باشد صاحب پسر یا برادری می شود و اگر در ردیف دندان های پایین باشد صاحب دختری می گرددتعبیر خواب مرده , تعبیر خواب مرده زنده شود , تعبیر خواب مرده را در آغوش گرفتن , تعبیر خواب مرده در زندان , تعبیر خواب مرده شستن

تعبیر خواب دندان , تعبیرخواب دندان , دندان در خواب دیدن
تعبیر خواب دندان ش ته

نسبت دادن نرینگی و مادینگی به دندان ها درست نیست چرا که هیچ دلیلی وجود ندارد که ثابت کند که دندان های بالا نر هستند و دندان های فک پائین ماده. دندان ها ازاعضا حساس بدن ما هستند و ارزش و استحکام شان در دهان معرف ارزش و استحکامی است که افراد نزد ما دارند. این درست تر می تواند باشد تا آن ها را نر و ماده بدانیم. به نظر من دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های جلو فرزندان. دندان های پیشین زینت چهره به حساب می آیند و فرزندان نیز زیب و زینت زندگی ما محسوب می گردند. اگر بیننده خواب ببیند که دندانش کف دست یا روی زمین افتاده دو ح دارد: اگر دندان با خاک کثیف و آلوده نشد و مفقود نگردیده باشد یکی از خویشانش بیمار می شود یا آسیبی به او وارد می آید ولی اگر در خاک آلوده و یا مفقود شده او می میرد. با توجه به این که آن دندان کدام است. گفتم که دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های پیشین فرزندان و خواهران و برادران. اگر بیننده خواب ببیند که دندانش را کرم خورده و درد می کند گرفتار دشمنی شود. اگر فقط درد دندان داشت گرفتار قرض و بدهی می شود و وامدار می گردد. اگر بیننده خواب ببیند که دندان هایش سفید و براق است زندگی خانوادگی رونق و جلا می یابد و حادثه ای خوب برای او و خانواده اش اتفاق می افتد. اگر ببیند که دندانهایش کثیف و زشت است غمی به آن ها می رسد که جنبه خانوادگی دارد. اگر بیننده خواب ببیند که همه دندان هایش کثیف است یا حداقل عادی است یا یکی از دندان ها زیاد سفید و براق شده شخصی که دندان به او انتصاب می یابد شاخص می شود و ممتاز می گردد و اگر دندان کرسی شما درد می کرد و متورم و آماسیده شده بود با همسرتان اختلاف پیدا می کنید و اگر آن را کشیدید و به دست خود یا پزشک بیرون آوردید از همسرتان جدا می شوید. برای زن نیز همین تعبیر هست یعنی اگر دندان کرسی خود را بکشد از شوهرش جدا می شود.تعبیر خواب آب , تعبیر خواب آب دریا , تعبیر خواب آب است , تعبیر خواب آب گل آلود , تعبیر خواب آب خوردن

تعبیر خواب دندان , تعبیرخواب دندان , دندان در خواب دیدن
تعبیر خواب دندان پوسیده
در جائی دیگر نوشته ام که دندان ها افراد خانواده ما هستند. معبران سنتی اعتقاد داشتند که دندان های فک بالا مردان خانواده هستند و دندان های فک زیرین ن.اما نسبت دادن نرینگی و مادینگی به دندان ها درست نیست چرا که هیچ دلیلی وجود ندارد که ثابت کند که دندان های بالا نر هستند و دندان های فک پائین ماده. دندان ها ازاعضا حساس بدن ما هستند و ارزش و استحکام شان در دهان معرف ارزش و استحکامی است که افراد نزد ما دارند. این درست تر می تواند باشد تا آن ها را نر و ماده بدانیم. به نظر من دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های جلو فرزندان. دندان های پیشین زینت چهره به حساب می آیند و فرزندان نیز زیب و زینت زندگی ما محسوب می گردند. اگر بیننده خواب ببیند که دندانش کف دست یا روی زمین افتاده دو ح دارد: اگر دندان با خاک کثیف و آلوده نشد و مفقود نگردیده باشد یکی از خویشانش بیمار می شود یا آسیبی به او وارد می آید ولی اگر در خاک آلوده و یا مفقود شده او می میرد. با توجه به این که آن دندان کدام است. گفتم که دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های پیشین فرزندان و خواهران و برادران. اگر بیننده خواب ببیند که دندانش را کرم خورده و درد می کند گرفتار دشمنی شود. اگر فقط درد دندان داشت گرفتار قرض و بدهی می شود و وامدار می گردد. اگر بیننده خواب ببیند که دندان هایش سفید و براق است زندگی خانوادگی رونق و جلا می یابد و حادثه ای خوب برای او و خانواده اش اتفاق می افتد. اگر ببیند که دندانهایش کثیف و زشت است غمی به آن ها می رسد که جنبه خانوادگی دارد. اگر بیننده خواب ببیند که همه دندان هایش کثیف است یا حداقل عادی است یا یکی از دندان ها زیاد سفید و براق شده شخصی که دندان به او انتصاب می یابد شاخص می شود و ممتاز می گردد و اگر دندان کرسی شما درد می کرد و متورم و آماسیده شده بود با همسرتان اختلاف پیدا می کنید و اگر آن را کشیدید و به دست خود یا پزشک بیرون آوردید از همسرتان جدا می شوید. برای زن نیز همین تعبیر هست یعنی اگر دندان کرسی خود را بکشد از شوهرش جدا می شود.منبع : http://chavoshineman.ParsiBlog.com/Posts/2032/تعبير خواب شستن دندان مصنوعي/
تعبیر خواب دیدن سگ مرده

درخواست حذف اطلاعات
در این مطلب به تعبیر خواب سگ در ح های مختلف می پردازیم.برای دیدن این مطلب به ادامه مطلب مراجعه نمایید
این مطلب کامل ترین مطلب در مورد تعبیر خواب سگ می باشد که از چندین مرجع تهیه شده است
سگ اگر آشنا باشد دوست و حامی را برایتان تعبیر میکند
سگ اگر غریبه باشد نشان دشمن است
سگ اگر فرمانبردار شما باشد تعبیر خواب دوستی است که از شما حمایت می کند
سگ اگر بیگانه باشد تعبیر خواب اینست که نگران اطرافیان خود باشید
سگ اگر به شما حمله کند تعبیر خواب دشمنی است که به شما ضربه می زند
اگر صدای سگ شنیدید و خودش نبود تعبیر خواب اینست که از شما غیبت و بدگویی می کنند
تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ , سگ در خواب دیدن , تعبیر خواب سگ سیاه هار
تعبیر خواب سگ
سگ ماده نشان از زنی دون مایه است
سگ اگر قوی و ترسناک باشد یعنی دشمن شما قوی است
سگ اگر نحیف و ضعیف باشد یعنی دشمن ضعیفی دارید
اگر سگی را به بند بسته اید یعنی با ی دوست کرده اید که در شان شما نیست
اگر در خواب ببینید که به سگ غذا می دهید از غم و غصه فراغت حاصل می کنید
و اگر سگ ط ای را از دست شما قاپید و ربود و خورد زیان مالی متوجه شما می شود
اگر در خواب ببینید که سگی در خانه خود دارید ی در خانه شما هست که صداقت ندارد
و باز هم اگر آن سگ ماده باشد و بدانید که سگ ماده را نگهداری می کنید
تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ , سگ در خواب دیدن , تعبیر خواب سگ سیاه هار
تعبیر خواب سگ سیاه
زنی از نزدیکانتان به شما راست نمی گوید و همین زن اگر مهلت و فرصت بیابد خیانت هم می کند
اگر سگی را در خواب از خود ر د و آن سگ به ضعف و زبونی نزد شما بازگشت نیکو است
چون خواب شما می گوید در امری اشتباه می کنید ولی سود شما در آن است که خلاف میل خود رفتار کنید.
اگر دیدید سگ های زیادی گرد شما را گرفته اند در جمعی وارد می شوید که بین آن ها بیگانه هستید.
آن ها شما را نمی پزیرند و با بد بینی به شما نگاه می کنند شما هم از ایشان بیمناک هستید و اعتماد ندارید.
سگ شکاری دوستی است پست که خدمت می کند و دنائت خود را نمی تواند پنهان نگه دارد و از بین ببرد
اگر در خواب ببینید که سگی برای شما چیزی به دهان گرفت و آورد خوب است چون سودی عایدتان می شود.
سگ سیاه دشمنی بود از عرب، و سگ سفید، دشمنی بود از عجم
جعفر صادق فرماید: دیدن سگ درخواب بر چهاروجه بود.
اول: دشمن. دوم: پادشاه طامع. سوم: دانشمند و خادم بدفعل. چهارم: مردمان غماز.
تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ , سگ در خواب دیدن , تعبیر خواب سگ سیاه هار
تعبیر خواب سگ مرده
در تعبیر خواب سگ ، سگ ممکن است به رنگ های مختلف سفید و سیاه و قهوه ای و … و به صورت دوست یا یک سگ هار و وحشی باشد . معبران غربی در مورد سگ تع ر دیگری دارند که کلا با تع ر معبران ی و شرقی متفاوتند. این تفاوت از آن جا ناشی می شود که برداشت، نسبت به سگ با روابطی که آن ها با سگ دارند، فرق می کند. لذا ما 2 گونه تعبیر خواب از سگ را در این مقاله بررسی کردیم و شما باید نسبت به برداشت خود خواب خود را تعبیر کنید . سگ ها در خوابهای ما می توانند نماد یک سری از نقطه نظرات و برداشت های شخصی باشند و درعین حال نماد ساختار دفاعی بیننده خواب محسوب می شوند و می توانند نشان دهنده محدودیت های شخصیت شما به شمار آیند. به ادامه مطلب بروید …..
لازم است که به دقت تمام جزییات و حالات را درخوابتان بررسی نمایید. البته توجه داشته باشید که اگر از سگی در خانه نگهداری می کنید، خیلی طبیعی خواهد بود که خواب آن را ببینید، چون به آن ترتیب از نظر عاطفی به سگ ها احساس پیدا می کنید. چون معمولا هر شخصی خو رامی بیند که در زندگی روزمره اش خیلی مهم به شمارمی آید. در غیر این صورت سگ ها می توانند نشانه وفاداری و سخت کوشی باشند. اگر در خوابتان شخصی شما را سگ خطاب کرد، این چنین خو بازتاب و انعکاسی منفی از شخصیت شماست . اگردر خوابتان رفتاری مثل یک سگ از شما سر بزند،به احتمال زیاد در زندگی روزمره به نوعی مورد بدرفتاری و سوء استفاده قرار گرفته اید. از جنبه متافیزیکی ، سگ ها را به عنوان نگهبانان ومحافظان عالم ارواح در نظر گرفته اند. در نهایت ،سگ ها می توانند نشان دهنده بخش های حیوانی یابدوی ماهیت و سرشت ما باشند. عده ای معتقدندکه سگ ها نمایانگر انرژی و قوای مردانه هستند.
تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ , سگ در خواب دیدن , تعبیر خواب سگ سیاه هار
تعبیر خواب سگ سفید پشمالو
محمدبن سیرین گوید: (تعبیر خواب سگ نر)سگ در خواب دیدن، دشمن دون فرومایه است، اما مهربان بود و تعبیر خواب سگ ماده در خواب زن فرومایه بود و سگ سیاه دشمنی بود از عرب، و سگ سفید، دشمنی بود از عجم. اگر بیند که سگ بر وی بانگ می کرد، دلیل که از دشمنی سخنی زشت شنود. اگر بیند که سگ او را بگزید، دلیل که او را از دشمن گزند رسد. اگر دید جامه او به دندان بگزید، دلیل است مکروهی بر وی رسد.
تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ , سگ در خواب دیدن , تعبیر خواب سگ سیاه هار
تعبیر خواب سگ سیاه وحشی
تعبیر خواب سگ سیاه بزرگ یا کوچک : دشمن یا دوستی سیه چرده دارد که به ح های سگ در خواب مربوط است . اگر سگ با شما خوب باشد دوست شماست و اگر بد باشد دشمن شماست . تعبیر خواب سگ سیاه وحشی نشان از دشمنی است سر سخت و خشن که باید به شدت از آن دوری کرد .
تعبیر خواب سگ سفید بزرگ یا کوچک : دشمن یا دوستی سفید چرده دارد که به ح های سگ در خواب مربوط است . اگر سگ با شما خوب باشد دوست شماست و اگر بد باشد دشمن شماست .
تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ , سگ در خواب دیدن , تعبیر خواب سگ سیاه هار
تعبیر خواب سگ و گربه
اسماعیل بن اشعث گوید: سگ شکاری در خواب، دشمنی بود ظاهر. اگر بیند که به سگی شکار می کرد، دلیل که از دشمنی دعوی دانش کند و خیر و منفعت یابد. اگر بیند گوشت شکار میخورد، دلیل که میراث یابد. اگر بیند که سگ شکاری ازخود دور نمود، دلیل است از دشمنی با منفعت جدا شود.
تعبیر خواب سگ شکاری و سگ چوپان یا سگ گله : اگر با سگ شکار رود یا سگ چوپان داشته باشد نشان از منفعت و خیر و برکت است .
تعبیر خواب سگ تازی یا سگ شکاری ببیند که به او حمله می کند نشان از دشمنی با هوش و با حوصله است که به او بسیار نزدیک است .
اگر سگ را هدیه دهید (هدیه دادن سگ ) به زودی دختری از نزدیکان به خانه بخت می رود و اگر یک سگ هدیه بگیرید (هدیه گرفتن سگ ) به زودی ازدواجی صورت می گیرد ممکن است برای پسر باشد یا دختر .
نگهداری از سگ یا سگ خانگی نشان از وجود دوستانی است که می توانید به آنها تکیه کنید . در این راه شما خی ان از همه چیز راحت است و به آرامش نسبی خواهید رسید .
تعبیر خواب سگ به گفته حضرت جعفر صادق فرماید: دیدن سگ درخواب بر چهاروجه بود.اول: دشمن. دوم: پادشاه طامع. سوم: دانشمند و خادم بدفعل. چهارم: مردمان غماز.
تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ , سگ در خواب دیدن , تعبیر خواب سگ سیاه هار
تعبیر خواب سگ هار
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: سگ اگر آشنا باشد حمایتگر و دوست است و چنان چه نا آشنا و بیگانه باشد خطرناک و مزاحم. در خواب نیز عینا همین ح پیش می آید.چنانچه در رویای خود سگی دیدید که مطیع و رام است و به دنب ان می آید و سخن و اشارات شما را می فهمد امنیت دارید و خواب شما خبر می دهد که آسیب نمی بینید و دوستی از شما حمایت می کند و اگر دوست دارید می توانید به او اعتماد کلی داشته باشید زیرا سگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می شود. چنان چه در خواب سگی ببینید که بیگانه است و او را ندیده اید و نمی شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید چرا که احتمالا نسبت به شما حسن نیت ندارند.(تعبیر خواب حمله سگ به انسان) اگر سگ بیگانه بود و به شما حمله کرد خواب شما می گوید دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما است که لازم است از او حریم بگریزید و دور بمانید. (تعبیر خواب صدای پارس سگ – صدای سگ – صدای واق واق ) صدای سگ بدگوئی و سیاست و و ناسزا است و چنان چه در خواب صدای سگی را بشنوید ولی سگ را نبینید نشان آن است که از شما بد می گویند، غیبت می کنند و توطئه ترتیب می دهند. سگ اگر آشنا و رام باشد و بانگ و صدا راه بیندازد و ناسزا است و خواب شما می گوید با یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت که او نسبت به شما سخنان زشت می گوید و دشنام می دهد. ابن سیرین نوشته سگ ماده زنی دون همت و پست است ولی تشخیص نر و مادگی سگ در خواب امکان ندارد مگر این که ذهن ما آن را گواهی دهد یا سگ، توله همراه داشته باشد. به هر حال اگر سگی ماده در خواب به شما حمله کرد باید خود را از خطر زنی فرومایه حفظ کنید که او زنی است آزار رساننده و خطرناک. حمله سگ در خواب میمون نیست ولی بیشتر اهمیت آن منوط است به مهابت سگ. ( تعبیر خواب سگ بزرگ – خیلی بزرگ ) سگ اگر بزرگ و درنده و موحش باشد دشمنی است قوی پنجه و بسیار خطرناک ولی اگر سگ ضعیف و کوچک باشد دشمنی است ناتوان که قادر نیست آزار برساند مثل سگ های زینتی و کوچک که عده ای در خانه ها نگه می دارند. دیدن این نوع سگ در خواب خطری را خبر نمی دهد. اگر در خواب ببینید سگی را به ریسمان و زنجیر بسته اید ( سگ زنجیر شده ) و همراه می برید با ی دوستی و موانست می کنید که در شان شما نیست. به ریسمان بستن و قلاده انداختن سگ نشان چیرگی بر دشمن نیست بلکه تحصیل الفت است با شخصی دون و فرومایه و کثیف و چنان چه آن سگ ماده باشد خواب شما می گوید زنی پلید در مسیر شما قرار می گیرد که بر او رغبت پیدا می کنید. ( تعبیر خواب غذا دادن به سگ ) اگر در خواب ببینید که به سگ غذا می دهید از غم و غصه فراغت حاصل می کنید و اگر سگ ط ای را از دست شما قاپید و ربود و خورد زیان مالی متوجه شما می شود و روی کید و فریب مالی را از شما می رباید و چنان چه آن سگ ماده باشد زنی شما را گول می زند و پولی را از چنگتان به در می برد. اگر در خواب ببینید که سگی در خانه خود دارید ( به شرطی که در بیداری سگ نداشته باشید) ی در خانه شما هست که صداقت ندارد و باز هم اگر آن سگ ماده باشد و بدانید که سگ ماده را نگهداری می کنید زنی از نزدیکانتان به شما راست نمی گوید و همین زن اگر مهلت و فرصت بیابد خیانت هم می کند. اگر در خواب ببینید که سگی از شما ترسید و گریخت ی را که دوست ندارید از خویشتن می رانید ولی ممکن است آن شخص هر هست شما را دوست داشته باشد زیرا وفاداری سگ مشهور است. اگر سگی را در خواب از خود ر د و آن سگ به ضعف و زبونی نزد شما بازگشت تعبیرش نیکو است چون خواب شما می گوید در امری اشتباه می کنید ولی سود شما در آن است که خلاف میل خود رفتار کنید. در این ح ضعفی که سگ در خواب شما نشان می دهد مبشر پیروزی است در بیداری. اگر دیدید سگ های زیادی گرد شما را گرفته اند در جمعی وارد می شوید که بین آن ها بیگانه هستید. آن ها شما را نمی پزیرند و با بد بینی به شما نگاه می کنند شما هم از ایشان بیمناک هستید و اعتماد ندارید. به هر حال روابط مطلوبی نخواهید داشت. اما اگر در چنین ح ی در خواب سگ ها به شما حمله کنند به هیچ وجه خوب نیست. سگ شکاری دوستی است پست که خدمت می کند و دنائت خود را نمی تواند پنهان نگه دارد و از بین ببرد. اگر در خواب ببینید که سگی برای شما چیزی به دهان گرفت و آورد خوب است چون سودی عایدتان می شود.منبع : http://chavoshineman.ParsiBlog.com/Posts/2030/تعبير خواب ديدن سگ مرده/
تعبیر خواب گم شدن بچه

درخواست حذف اطلاعات

تعبیر خواب | تعبیرخواب | tabire khab
تعبیر خواب ,تعبیر خواب یدن,تعبیر خواب یدن ماشین,تعبیر خواب یدن پول,تعبیر خواب یده شدن مال,تعبیر خواب یدن کفش,تعبیر خواب یده شدن,تعبیر خواب طلا,تعبیر خواب یده شدن پول,تعبیر خواب زدن به خانه,تعبیر خواب یدن لباس,تعبیر خواب یدن طلا,تعبیر خواب یدن بچه,تعبیر خواب یدن کفش در مسجد,تعبیر خواب یدن ,تعبیر خواب یدن ماشینم,تعبیر خواب یدن ماشین چیست,تعبیر خواب ی ماشین,تعبیر خواب ی ماشین,تعبیر خواب سرقت ماشین,تعبیر خواب یدن ماشین,تعبیر خواب ماشین,تعبیر خواب یدن خودرو,تعبیر خواب ماشین یده شده,تعبیر خواب یدن پول,تعبیر خواب یدن پول و طلا,تعبیر خواب یدن پول کیف,تعبیر خواب ی پول,تعبیر خواب سرقت پول,تعبیر خواب یدن کیف پول,تعبیر خواب پول یده شده,تعبیر خواب ی پول,تعبیر خواب ی کیف پول,تعبیر خواب یده شدن مالی,تعبیر خواب یده شدن مال ابن سیرین,تعبیر خواب یده شدن ماشین,تعبیر خواب یده شدن ماشین,تعبیر خواب یده شدن کیف,تعبیر خواب یده شدن اموال,تعبیر خواب یده شدن کیف,تعبیر خواب یده شدن اموال,تعبیر خواب یده شدن اموال خانه,تعبیر خواب یدن کفش,تعبیر خواب یدن کفش نو,تعبیر خواب یدن کفش,تعبیر خواب یدن کفشها,تعبیر خواب یدن کفش سفید,تعبیر خواب یدن کفش زن,تعبیر خواب یدن کفش ابن سیرین,تعبیر خواب یدن کفش از مسجد,تعبیر خواب یده شدن کفش,تعبیر خواب یده شدن کیف دستی,تعبیر خواب یده شدن کیف پول,تعبیر خواب یده شدن فرزند,تعبیر خواب یده شدن خود,تعبیر خواب طلا,تعبیر خواب یدن طلا از خانه,تعبیر خواب ی طلا,تعبیر خواب یدن طلا از مرده,تعبیر خواب و طلا,تعبیر خواب یدن گردنبند طلا,تعبیر خواب یدن انگشتر طلا,تعبیر خواب یدن سکه طلا,تعبیر خواب یده شدن پول,تعبیر خواب گم شدن پول,تعبیر خواب گم شدن پول,تعبیر خواب گم شدن کیف پول,تعبیر خواب گم شدن کیف پول,تعبیر خواب گم کیف پول,تعبیر یده شدن پول در خواب,تعبیر خواب زدن به خانه
تعبیر خواب , تعبیرخواب , در خواب دیدن
حتما شما هم برایتان اتفاق افتاده است که خواب ببینید و کنجکاو شوید که تعبیر خواب چیست.در این مطلب کامل ترین مرجع برای تعبیرخواب را برایتان فراهم نموده ایم.
تعبیر خواب از دید حضرت جعفر صادق ع
تعبیر خواب بر چند وجه است
مهمان – مسافر – روزی – شانس و اقبال
تعبیر خواب از دید منوچهر مطیعی
تعبیر خواب دیدن در خواب یا دوست است یا مسافر یا یا مهمان
آنچه در خواب می د مهم نیست و تنها تعبیر ما از دیدن مهم است
تعبیر خواب ترس در خواب شادی است
تعبیر خواب امدن ،آمدن مهمان یا مسافر است
تعبیر خواب خبر آمدن به خانه شما آمدن مهمان یا رسیدن نامه از دوست است
تعبیر خواب از دید لوک اویتنهاو
اگر در خواب دیدید پولهایتان یده شده باید مراقب پولهایتان باشید
تعبیر خواب از دید حضرت یوسف ع
تعبیر خواب دیدن فتنه است
تعبیر خواب , تعبیرخواب , در خواب دیدن
تعبیر خواب از دید مولف
تعبیر خواب طلا در خواب غم و اندوه است و تعبیر خواب یده شدن طلا شادی خواهد بود
تعبیر خواب گرفتن این است که جمع صمیمی تان دوباره گرم می شود
تعبیر خواب دیدن قاتل نگرانی و چشم انتظاری خانواده هستند.
تعبیر خواب در حال فرار این است که خانواده یا یک دوست از شما دلخور است
تعبیر خواب تهمت ی به شما زدن این است در کارهایتان سست اراده هستید
تعبیر خواب حمله و کتک خوردن از این است که کادو یا خبر خوشی به شما میرسد
تعبیر خواب مسلح این است که برای شما اتفاق عجیب و خوشایندی اتفاق می افتد
تعبیر خواب دیدن در خیابان این است که دوستی قدیمی را خواهید دید
تعبیر خواب شدن خودتان این است که حرص زیادی می زنید یا در مسیر اشتباهی قرار دارید یا پول حرامی وارد زندگی شما شده است
تعبیر خواب از دید آنلی بیتون
تعبیر خواب دیدن هایی که به دنبال شما هستند دشمنانی خطرناک دارید
تعبیر خواب زدن به خانه یا محل کار شما رسیدن به شهرت اجتماعی شما حمله میشود ولی سربلند خارج می شوید
تعبیر خواب , تعبیرخواب , در خواب دیدن
در خواب یا دوست است یا مهمان است و یا مسافر و از این سه خارج نیست. در خواب های ما آنچه می د مهم نیست و هیچ تعبیر ی ندارد بلکه برداشت ما از دیدن اهمیت دارد و تع ر مختلفی به وجود می آورد. در علم تعبیر ترس نیز شادی است. یک صاحب خانه وقتی در خانه خویش با رو به رو شود می ترسد. این ترس فطری است و در خواب شادی تعبیر می شود و عینا ح ی است که ما از مشاهده یک دوست فراموش شده ، یک مسافر از راه رسیده یا دیدار یک مهمان عزیز احساس می کنیم. اگر در خواب دیدید ی به خانه شما آمده مهمانی برای شما می رسد یا مسافری می آید. اگر مسافری در راه دور ندارید منتظر مهمان نا خوانده باشید. اگر به شما خبر دادند که آمده از دوستی به شما خبر می رسد و یا نامه ای دریافت می کنید به هر حال در خواب بد نیست بر خلاف بیداری که از متنفریم
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که قاضی یا سلطان دست او بب د، دلیل که برادر یا خواهر او بمیرد. اگر هر دو دست خویش بریده بیند، دلیل که از ب و کار و مراد خویش باز ماند. اگر بیند که به یک دست دست دیگر را باز می کرد، دلیل است بر ب خود ظلم و بیداد کند. اگر بیند که دست خویش را به کار می بُرد، دلیل که او را دل به هوای ی مشغول شود. اگر بیند که کفهای دست بر هم می زند، دلیل که با ی پیوندد یا ی را به نکاح آورد. اگر بیند که در شهر وی، یکی را بیاوردند و دست او را بب د، و دیگری را به دار زدند، دلیل
که آن شهر معزول شود و دیگری به جای ان نشنید. اگر بیند که دست او شل شده، دلیل که برادر یا انباز او را باز دارند و در شغلهای او خلل افتد. اگر بیند که همچون چها ایان به چهار دست و پای همی رفت، دلیل که حاجتی محال جوید و به دشواری برآید. اگر بیند که هر دو دست او می لرزید، دلیل است که از ب فروماند. اگر بیند که دست او مادرزاد خشک است، دلیل کند که از صدقه دادن و کار خیر بازماند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که چپ شده است و کارها به سمت چپ می کرد، دلیل که کارهای پوشیده کند و حاجتش روا شود، خاصه که کارزار به دست چپ کند. اگر بیند که دست ها را به سوزن نیل کرده است، دلیل که همتش بر تعلیم علم و دانش است و بلندی حال. اگر بیند که دستش بریده گردید و ندانست که دست راست است یا چپ، دلیل است او را مصیبتی رسد، از مرگ برادر یا فرزند یا انباز اگ ربیند که دست او بزرگتر یا قوی تر از آن شد که است، دلیل است بر قوت احوال آن ان که یاد کرده شد. اگر بیند که چون دستش بریده شد قرآن می خواند، دلیل است که دست از عصیان بازدارد و حرام نکند و راه خیر کند و بعضی از معبران گویند: دست ب در خواب ، دلیل بر عمر دراز و عیش خوش کند.
تعبیر خواب , تعبیرخواب , در خواب دیدن
اگر بیند که دست راست او بب د از بهر گناه، دلیل که دروغگو و بی امانت است. جابر مغربی گوید: اگر بیند که دست خویش را چون چنبر درگردن کرده است، دلیل که کردار نیک و و طاعت کند و حج و غزا کند و خیرات بجا آورد. اگر بیند که دست او را از جائی کوتاه د، دلیل است مقصودی که دارد بر می آید از ی که از او یاری خواهد. اگر بیند که دست او کوتاه و پا دراز شد و از ترکیب و حال خویش بگشت، دلیل بر فسادِ پیشه و منفعت وی کند. اگر بیند که پادشاهی دست راست او ببرید، دلیل است سوگندش دهند و سوگند دروغ کند. اگر بیند که دستش از تن او تحویل کرد به بدن پیغمبری، یا ی از اهل زهد و صلاح، دلیل است حق تعالی او را هدایت دهد، یا ی بر دست او توبه کند و به خدای تعالی باز آید، همچنان که بر دست پیغمبران و زاهدان توبه کنند. اگر بیند که دستش تحویل کرد به تن پادشاهی، اگر آن پادشاه مصلح و دیندار است، دلیل بر خیر و صلاح دین کند. اگر آن پادشاه مفسد و بی دین است، دلیل بر شر و فساد دین کند. اگر بیند که یک دست و ی دراز شد، دلیل است بر قوت حال و بدانچه طلب همی کند و به امیدی که دارد برسد. اگر بیند که به هر دو دست می رفت، دلیل است در کار خویش اعتماد نماید و معبران گویند: از خویشان منفعت یابد. اگر بیند که دست با او سخن گفت، دلیل که معیشت او نیکو است. اگر بیند بر هر دو دست خویش مروارید بسته داشت، دلیل است جمله قرآن ظاهر بخواند. اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند دستش چون دست سلطان شده است، بزرگی و پادشاه یابد. اگر بیند دست راست او دراز شده است، دلیل که تش زایل شود. اگر بیند که دست ها را با اشنان می شست، دلیل است که ازخیر او ناامید شود، آن که امید دارد. اگر بیند جانوری که به تاویل نیک باشد از سوی دست چپ او آمد و به سوی راست بیرون شد، یا بیند از سوی دست راست آمد و به چپ بیرون شد، دلیل که غم و اندوه از او زائل شود و عاقبت کارِ وی محمود است. اگر آن جانور به تاویل بد است، تاویل خواب به خلاف این است. اگر بیند دست راست او خشک شد، دلیل بر فساد صحت او کند. اگر بیند که دست ی را به دست گرفته یا دست در گردن ی در آورد و ندانست آن زنده است یا مرده، دلیل است عمر او دراز است. اگر بیند که از دست مشرکی، دست اورنجن سیمین کرد، دلیل است مشرکی بر دست او مسلمان شود.
تعبیر خواب | در خواب دیدن | تعبیر خوابمنبع : http://chavoshineman.ParsiBlog.com/Posts/2029/تعبير خواب گم شدن بچه/
تعبیر خواب طلاق دادن خواهر

درخواست حذف اطلاعات

تعبیر خواب طلاق | تعبیرخواب طلاق | tabire khab
تعبیر خواب طلاق,تعبیر خواب طلاق گرفتن پدر و مادر,تعبیر خواب طلاق گرفتن زن از مرد,تعبیر خواب طلاق دادن زن,تعبیر خواب طلاق گرفتن از شوهر,تعبیر خواب طلاق دادن,تعبیر خواب طلاق زن,تعبیر خواب طلاق دادن زن,تعبیر خواب طلاق از همسر,تعبیر خواب طلاق گرفتن دیگران,تعبیر خواب طلاق دادن زن خود,تعبیر خواب طلاق گرفتن زن از شوهر,تعبیر خواب طلاق گرفتن زن,تعبیر خواب طلاق گرفتن دختر مجرد,تعبیر طلاق دادن زن در خواب,تعبیر خواب طلاق گرفتن زن وشوهر,تعبیر خواب طلاق گرفتن دختر,تعبیر خواب طلاق دادن شوهر,تعبیر خواب طلاق گرفتن شوهر,تعبیر خواب طلاق دادن,تعبیر خواب طلاق دادن مرد,تعبیر خواب طلاق دادن همسر,تعبیر خواب طلاق گرفتن,تعبیر خواب طلاق زن و شوهر,تعبیر خواب طلاق زن از مرد,تعبیر خواب زن طلاق گرفته,تعبیر خواب زن طلاق داده,تعبیر خواب زن طلاق دادن,تعبیر خواب طلاق برای زن,تعبیر خواب طلاق گرفتن زن و شوهر,تعبیر خواب طلاق از شوهر,تعبیر خواب طلاق زن از شوهر,تعبیر خواب طلاق گرفتن از همسر,تعبیر خواب طلاق همسر,تعبیر خواب طلاق گرفتن دیگری
تعبیر خواب طلاق , تعبیرخواب طلاق , طلاق در خواب دیدن
تعبیر خواب طلاق
خواب طلاق هم جزو خوابهای عجیب و غریب و مرسومی است که ما میبینیم.اگر شما هم دنبال تعبیر خواب طلاق هستید می توانید با خواندن این مطلب تعبیر خواب خود را متوجه شوید.این مطلب کامل ترین مرجع تعبیرخواب طلاق است.
تعبیر خواب طلاق گرفتن پدر و مادر همان تعبیر خواب دیدن طلاق دیگران در خواب است
تعبیر خواب طلاق از دید حضرت جعفر صادق ع
تعبیر خواب طلاق دادن زن ، پشیمانی و ندامت از کاری که قبلا کرده ای است
به طوری کلی خلع بر قدرت دل می کند
تعبیر خواب طلاق , تعبیرخواب طلاق , طلاق در خواب دیدن
تعبیر خواب طلاق گرفتن پدر و مادر
تعبیر خواب طلاق از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب طلاق دادن زن به شرطی که همان یک زن را داشته باشی دلیل بر شرف و بزرگی است
تعبیر خواب طلاق دادن زن به شرطی که زن دیگری داشته باشد در بزرگیش شک است
تعبیر خواب طلاق از دید منوچهر مطیعی تهرانی
به طور کلی اکثر انی که زنشان را طلاق می دهند پشیمان میشوند و خواستار رجوع دوباره می شوند.
تعبیر خواب طلاق دادن همسر را پشیمانی تعبیر کرده اند.
تعبیر خواب تلاش برای طلاق همسر درد و رنجی است که می خواهید برطرفش کنید است
تعبیر خواب دیدن طلاق دیگران هم غم و اندوهی است که می خواهید از ان رها شوید
تعبیر خواب طلاق دیدن نوعی حسرت است
تعبیر خواب طلاق , تعبیرخواب طلاق , طلاق در خواب دیدن
تعبیر خواب طلاق گرفتن زن از مرد
تعبیر خواب طلاق از دید لوک اویتنهاو
تعبیر خواب طلاق و جدا شدن از همسر ، خطر آتش سوزی است
تعبیر خواب طلاق گرفتن، تنبیه شدن بخاطر کار خطاست
تعبیر خواب طلاق از دید آنلی بیتون
تعبیر خواب طلاق دادن همسر عدم علاقه به همسر است
تعبیر خواب طلاق گرفتن زن،منزوی شدنش بخاطر بی وفایی همسرش است
تعبیر خواب طلاق , تعبیرخواب طلاق , طلاق در خواب دیدن
تعبیر خواب طلاق دادن زن
از صادق علیه السلام نقل می کنند که اگر ببینید زن خویش را طلاق داده اید کاری می کنید که از کرده خود پشیمان و نادم می شوید. معبران دیگر نیز با اندکی اختلاف همین عقیده را دارند. اما نود درصد انی که همسر خویش را طلاق می دهند یا ازدواج هایی که به متارکه و ج می انجامد همراه با ندامت و ملامت و پشیمانی و سرزنش است و به همین علت است که غالبا رجوع اتفاق می افتد و زوجین با ابراز پشیمانی به سوی یکدیگر باز می گردند به خصوص اگر صاحب فرزند یا فرزندانی باشند. زمینه تعبیر فوق و اطلاق ندامت به امر طلاق در خواب نیز همین است. چنانچه در خواب ببینید که همسری دارید و او را طلاق داده اید کاری می کنید که از انجام آن خشنود نمی شوید. شما را ملامت می کنند ولی اگر در خواب ببینید که همسر خود را می خواهید طلاق بدهید غصه و اندوهی دارید که تلاش می کنید از رنج آن برهید. اگر ببینید که دیگری همسر خود را طلاق داده تعبیر عینا همین است که گفتیم. باز هم شما غم و اندوهی دارید که می کوشید از عذابش آسوده گردید و مشاهده متارکه دیگران واکنش نوعی حسرت خوردن است که دیگری از انقیاد رهید و راحت شد و من هنوز در بستر غم و رنج هستم.
تعبیر خواب طلاق , تعبیرخواب طلاق , طلاق در خواب دیدن
تعبیر خواب طلاق گرفتن از شوهر
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند ی زنش را طلاق داد و او یک زن بیش نبود، دلیل شرف و بزرگی بود. اگر او را زنی دیگر یا کنیزکی بود، دلیل که در بزرگی او نقصان شود. حضرت جعفر صادق فرماید: اگر بیند زن را طلاق داد، دلیل که کاری کند که از آن پشیمان شود و دیدن خلع ، دلیل بر توانگری و غنیمت است.
تعبیر خواب طلاق | دیدن طلاق در خواب | تعبیر خوابمنبع : http://chavoshineman.ParsiBlog.com/Posts/2028/تعبير خواب طلاق دادن خواهر/
تعبیر خواب بچه مرده

درخواست حذف اطلاعات

تعبیر خواب بچه | تعبیرخواب بچه | tabire khab
تعبیر خواب بچه,تعبیر خواب بچه دار شدن,تعبیر خواب بچه گربه,تعبیر خواب بچه دختر,تعبیر خواب بچه داشتن,تعبیر خواب بچه شیر دادن,تعبیر خواب بچه دار شدن دختر,تعبیر خواب بچه شدن,تعبیر خواب بچه مرده,تعبیر خواب بچه س,تعبیر خواب بچه دار شدن دختر مجرد,تعبیر خواب بچه دار شدن پسر,تعبیر خواب بچه دار شدن دختر ,تعبیر خواب بچه دار شدن مادر,تعبیر خواب بچه دار شدن دختر,تعبیر خواب بچه دار شدن دوقلو,تعبیر خواب بچه دار شدن دوقلو,تعبیر خواب بچه دار شدن مرده,تعبیر خواب بچه گربه سفید,تعبیر خواب بچه گربه سفید,تعبیر خواب بچه گربه سیاه,تعبیر خواب بچه گربه در خانه,تعبیر خواب بچه گربه خا تری,تعبیر خواب بچه گربه زرد,تعبیر خواب بچه گربه از نظر صادق,تعبیر خواب بچه گربه ی سفید,تعبیر خواب بچه گربه زخمی,تعبیر خواب بچه دختر شیر دادن,تعبیر خواب بچه دختر داشتن,تعبیر خواب بچه دختر دار شدن,تعبیر خواب بچه دختر و پسر,تعبیر خواب بچه دختر زاییدن,تعبیر خواب بچه دختر دوقلو,تعبیر خواب بچه دختر مرده,تعبیر خواب نوزاد دختر داشتن,تعبیر خواب خوشگل,تعبیر خواب بچه داشتن دختر مجرد,تعبیر خواب بچه داشتن برای دختر مجرد,تعبیر خواب بچه داشتن دختر,تعبیر خواب بچه داشتن و شیردادن,تعبیر خواب بچه داشتن پسر,تعبیر خواب بچه داشتن دختر مجرد,تعبیر خواب بچه داشتن دیگران,تعبیر خواب بچه داشتن و شیر دادن,تعبیر خواب نوزاد داشتن,تعبیرخواب بچه شیردادن دختر مجرد,تعبیر خواب بچه شیر دادن ابن سیرین,تعبیر خواب بچه شیر دادن صادق,تعبیر خواب بچه شیر دادن پسر,تعبیر خواب بچه شیر دادن,تعبیر خواب بچه شیر دادن دختر,تعبیر خواب فرزند شیر دادن,تعبیر خواب دیدن بچه شیر دادن,تعبیر خواب بچه نوزاد شیر دادن,تعبیر خواب بچه دار شدن دختر مجرد,تعبیر خواب بچه دار شدن دختر مجرد ابن سیرین,تعبیر خواب فرزند دار شدن دختر,تعبیر خواب بچه دار شدن یک دختر مجرد,تعبیر خواب بچه دار شدن نوزاد دختر,تعبیر خواب بچه دار شدن یک دختر,تعبیر خواب بچه شدن آدم بزرگ,تعبیر خواب بچه شدن مرد,تعبیر خواب بچه شدن انسان بزرگ,تعبیر خواب جوان شدن,تعبیر خواب بچه مرده زاییدن,تعبیر خواب بچه مرده در شکم,تعبیر خواب بچه مرده به دنیا آوردن,تعبیر خواب بچه مرده بدنیا اوردن,تعبیر خواب بچه مرده دیدن,تعبیر خواب بچه مرده ابن سیرین,تعبیر خواب فرزند مرده,تعبیر خواب مرده بچه بدهد,تعبیر خواب مرده بچه دار شدن
تعبیر خواب بچه ,تعبیرخواب بچه , بچه در خواب دیدن
تعبیر خواب بچه
تعبیر خواب بچه ! بله ممکن است شما هم در خوابتان بچه دیده باشید.دیدن بچه در خواب تع ر مختلفی دارد ولی به طور کلی دیدن بچه در خواب خوب است.لطفا برای دیدن تعبیر خواب بچه با ما همراه باشید.
تعبیر خواب بچه از دید مولف
زایمانسلامت به دنیا می آورید
تعبیر خواب دختری که خواب زایمان ببیند رو گردانی از درستی و رفتن به سمت نادرستی است
تعبیر خواب زن شوهر داری که زایمان می کند این است که ارثی عظیم به او میرسد
تعبیر خواب بچه ,تعبیرخواب بچه , بچه در خواب دیدن
تعبیر خواب بچه دار شدن
تعبیر خواب بچه از دید لوک اویتنهاو
تعبیر دیدن بچه خود در خواب نشانه خوشبختی است.
اگر در خواب ببینید بچه همراه مادرش است دلیل بر اوقات مبارک دارد.
دیدن بچه های کوچک در خواب علامت غم و غصه است.
اگر در خواب بچه های بیشماری دیدید نشانه فلاکت و بدبختی است.
دیدن بچه های خوشگل در خواب نشانه شادی و سلامتی است.
اگر در خواب یک بچه را کتک بزنید دلیل بر بی عد ی دارد.
تعبیر خواب دویدن بچه این است که علامت نیکبختی است.
تعبیر خواب بچه ,تعبیرخواب بچه , بچه در خواب دیدن
تعبیر خواب بچه گربه
تعبیر خواب بچه از دید محمد بن سیرین
اگر در خواب ببینید که صاحب بچه دختری شده اید نشانه سلامتی می باشد و از اهل خود شاد می شوید.
اگر در خواب ببینید که صاحب پسری شده اید ، شما صاحب یک دختر می شوید.
اما اگر در خواب ببینید که صاحب یک دختر شده اید تعبیر خواب این است که در دنیای واقعی صاحب یک پسر خواهید شد.
تعبیر خواب بچه از دید ابراهیم کرمانی
تعبیر خواب پیدا بچه ی سر راهی این است که از جایی که امید ندارید به شما منفعت میرسد
تعبیر خواب بچه ,تعبیرخواب بچه , بچه در خواب دیدن
تعبیر خواب بچه دختر
تعبیر خواب بچه از دید لیلا برایت
تعبیر خواب دیدن بچه این است که فرصت مناسبی برای انجام کارها دارید
تعبیر خواب دیدن بچه لاغر این است که شما دچار مشکلات می شویذ
تعبیر خواب دیدن بچه چاق این است که کارها را موفقیت آمیز انجام میدهید
تعبیر خواب بچه ای که خو ده این است که زندگی خوبی دارید
اشتباه خود پی برده اید
تعبیر خواب بازی با بچه این است که در همه کارها موفق هستید
تعبیر خواب بچه ,تعبیرخواب بچه , بچه در خواب دیدن
تعبیر خواب بچه داشتن
تعبیر خواب بچه از دید آنلی بیتون
تعبیر خواب بچه و بازیگوش این است که به خاطر زیاده روی در تفریحات به مشکل می خورید
تعبیر خواب بچه نوزاد تازه متولد شده این است که سرگرمی و شادی در راه است
تعبیر خواب به دنیا آوردن بچه توسط دختر افراط در بی بند و باری است
تعبیر خواب بچه نوزادی که شنا می کند این است که با موفقیت از مشکلات می گذرید
تعبیر خواب بچه تازه متولد شده این است که روزهای شاد در راهند
تعبیر خواب بچه ,تعبیرخواب بچه , بچه در خواب دیدن
تعبیر خواب بچه شیر دادن
تعبیر خواب بچه از دید سرزمین رویاها
تعبیر دیدن یک بچه در خواب خوشبختی در خانه شماست
اگر خواب بچه خودتان را دیدید کمک بزرگی به شما می شود
تعبیر خواب دیدن بچه های بستگان یک کمک ناخواسته است
تعبیر خواب دیدن بچه های دیگران آغاز درگیری و جروبحث فامیلی است
تعبیر خواب دیدن بچه نوزاد قشنگ شادی و آرامش است
تعبیر خواب یک زن خواب بچه نوزاد ببیند این است که علامت حاملگی است
تعبیر خواب یک زن آبستن خواب بچه نوزاد ببیند این است که یک عشق پرسعادت دارد
تعبیر خواب یک زن شوهردار خواب ببیند که بچه دار شده این است که شادی او بزرگ خواهد بود .
تعبیر خواب یک زن مجرد خواب ببیند که بچه دار شده این است که عشقش او را ترک می کند .
تعبیر خواب یک زن بیوه خواب ببیند که بچه دار شده این است که مرتکب کارهای نامعقول خواهد شد .
تعبیر خواب یک زن بیوه خواب ببیند که آبستن شده این است که موفقیت در همه امور است
تعبیر خواب یک بچه نوزاد در حال مکیدن مادرش این است که خوشی و لذت در زندگی در راه است
تعبیر خواب بچه ,تعبیرخواب بچه , بچه در خواب دیدن
تعبیر خواب بچه دار شدن دختر
تعبیر خواب یک بچه نوزاد در حال مکیدن پرستار این است که 1- یک بیماری رنج آور 2- خطرهای بسیاری شما را تهدید می کند مراقب باشید
تعبیر خواب یک نوزاد خنده رو این است که دوستان بسیار خوب دور شما را می گیرند .
تعبیر خواب یک بچه نوزاد زشت این است که بدشانسی در آینده سراغ شما می آِد
تعبیر خواب یک بچه نوزاد در بغل دارید این است که بزودی بچه دار خواهید شد .
تعبیر خواب یک بچه نوزاد در قنداق این است که 1- امید در عشق 2- حوادث پراز شادی
تعبیر خواب یک بچه نوزاد که اولین قدمها را برمی دارد این است که مشکلات مختلف در مقابلتان پدیدار می شود .
تعبیر خواب یک زن از یک بچه پرستاری می کند این است که شخصی که به او اطمینان کامل دارید به شما خیانت خواهد کرد .
تعبیر خواب یک بچه نوزاد بیمار این است که یک بیماری سخت در فامیل شما بوجود می آِد
تعبیر خواب بچه ,تعبیرخواب بچه , بچه در خواب دیدن
تعبیر خواب بچه شدن
تعبیر خواب یک بچه نوزاد می گیرید این است که مشاجره در خانواده میکنید
تعبیر خواب یک بچه نوزاد سرراهی این است که ناکامی در عشق دارید
تعبیر خواب یک نوزاد در گهواره این است که یکنفر مراقب شماست او افکار خوبی ندارد .
تعبیر خواب بچه نوزاد اشخاص دیگر این است که یک ش ت برای مخالفان شما در راه است
تعبیر خواب تعداد زیادی بچه نوزاد این است که فراوانی در زندگی شما خواهد آمد
دیدن بچه در خواب ، غالباً خوب است و معبران اکثرا، تعبیرهای نیکی برای دیدن بچه در خواب آورده اند.
تعبیر خواب بچه ,تعبیرخواب بچه , بچه در خواب دیدن
تعبیر خواب بچه مرده
لوک اوینتهاو و تعبیر خواب بچه
فرزند خود : خوشبختی
کودکی همراه مادرش : اوقات مبارک
بچه های کوچک : غم و غصه
دیدن ک ن بیشمار : فلاکت
ک ن زیباروی : شادی و سلامتی
کتک زدن یک بچه : بی عد ی
بچه ای که میدود : نیکبختی
تعبیر خواب بچه ,تعبیرخواب بچه , بچه در خواب دیدن
تعبیر خواب بچه دار شدن دختر مجرد
لیلا برایت و تعبیر خواب بچه
اگر در خواب بچه ‏اى را مشاهده نمودید، به این مفهوم است که در انجام کارها فرصت مناسبى را به دست آورده‏ اید.
دیدن خواب بچه ‏ى لاغر در خواب نشانه‏ ى آن می باشد که شما دچار مشکل خواهید شد، اگر در خواب بچه‏ ى چاقى را ببینید، به این معنا می باشد که در انجام کارها موفق مى‏ شوید.
اگر در خواب ببینید که بچه‏ اى خو ده، به معنى آن است که زندگى خوبى خواهید داشت.
اگر قتل رسانده‏ اید، یعنى به یکى از اشتباهات خود پى خواهید برد. و اگر در خواب خود را سرگرم بازى با بچه ‏ها دیدید، نشانه ‏ى آن می باشد که در تمامى کارهایتان به موفقیت مى ‏رسید.
آنلی بیتون می گوید:
اگر در خواب بچه‏ بازیگوش و ى را ببینید، نشانه آن است که به خاطر افراط در تفریحات دچار مشکل خواهید شد.
تعبیر خواب بچه ,تعبیرخواب بچه , بچه در خواب دیدن
تعبیر خواب بچه دار شدن دختر
در کتاب سرزمین رویاها :
خواب یک بچه : خوشبختی در خانه
خواب بچه خودتان : کمک بزرگی دریافت خواهید نمود.
دیدن خواب بچه های بستگانتان : شادی نا خواسته
دیدن خواب بچه های اشخاص دیگر : آغاز مشاجره های فامیلی
تعبیر خواب بچه , بچه در خواب دیدن , تعبیر خوابمنبع : http://chavoshineman.ParsiBlog.com/Posts/2024/تعبير خواب بچه مرده/
تعبیر خواب اسب قهوه ای رنگ

درخواست حذف اطلاعات
تعبیر خواب اسب | تعبیرخواب اسب | tabire khab
تعبیر خواب اسب,تعبیر خواب اسب سفید,تعبیر خواب اسب قهوه ای,تعبیر خواب اسب سیاه,تعبیر خواب اسب سواری,تعبیر خواب اسب مرده,تعبیر خواب اسب آبی,تعبیر خواب اسب دریایی,تعبیر خواب اسب قهوه ای روشن,تعبیر خواب اسب سفید بالدار,تعبیر خواب اسب سفید شاخدار,تعبیر خواب اسب سفید تک شاخ,تعبیر خواب اسب سفید مرده,تعبیر خواب اسب سفید و سیاه,تعبیر خواب اسب سفید زیبا,تعبیر خواب اسب سفید وحشی,تعبیر خواب اسب سفید چیست,تعبیر خواب اسب سفید و قهوه ای,تعبیر خواب اسب قهوه ای تیره,تعبیر خواب اسب قهوه ای رنگ,تعبیر خواب اسب قهوه ایی,تعبیر خواب اسب قهوه ای وحشی,تعبیر خواب اسب قهوه ای,تعبیر خواب اسب قهوه ای مرده,تعبیر خواب اسب قهوه ای رام,تعبیر خواب اسب قهوه ای از صادق,تعبیر خواب اسب سیاه بزرگ,تعبیر خواب اسب سیاه وحشی,تعبیر خواب اسب سیاه چیست,تعبیر خواب اسب سیاه و سفید,تعبیر خواب اسب سیاه بالدار,تعبیر خواب اسب سیاه مرده,تعبیر خواب اسب سیاه مریض,تعبیر خواب اسب سیاه ماده,تعبیر خواب اسب های سیاه,تعبیر خواب اسب سواری سیاه,تعبیر خواب اسب سواری ,تعبیر خواب اسب سوار شدن,تعبیر خواب اسب سوار,تعبیر خواب اسب سوار,تعبیر خواب اسب سوار شدن,تعبیر خواب سوار اسب بودن,تعبیر خواب سوار اسب سفید شدن,تعبیر خواب اسب و اسب سواری,تعبیر خواب اسب مرده,تعبیر خواب اسب مردن,تعبیر خواب مردن اسب سفید,تعبیر اسب مرده در خواب,تعبیر دیدن اسب مرده در خواب,تعبیر خواب کره اسب مرده,تعبیر خواب دیدن اسب مرده,تعبیر خواب اسب ,تعبیر خواب دیدن اسب آبی,تعبیر اسب آبی در خواب,تعبیر خواب اسب در دریا,تعبیر خواب اسب و دریا
تعبیر خواب اسب , تعبیرخواب اسب , دیدن اسب در خواب
تعبیر خواب اسب
اگر شما هم خواب اسب را دیده اید و می خواهید تعبیر خواب اسب را بدانید به شما پیشنهاد می دهیم این مطلب را با دقت بخوانید.در این مطلب سعی شده است که کامل ترین مرجع برای تعبیرخواب اسب را در اختیارتان قرار دهیم
تعبیر خواب اسب از دید حضرت جعفر صادق ع
دیدن اسب در خواب بر 5 ح تعبیر می شود
عزت و احترام , مقام و مرتبت , فرمانروایی , بزرگی و عظمت , خیر و برکت
اگر ببیند حیوانی سوار بر اسب اوست دلیل بر خیانت زنش به اوست
تعبیر خواب اسب , تعبیرخواب اسب , دیدن اسب در خواب
تعبیر خواب اسب سفید
تعبیر خواب اسب از دید حضرت دانیال ع
تعبیر خواب دیدن اسب عربی ، بزرگی و عزت و جلال است
تعبیر خواب سوار اسب عربی بودن در ح یکه اسب رام است این است که به اندازه قیمت آن اسب بزرگی و عزت میابد
تعبیر خواب هدیه گرفتن اسب عربی شرف و بزرگی است ولی کمتر از ح قبل.اگر آن اسب چیزی کم داشته باشد تعبیرش این است که مقام او هم کم و رهایی خواهد داشت
تعبیر خواب اسبی که دمی بزرگ دارد این است که خادمان و چاکران زیادی خواهد داشت و تعبیر خواب اسب دم بریده این است که او را خادمی نخواهد بود
تعبیر خواب اسبی که ناقص است این است و عزت و شرافت شما هم کمبود دارد
تعبیر خواب جنگیدن با اسب در صورتیکه که اسب پیروز باشد و فرمانبردار نباشد ، گناه و مصیبت است
تعبیر خواب اسب , تعبیرخواب اسب , دیدن اسب در خواب
تعبیر خواب اسب قهوه ای
تعبیر خواب اسب از دید محمد بن سیرین
تعبیر خواب سوار بودن بر اسب این است که مصیبت و معصیت و گناه او بیشتر بود
تعبیر خواب سوار بر اسب پرنده یا بالدار این است که او شرف و بزرگی میابد در دنیا و آ ت
تعبیر خواب اسب از دید ابراهیم کرمانی
تعبیر خواب نشستن بر اسب ابلق این است که کاری می کند که به او گواهی می دهند
تعبیر خواب سوار بر اسب سیاه بودن این است که کاری می کند که برای او مال و منفعت فراوان دارد
تعبیر خواب سوار بر اسب قرمز بودن ، این است که بر صلاح دین و حرمت او از پادشاه عمل می کند
تعبیر خواب سوار بر اسب زرد و سمند بودن بیماری کوچکی است
تعبیر خواب سوار بر اسب جرمه بودن این است که خیر و صلاح در کارش می آید
تعبیر خواب سوار بر اسب سلیس بودن این است که زن می خواهد
تعبیر خواب فرود آمدن از اسب این است که از شرف و بزرگی میفتد
تعبیر خواب افتادن از اسب توبه و گناه ن است
تعبیر خواب اسب , تعبیرخواب اسب , دیدن اسب در خواب
تعبیر خواب اسب سیاه
تعبیر خواب سوار بر اسب بودن همراه با سلاح کامل شرف و بزرگی است به شرطی ی مانع او نشود و دشمن بر او پیروز نشود
تعبیر خواب تاختن اسب برای جنگ این است که گناهی مرتکب شود یا ترس و توهمی به او برسد
تعبیر خواب سوار بر اسب بودن و به مسجد رفتن این است که خیری در کار نیست مگر اینکه اسب او را از آنجا خارج کند
تعبیر خواب صحبت با اسب این است که کار خاصی می کند و مردم از کار او شگفت زده می شوند
تعبیر خواب دیدن اسب غریبه در خانه و کوچه خود این است که مردی بزرگ و شریف به سرای او می آید
تعبیر خواب دیدن اسبی که از کوچه بیرون رود این است که مرد بزرگی از کوچه او برود یا بمیرد
تعبیر خواب اسب , تعبیرخواب اسب , دیدن اسب در خواب
تعبیر خواب اسب سواری
تعبیر خواب اسب از دید جابر مغربی
تعبیر خواب گرفتن اسب ماده این است که زن می خواهد و برایش مبارک است
تعبیر خواب هدیه گرفتن اسب از شخص بد و سوار شدن بر ان این است که زن می خواهد و برایش مبارک است
اگر آن اسب سیاه باشد تعبیر خواب این است که زن شریف و نامدار نیست
اگر آن اسب ابلق باشد تعبیر خواب این است که پدر و مادر آن زن از یک نسل نیستند
اگر آن اسب مادیان جرمه باشد، تعبیر خواب این است که آن زن خوبروی و زیبا است
اگر آن اسب مادیان اسب باشد تعبیر خواب این است که آن زن پرهیزکار و دین دار است
اگر آن اسب مادیان اشقر باشد تعبیر خواب این است که آن زن نزد خدا عزیز است
اگر آن اسب مادیان همراه با کره باشد تعبیر خواب این است که آن زن فرزند دارد
اگر کره ان اسب نر باشد فرزندش پسر و اگر کره ماده باشد فرزندش دختر است
تعبیر خواب اسب , تعبیرخواب اسب , دیدن اسب در خواب
تعبیر خواب اسب مرده
تعبیر خواب خوردن گوشت اسب این است که پادشاه او را بخواهد و به خود نزدیک کند
تعبیر خواب پشت سر ی سوار بر اسب بودن این است که آن که جلو نشسته فرمانبردار عقبی می شود
تعبیر خواب دیدن اسبان زیاد اطراف خانه و کوچه این است که باران فراوان می بارد و یا سیلاب بوجود می آید
اگر بیند اسبان بسیار پیرامون سرا یا کوچه او بودند، دلیل که در آن موضع باران بارد، یاسیلاب روان شود
تعبیر خواب اسب , تعبیرخواب اسب , دیدن اسب در خواب
تعبیر خواب اسب آبی
تعبیر خواب اسب از دید اسماعیل بن اشعث
تعبیر خواب سوار بر اسب سرحال بودن این است که زنی توانگر خواهد داشت
تعبیر خواب سوار بر اسب ضعیف بودن زنی است ناتوان
تعبیر خواب دیدن اسب گوش بریده این است که پیغام بزرگان از او بریده شود
تعبیر خواب یدن اسب بدون دم و سوار بر اسب شدن این است زنی بدون اصل و نسب را بخواهد
تعبیر خواب با اسب به هوا رفتن و پایین آمدن این است که به دست پادشاه هلاک می شود
تعبیر خواب یده شدن اسب این است که ترس این است که همسرش هلاک شود
تعبیر خواب گم شدن اسب این است که زنش را طلاق دهد
تعبیر خواب فروختن اسب این است که جاه و مقامش را از دست می دهد و یا زنش از او جدا می شود
تعبیر خواب اسب , تعبیرخواب اسب , دیدن اسب در خواب
تعبیر خواب اسب دریایی
تعبیر خواب اسب از دیدگاه جاحظ
تعبیر دیدن اسب در خواب هوای نفس است و اگر اسب خود را سرکش ببیند نشان از هوای نفس سرکش اوست و اکر مطیع باشد هوای نفس مطیع را دل می کند
تعبیر خواب اسب از دید خالد اصفهانی
تعبیر دیدن اسب پالانی در خواب ،بخت مرد است هر چند پالانی فرمانبردار باشد، بخت او مطیع تر و فرمانبردارتر بود.
تعبیر خواب اسب , تعبیرخواب اسب , دیدن اسب در خواب
تعبیر خواب اسب قهوه ای روشن
تعبیر خواب اسب از دید فروید
تعبیر خواب دیدن اسب بارکش در خواب ، بخت است که هر چه رامتر باشد کامرواتر می شود
تعبیر خواب دیدن اسب بارکش وارد خانه شود این است که مرد غریبه ای به خانه اش می آید
تعبیر خواب سوار بودن بر اسب دم دراز این است که به اندازه دم اسب طرفدار پیدا می کند و اگر اسب دم کوتاه باشد طرافدارانش را از دست می دهد.
تعبیر خواب اسب از دید لوک اویتنهاو
تعبیر خواب اسب سفید این است که از زندگی لذت خواهید برد
تعبیر خواب اسب سیاه این است که مشکلات در راهند
تعبیر خواب اسبی که بر دو پای خود به هوا بر میخیزد این است که افتخار بزرگ نصیب شما می شود
تعبیر خواب اسب سواری این است که آرزوهایتان برآورده می شوند
تعبیر خواب افتادن از اسب این است که ناراحتی زیاد در راه است
تعبیر خواب اسب سرکش این است که مرگ عزیزی نزدیک است
تعبیر خواب دارای یک اسب بودن این است که کامیاب می شوید
تعبیر خواب اسب , تعبیرخواب اسب , دیدن اسب در خواب
تعبیر خواب اسب سفید بالدار
تعبیر خواب نعل اسب این است که یک مقام ، یک موقعیت شغلی مهم به دست می آورید
تعبیر خواب اسب مرده این است که کار زیادی سر شما میریزد
تعبیر خواب اسب لاغر این است که مانعی در انجام کارهایتان وجود دارد
تعبیر خواب اسب سیاه و سفید این است که یک کار پر خطر انجام می دهید
تعبیر خواب بالا رفتن بروی یک اسب این است که عزاداری می کنید
تعبیر خواب اسب , تعبیرخواب اسب , دیدن اسب در خواب
تعبیر خواب اسب سفید شاخدار
تعبیر خواب اسب از دید منوچهر مطیعی
دیدن اسب در خواب بسیار خوب و نیکو است
تعبیر دیدن اسب عربی در خواب نشانه عزت و مقام است.اگر اسب رام باشد به راحتی کامروا می شود و اگر اسب نا آرام باشد با سختی کامروا می شود
تعبیر خواب نشستن بر اسب سفید پادشاهی اشت
تعبیر خواب دم اسب خدمتکار است که هر چقدر بلندتر باشد خدمتکاران بیشترند
تعبیر خواب دیدن اسب با رنگ غیر معمول توفیق کاذب است
تعبیر خواب دیدن اسب سفید شرف و عظمت است
تعبیر خواب اسب سیاه کار پرخطر است
تعبیر خواب سوار شدن بر اسب خوب است ولی پیاده شدن از اسب خوب نیستمنبع : http://chavoshineman.ParsiBlog.com/Posts/2025/تعبير خواب اسب قهوه اي رنگ/
تعبیر خواب کفش لنگه به لنگه پوشیدن

درخواست حذف اطلاعات

تعبیر خواب کفش | تعبیرخواب کفش | tabire khab
تعبیر خواب کفش,تعبیر خواب کفش سفید,تعبیر خواب کفش قهوه ای,تعبیر خواب کفش شده,تعبیر خواب کفش گشاد,تعبیر خواب کفش بزرگتر از پا,تعبیر خواب کفش پاشنه بلند,تعبیر خواب کفش ,تعبیر خواب کفش مشکی,تعبیر خواب کفش سفید پوشیدن,تعبیر خواب کفش سفید پاشنه بلند,تعبیر خواب کفش سفید رنگ,تعبیر خواب کفش سفید نه,تعبیر خواب کفش سفید یدن,تعبیر خواب کفش سفید,تعبیر خواب کفش سفید عروسی,تعبیر خواب کفش سفید عروس,تعبیر خواب کفش سفید نو,تعبیر خواب کفش قهوه ای رنگ,تعبیر خواب کفش قهوه ای یدن,تعبیر خواب کفش قهوه ای پاشنه بلند,تعبیر خواب کفش قهوه ایی,تعبیر خواب کفش قهوه ای مردانه,تعبیر خواب کفش قهوه ای,تعبیر خواب کفش قهوه ای رنگ,تعبیر خواب پوشیدن کفش قهوه ای,تعبیر خواب کفش نو قهوه ای,تتعبیر خواب کفش شده,تعبیر خواب کفش نو که شده,تعبیر خواب کفشی که شده,تعبیر خواب دیدن کفش شده,تعبیر خواب کفش گشاد,تعبیر خواب کفش بزرگ,تعبیر خواب کفش بزرگ,تعبیر خواب کفش بزرگ پوشیدن,تعبیر خواب پوشیدن کفش گشاد,تعبیر خواب کفش سیاه بزرگ,تعبیر خواب گشاد شدن کفش,تعبیر کفش گشاد در خواب,تعبیر خواب گشاد بودن کفش,تعبیر خواب کفش پاشنه بلند مشکی,تعبیر خواب کفش پاشنه بلند سفید,تعبیر خواب کفش پاشنه بلند قرمز,تعبیر خواب کفش پاشنه بلند,تعبیر خواب کفش پاشنه بلند صورتی,تعبیر خواب کفش پاشنه بلند قهوه ای,تعبیر خواب کفش پاشنه بلند سبز,تعبیر خواب کفش پاشنه بلند مشکی,تعبیر خواب کفش پاشنه بلند زرد,تعبیر خواب کفش شدن,تعبیر خواب کفش ,تعبیر خواب کفش شدن,تعبیر خواب کفش شود,تعبیر خواب کفش ,تعبیر خواب کفش پوشیدن,تعبیر خواب کفش مشکی,تعبیر خواب کفش مشکی پاشنه بلند,تعبیر خواب کفش مشکی نو,تعبیر خواب کفش مشکی مردانه,تعبیر خواب کفش مشکی ,تعبیر خواب کفش مشکی پاشنه دار,تعبیر خواب کفش مشکی یدن,تعبیر خواب کفش مشکی پوشیدن,تعبیر خواب یدن کفش سیاه,تعبیر خواب کفش مشکی
تعبیر خواب کفش
خواب کفش یکی از معمول ترین و جالب ترین خوبهای ممکن است که تقریبا همه یکبار خواب کفش را دیده اند و دنبال تعبیر خواب کفش هستند.در این مطلب سعی نموده ایم بهترین مطلب برای تعبیرخواب کفش را برای شما فراهم نماییم.امیدواریم که مورد توجه قرار گیرد
تعبیر خواب کفش از دید حضرت جعفر صادق ع
تعبیر خواب کفش بر هفت چیز دل می کند
زن-خادم-کنیزک-قوت-معیشت-مال-سفر
تعبیر خواب کفش مردی است که میراث را قسمت می کند
تعبیر خواب کفش از دید محمد بن سیرین
تعبیر خواب کفش زن است
تعبیر خواب کفش نو و کفش جدید این است که زنی جدید است یا یدن کنیزکی است
تعبیر خواب کفش سیاه زن توانگر است
تعبیر خواب کفش سبز زن مستوره است
تعبیر خواب کفش سرخ زن معاشر است
تعبیر خواب کفش زرد زن بیمارگونه است
تعبیر خواب کفش از دید حضرت یوسف ع
تعبیر دیدن کفش در خواب سفری است که در ان همسر آینده تان را می بینید
تعبیر خواب کفش از دید منوچهر مطیعی
تعبیر خواب کفش زن و همسر است
تعبیر خواب کفش برای ن، زندگی شویی است که شوهر اصل کلی آن است
تعبیر خواب کفش برای مردی که زن دارد به روابطش با همسرش بر می گردد
تعبیر خواب کفش برای ی که مجرد است ازدواج است
تعبیر خواب کفش لنگه به لنگه ج از همسر است
تعبیر خواب کفش لنگه به لنگه برای فرد مجرد ازدواج با زنی کج خو و بد اخلاق است
تعبیر خواب کفشی که تنگ است و پا را می زند این است که با همسرتان به اختلاف می خورید
تعبیر خواب کفشی که تنگ شده است تقاضایی از سوی همسر است که توان برآوردن آن را ندارید
تعبیر خواب مردی که کفشش سوراخ شده است این است که زنش به او خیانت می کند
تعبیر خواب کفشی که بسیار فرسوده شده و قابل پوشیدن نیست این است که همسرش بیمار است
تعبیر خواب کفش از دید خانم آیتانوس
تعبیر خواب جعبه کفش مادر زن است.
تعبیر خواب خانمی که پاشنه کفشش کند شده این است شوهرش بیکار می شود
تعبیر خواب زنی که کفش مردانه پوشیده این است که صاحب پسر می شود
تعبیر خواب کفش از دید مولف
تعبیر خواب کفش عروسی این است که اگر ازدواج نکرده اید ازدواج خواهید کرد و اگر متاهل هستید کار یا موقعیت خوبی بدست می آورید
تعبیر خواب یده شدن کفش این است که ی در زندگی خانوادگی شما مشکل بوجود می آورد
تعبیر خواب گم شدن یا گم کفش نشان از طلاق و ج است
تعبیر خواب پا را در کفش دیگران یعنی کاری می کند که از بنیاد غلط است
تعبیر خواب کفش جدید یا نو ازدواج است مخصوصا اگر رنگ کفش قرمز یا سفید یا مشکی است
تعبیر خواب کفش نو یا جدید هدیه گرفتن از عزیزان است
دیدن کفش کتانی و ورزشی در خواب نماد ازدواج یا مقام برای شماست
تعبیر خواب دیدن کفش طلایی محبت و همدلی در خانواده است و همچینین زندگی عالی با همسر است
تعبیر خواب عوض کفش ازدواج مجدد خود یا نزدیکان است
تعبیر خواب کفش دخترانه یا بچگانه این است که بچه دارل می شوید
تعبیر خواب داشتن کفش کثیف و این است که با نا آگاهی و انتقاد نا درست برای خود دشمن تراشی می کنید
تعبیر خواب وا سیاه زدن به کفش این است که امور به خوبی پیش می روند
تعبیر خواب کفش نو در خواب این است که تغییرات مثبتی در زندگیتان رخ می دهد
تعبیر خواب کفش های نویی که پای شما را میزنند این است که دوستان و همکاران شما را تمس می کنند
تعبیر خواب کفش از دید ابن خلیل
تعبیر خواب کفش پاشنه بلند همسری است که شما را به اوج میرساند
تعبیر خواب کفش از دید جابر مغربی
تعبیر خواب ی که پاشنه پای خود را میبرد این است که حاصل کارش را به دشمنان می دهد
تعبیر خواب افتادن پاشنه کفش این است که کارش اب می شود و وضعیت اقتصا بد می شود
تعبیر خواب کفش
دیدن کفش در خواب تع ر زیادی دارد . البته این تع ر خیلی بستگی به رنگ کفش که سفید یا صورتی یا مشکی و سیاه یا قهوه ای باشد ندارد بلکه بیشتر به ح آن که در چه زمانی و چگونه باشد دارد . برای شما در این پست تعبیر خواب کفش را از زبان بزرگان تعبیر خواب که در ح های گوناگون کفش نو و کهنه و یدن کفش و کفش پاشنه بلند و …بررسی شده است را قرار داده ایم . برای خواندن لطفا به ادامه مطلب بروید …..
تعبیر خواب به روایت جعفر صادق
دیدن کفش در خواب بر هفت وجه بود.
اول: زن — دوم: خادم. — سوم: کنیزک. — چهارم: قوت. — پنجم: معیشت. —ششم: مال. —هفتم: سفر. و دیدن کفش درخواب، دلیل بر مردی بود که میراث قسمت کند.
تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین
دیدن کفش در خواب، دلیل زن بود. اگر بیند کفش نو و کفش جدید در پای کرد، دلیل که زنی بخواهد یا کنیزکی ب د. اگر در خواب کفش خود را سیه بیند، دلیل که آن زن توانگر بود. اگر کفش را سبز بیند، دلیل که آن زن مستوره بود. اگر کفش را سرخ بیند، دلیل که آن زن معاشر بود. اگر زرد بیند، دلیل که آن زن بیمارگونه بود.
تعبیر خواب کفش از دید حضرت یوسف ع : دیدن کفش نشانه سفری است که در آن با همسر آینده تان آشنا خواهید شد .
تعبیر خواب کفش
تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی
کفش در خواب ما زن است و همسر. برای ن دیدن کفش در خواب زندگی شوئی است که شوهر اصل کلی آن است. اگر زن دارید و در خواب کفش ببینید خواب شما به همسرتان بر می گردد و نوئی و کهنگی و رنج و راحت آن اشاره ای است به روابط بیننده خواب و همسرش. ولی اگر بیننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببینید کفشی جدید و نو پوشیده ازدواج می کند. اگر مردی در خواب ببیند کفش هایش لنگه به لنگه پوشیده از همسرش جدا می شود و چنانچه مرد مجردی این خواب را ببیند زنی کج خو و بد خلق نصیب او می شود ( تعبیر خواب کفش لنگه به لنگه پوشیدن). اگر مردی در خواب ببیند کفش تنگ است و پایش را می زند با همسرش اختلاف پیدا می کند. اگر ببیند کفش برای پایش کوچک شده همسرش از او تقاضائی می کند که قادر به بر آوردن آن نیست. اگر مردی در خواب ببیند کفشش سوراخ شده زنش به او خیانت می کند و اگر ببیند کفشش آن قدرکهنه و و فرسوده شده است که نمی تواند بپوشد همسرش بیمار می شود. این تع ر برای ن نیز هست با این تفاوت که کفش زن به زندگی خانوادگی او نیز اشاره می کند و تنها شوهرش مطرح نیست.
خانم آیتانوس می گفت: دیدن جعبه کفش در خواب مادر زن است به همین علت مردان غربی کفش خود را بدون جعبه می ند و به خانه می برند و شرقی ها علاقه دارند که حتما کفششان جعبه داشته باشد. آن اشاره ای طنز آمیز به این نکته است که مردان غربی با مادر زن خویش رابطه صمیمانه و خوبی ندارند و در مغرب زمین بسیاری از ج ها به علت وجود مادر زن اتفاق می افتد اما ن آسیائی داماد خویش را مانند پسر خود دوست دارند و به او محبت می کنند. (تعبیر خواب پاشنه کفش ) اگر خانمی در خواب ببیند پاشنه کفشش کند شده شوهرش بیکار می شود و اگر زنی ببیند که کفش مردانه پوشیده صاحب پسر می شود.
تعبیر خواب کفش
تعبیر خواب کفش

کفش عروسی : اگر ازدواج نکرده باشید نشان از ازدواج برای شماست اگر ازدواج کرده باشید سفر یا کار یا موقعیتی مناسب برای شما پیش می آید .
ابن خلیل می گوید : دیدن کفش پاشنه بلند در خواب نشانه همسری هست که شما را به اوج موفقیت می رساند .
یده شده کفش : حضور یک شخص که در زندگی شویی شما اختلال ایجاد می کند .
گم شدن یا گم کفش (گمشده) : نشان از طلاق و ج می باشد . اگر بیننده خواب ببیند که کفش ی دیگر را به پا کرده یعنی در رابطه ای هست که این رابطه از بنیاد اشتباه هست و باید مسیر زندگی خود را تغییر دهد . جا گذاشتن کفش نشان از غافل بودن شما از همسراتان هست . ( به همسرتان بی توجهی می کنید و این امر لطمه های بزرگی بعدها به خانواده تان وارد می کند – باید با همسرتان مهربان باشید و توجه بیشتری به او داشته باشید )
تعبیر خواب کفش نو یا جدید : ازدواج ( مخصوصا اگر ید کفش قرمز یا سفید یا مشکی باشد ) – هدیه دادن یا هدیه گرفت کفش نیز در از نظر اول ازدواج است اما معمولا برای نزدیکان مانند برادر و خواهر .
دیدن کفش کتانی ، کفش اسپورت ورزشی ، کفش اسکیت ، صندل و کفش تابستانی و شیشه ای و چوبی بیشتر نشانه سفر و یا شادی برای شماست و دیدن کفش عروس و عروسی و مجلسی بیشتر نماد ازدواج یا مقام برای شماست .
اگر دیدید که کفش شما خیس یا خاکی ، گلی و گل آلود، یا و کهنه شده و شما بی توجه از کنار آن می گذرید .
دیدن کفش طلایی در خواب نشانه محبت و همدلی خانواده هست و دیدن کفش طلا در خواب نشانه زندگی عالی با همسر ایده آل با رفاه کامل .
تعویض کفش یا کفش تا به تا : ازدواج مجدد برای خود یا نزدیکان .
دیدن کفش دخترانه یا بچگانه یعنی اینکه بچه دار می شوید .
اگر خواب ببینید کفشی کثیف و دارید ، نشانة آن است که با رفتار ناآگاهانه و انتقادات نادرست خود از دیگران ، دشمنانی برای خود خواهید ساخت .
اگر خواب ببینید به کفشهایتان وا سیاه زده اید ، علامت آن است که امور زندگی به خوبی پیش خواهد رفت و واقعة مهمی باعث رضایت خاطر شما خواهد شد .
یدن کفشهای نو در خواب ، نشانة آن است که تغییراتی سودمند در زندگی شما رخ خواهد داد . اگر خواب ببینید کفشهای نو ، پای شما را می زنند ، نشانة آن است که دوستان هم کار و خوشگذران ، شما را مورد تمس و ریشخند قرار خواهند داد .

تعبیر خواب کفش | کفش در خواب دیدن | تعبیر خوابمنبع : http://chavoshineman.ParsiBlog.com/Posts/2026/تعبير خواب كفش لنگه به لنگه پوشيدن/
تعبیر خواب پیاز خورد شده

درخواست حذف اطلاعات

تعبیر خواب پیاز | تعبیرخواب پیاز | tabire khab
تعبیر خواب پیاز,تعبیر خواب پیازچه,تعبیر خواب پیازچه سبز,تعبیر خواب پیاز داغ,تعبیر خواب پیاز پوست کندن,تعبیر خواب پیاز یدن,تعبیر خواب پیاز کاشتن,تعبیر خواب پیاز سرخ کرده,تعبیر خواب پیاز و سیب زمینی,تعبیر خواب پیاز سبز,تعبیر خواب سبزی پیازچه,تعبیر خواب دیدن پیازچه,تعبیر خواب کاشتن پیازچه,تعبیر خواب خوردن پیازچه,تعبیر خواب پیاز داغ,تعبیر خواب پیاز پوست کندن,تعبیر خواب پیاز یدن,تعبیر خواب ید پیاز,تعبیر یدن پیاز در خواب,تعبیر خواب یدن پیاز قرمز,تعبیر خواب فروش پیاز,تعبیر خواب کاشت پیاز,تعبیر خواب کاشتن پیاز گل,تعبیر خواب پیاز سیب زمینی,تعبیر خواب پیاز سبز شده
تعبیر خواب پیاز , تعبیرخواب پیاز , پیاز در خواب دیدن
شاید شما هم خواب پیاز دیده باشید و دنبال تعبیر خواب پیاز باشید.این مطلب کامل ترین مطلب در مورد تعبیرخواب پیاز می باشد.توصیه می کنیم این مطلب را تا انتها مطالعه نمایید
تعبیر خواب پیاز از دید حضرت جعفر صادق ع
تعبیر خوردن پیاز در خواب به سه ح است
مال حرام – غیبت و بدگویی – خوردن مال حرام
تعبیر خواب پیاز از دید منوچهر مطیعی
تعبیر خواب پیاز با توجه به بوی بدی که به دهان می دهد به سخنان نسنجیده و غیبت و تهمت تعبیر می شود
تعبیرخواب پیاز از سویی فراخی در روزی است و از طرف دیگر خوردن مال حرام است
تعبیر خواب خوردن پیاز خام سخنان بیهوده و نابجاست که ما را شرمنده می کند
تعبیر خواب پیاز فراوان خوردن در خواب فراوانی رزق و روزی است
تعبیر خواب پیاز از دید ابراهیم کرمانی
تعبیر خواب پیاز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و بیهوده
تعبیر خواب خوردن پیاز پخته توبه از خوردن مال حرام است
ار بیننده خواب ادم صالحی است باید تلاش کند که خوردن مال حرام را ترک کند
تعبیر خواب پیاز , تعبیرخواب پیاز , پیاز در خواب دیدن
تعبیر خواب پیاز از دید آنلی بیتون
تعبیر خواب دیدن مقدار زیاد پیاز در خواب این است که دیگزان با حسادت به موفقیت های شما نگاه می کنند
تعبیر خواب خوردن پیاز به عقیده عده ای از معبران پیروزی بر دشمنان است
تعبیر خواب پیاز رسیده وجود رقابت در کار شماست
تعبیر خواب پخته منفعت کم در کار است
تعبیر خواب پوست کندن پیاز و اشک ریختن این است که از رقبا ش ت می خورید
تعبیر خواب پیاز از دید لیلا برایت
تعبیر خواب پیاز قرمز ناامیدی است
تعبیر خواب خوردن پیاز قرمز موفقیت در کارهاست
تعبیر خواب پیاز , تعبیرخواب پیاز , پیاز در خواب دیدن
پیاز اشتها انگیز است اما دهان را بدبو می کند و تا چند ساعت بوی بد آن در دهان باقی می ماند. سخنان نسنجیده ای که گاه می گوییم و بعد به زشتی آن توجه پیدا می کنیم و سخنانی که به ناحق پشت سر این و آن می زنیم که خودمان می دانیم درست نیست در خواب های ما به شکل پیاز ظاهر می شوند. برخی از معبران نوشته اند پیاز از یک طرف فراخی روزی و نعمت است و از سویی دیگر خوردن مال حرام. اگر در خواب ببینیم که پیاز خام می خوریم در روزهای آینده سخنی زشت و نابجا خواهیم گفت که بعد موجب شرمندگی خودمان خواهد شد. اگر در خواب دیدیم که مقداری زیاد پیاز داریم خواب ما گویای آنست که چیزهایی به دست می آوریم که از نظر مالی در کارهای ما گشایشی به وجود می آورد. از جعفر صادق علیه السلام نقل کرده اند که خوردن پیاز در خواب یا خوردن مال حرام است، یا به زبان آوردن سخن زشت و نابجا یا پشیمانی و ندامت است.
تعبیر خواب پیاز , تعبیرخواب پیاز , پیاز در خواب دیدن
ابراهیم کرمانی گوید: پیاز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت، و اگر بیننده خواب مصلح و مستور است، به جهد خود را از خوردن حرام رفع کند. اگر بیننده خواب مصلح نباشد، دلیل که مال حرام جمع کند و پیوسته در وی سخنان زشت گویند، خاصه چون پیاز سرخ است. اگر پیاز پخته خورد، دلیل که سرانجام از حرام خوردن توبه کند و به خدای تعالی بازگردد…
حضرت جعفر صادق فرماید: پیاز در خواب خوردن بر سه وجه است. اول: مال حرام، دوم: غیبت و سخن زشت. سوم: پشیمانی در کارها.
تعبیر خواب پیاز مانند تعبیر خواب سگ ، غیبت و بدگویی است
تعبیر خواب پیاز | پیاز در خواب دیدن | تعبیر خوابمنبع : http://chavoshineman.ParsiBlog.com/Posts/2027/تعبير خواب پياز خورد شده/
تعبیر خواب سوسک مرده زیاد در خانه

درخواست حذف اطلاعات

تعبیر خواب سوسک | تعبیر خواب | tabire khab
تعبیر خواب سوسک,تعبیر خواب سوسک صادق,تعبیر خواب سوسک بالدار,تعبیر خواب سوسک مرده,تعبیر خواب سوسک ابن سیرین,تعبیر خواب سوسک در خانه,تعبیر خواب سوسک بزرگ بالدار,تعبیر خواب سوسک ریز,تعبیر خواب سوسک خوردن,تعبیر خواب سوسک در غذا,تعبیر خواب سوسک صادق,تعبیر خواب سوسک از صادق,تعبیر خواب سوسک به روایت صادق,تعبیر خواب سوسک از دیدگاه صادق,تعبیر خواب سوسک از نظر صادق,تعبیر خواب سوسک بالدار بزرگ,تعبیر خواب سوسک بالدار,تعبیر خواب سوسک بالدار,تعبیر خواب دیدن سوسک بالدار,تعبیر خواب سوسک سیاه بالدار,تعبیر دیدن سوسک بالدار در خواب,تعبیر خواب سوسک مرده,تعبیر خواب سوسک مرده در غذا,تعبیر خواب دیدن سوسک مرده,تعبیر خواب خوردن سوسک مرده,تعبیر سوسک مرده در خواب,تعبیر دیدن سوسک مرده در خواب,تعبیر خواب سوسک های مرده,تعبیر خواب سوسک سیاه مرده,تعبیر خواب سوسک بزرگ مرده,تعبیر خواب دیدن سوسک در خانه,تعبیر خواب سوسک زیاد در خانه,تعبیر خواب دیدن سوسک زیاد در خانه,تعبیر خواب سوسک ریز,تعبیر خواب سوسک های ریز,تعبیر خواب کشتن سوسک ریز,تعبیر خواب سوسک خوردن,تعبیر خوردن سوسک در خواب,تعبیر خواب دیدن سوسک در غذا
تعبیر خواب سوسک , سوسک در خواب دیدن , خواب کشتن سوسک
شاید شما هم خواب سوسک ه زیان آور را دیده باشید.شاید سوسک نگرانی و تشویش بوجود آورد اما تع ر مختلفی راجع به آن وجود دارد.اگر شما هم خواب سوسک را دیده اید مطمئن باشید میتوانید تعبیر خواب سوسک خود را همینجا بی د.
تعبیر خواب سوسک از نظر منوچهر مطیعی تهرانی
تعبیر کشتن سوسک در خواب کشتن سوسک رفع زحمت است و ایجاد خوش دلی و پیروزی و چیرگی بر دشمن اگر چه ضعیف و ناتوان باشد.
تعبیر دیدن سوسک های زیاد تشویش و نگرانی است به خصوص اگر در خانه خودتان باشد.
تعبیر خواب سوسک , سوسک در خواب دیدن , خواب کشتن سوسک
تعبیر خواب سوسک از نظر مولف
تعبیر خواب سوسک چون سوسک بیشتر از آنکه به انسان زیان جسمی برساند موجب ترس یا وحشت می گردد می توان از آن به یک مزاحم حقیر و پست تعبیر نمود.
تعبیر خواب سوسک از آنلی بیتون
تعبیر حرکت سوسک اگر خواب ببینید سوسکی روی بدن شما راه می رود ، دل بر آن دارد که مدت کوتاهی تنگ دست و بیمار خواهید شد .
تعبیر کشتن سوسک اگر در خواب سوسک را بکشید ، دل بر سعادت و زندگی پرثمر دارد .
تعبیر خواب سوسک , سوسک در خواب دیدن , خواب کشتن سوسک
سوسک تعبیر دیگر ات را دارد و آن دشمنی است ضعیف و پست و حقیر که زحمت می آفریند و در شما کراهت و اشمئزاز به وجود می آورد. کشتن سوسک رفع زحمت است و ایجاد خوش دلی و پیروزی و چیرگی بر دشمن اگر چه ضعیف و ناتوان باشد. دیدن سوسک های زیاد تشویش و نگرانی است به خصوص اگر در خانه خودتان باشد.
تعبیر خواب سوسک , سوسک در خواب دیدن , خواب کشتن سوسک
سوسک در خواب ، نمایانگر نیازتان به پا ازی و نوسازی وجودتان به لحاظ عاطفی و روانی است .یعنی بایستی جنبه ها و ابعاد مهم زندگی تان را مورد تجدید نظر و بررسی مجدد قرار دهید. دیدن یا گاهی حتی شیدن به “سوسک” باعث می شود که شخص احساس چندش و اشمئزاز پیداکند. هنگامی که خواب این موجودات کریه و خوفناک را می بینید، ممکن است ضمیر ناخودآگاهتان در حال اشاره به این حقیقت باشد که بیننده خواب باید یک بخش مهم و اساسی از زندگیش را بازنگری کرده ومورد ارزی مجدد قرار دهد. اگر در خواب ببینید سوسکی روی بدن شما راه می رود ، دل بر آن دارد که مدت کوتاهی تنگ دست و بیمار خواهید شد . اما اگر در خواب سوسک را بکشید ، دل بر سعادت و زندگی پرثمر دارد .
تعبیر خواب سوسک | سوسک در خواب دیدن | تعبیر خوابمنبع : http://chavoshineman.ParsiBlog.com/Posts/2023/تعبير خواب سوسک مرده زياد در خانه/
تعبیر خواب مورچه سیاه کوچک روی بدن

درخواست حذف اطلاعات

تعبیر خواب مورچه | تعبیر خواب | tabire khab
تعبیر خواب مورچه,تعبیر خواب مورچه سیاه,تعبیر خواب مورچه زرد,تعبیر خواب مورچه سیاه بزرگ,تعبیر خواب مورچه صادق,تعبیر خواب مورچه در خانه,تعبیر خواب مورچه روی بدن,تعبیر خواب مورچه سیاه روی بدن,تعبیر خواب مورچه سیاه کوچک,تعبیر خواب مورچه سیاه ریز,تعبیر خواب مورچه سیاه در خانه,تعبیر خواب مورچه سیاه مرده,تعبیر خواب دیدن مورچه سیاه,تعبیر خواب مورچه ی سیاه,تعبیر خواب کشتن مورچه سیاه,تعبیر خواب مورچه زرد,تعبیر خواب مورچه زرد بزرگ,تعبیر خواب مورچه زرد کوچک,تعبیر مورچه زرد در خواب,تعبیر خواب کشتن مورچه سیاه بزرگ,تعبیر خواب مورچه از صادق,تعبیر خواب دیدن مورچه صادق,تعبیر خواب مورچه جعفر صادق,تعبیر خواب مورچه از صادق ع,تعبیر خواب مورچه از نظر صادق,تعبیر خواب صادق در مورد مورچه,تعبیر خواب ابن سیرین و صادق مورچه,تعبیر خواب مورچه در منزل,تعبیر خواب مورچه زیاد در خانه,تعبیر خواب مورچه در بدن,تعبیر خواب دیدن مورچه روی بدن,تعبیر خواب راه رفتن مورچه روی بدن
تعبیر خواب مورچه , مورچه در خواب , دیدن مورچه در خواب
دیدن مورچه شاید در خواب وحشتناک باشد اما تع ر مختلفی دارد ! هم می تواند نیکو باشد و هم زیان آور. در صورتی که شما هم خواب مورچه را دیده اید مطمئن باشید میتوانید تعبیر خواب خود را در همین صفحه بی د.
تعبیر خواب مورچه از دید منوچهر مطیعی تهرانی
تعبیر دیدن مورچه در خواب این می باشد که ضرر و زیان آور است و آسیب و گزند و شاید آفت و بلا و مصیبت البته اگر تعدادشان فراوان باشد.
تعبیر خواب مورچه از دید لوک اویتنهاو
تعبیر دیدن مورچه بر این است که بیننده صاحب یک کار سود آور می گردد.
تعبیر اب لانه مورچه در خواب این می باشد که خوشبختی خود را بدست خوب نابود می کنید !
تعبیر گاز گرفتن مورچه این است که برای شما ناراحتی هایی بوجود خواهد آمد.
تعبیر خواب مورچه , مورچه در خواب , دیدن مورچه در خواب
تعبیر خواب مورچه از دید خالد بن علی بن محد العنبری
وارد شدن مورچه به بدن در خواب ، اگر بیماری در خواب ببیند که مورچه ها وارد بدن او میشوند ؛ از دنیا خواهد رفت.
دیدن مورچه در خواب ، به خیر و برکت و روزی نیز، تعبیر میشود.
تعبیر وارد شدن مورچه به خانه بر این است که خیر و برکت به خانه شما روی می آورد.
تعبیر خواب مورچه از دید آنلی بیتون
دیدن مورچه در خواب ، علامت آن است که باید در طی روز بعدی ، به انتظار آزار و اذیتهای جزئی باشد،مثل : هجوم اضطرابهای کوچک و
ناخوشنودی درباره زندگی.
تعبیر خواب مورچه , مورچه در خواب , دیدن مورچه در خواب
تعبیر خواب مورچه از دید کتاب سرزمین رویاها
تعبیر دیدن مورچه های در حال کار نشانه فعالیت شدید شما در کارتان می باشد.
تعبیر وجود مورچه در خانه به این معنی است که بیماری در خانواده خواهد بود.
تعبیر دیدن مورچه ها درحالیکه از درخت بالا می روند بر این است که بی آبروئی در آینده منتظر بیننده می باشد.
تعبیر دیدن مورچه ها روی خوراکی براین است که شما خوشبخت خواهی شد.
تعبیر خواب مورچه , مورچه در خواب , دیدن مورچه در خواب
مورچه
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: مورچه و موریانه نیز از ات مزاحم و زیانکار هستند و تعبیر ی در حدود ملخ دارند. روی هم رفته دیدن آن ها هم در خواب خوب نبست و زیان است و آسیب و گزند و شاید آفت و بلا و مصیبت البته اگر تعدادشان فراوان باشد.
لوک اویتنهاو می گوید :
مورچه : کار سود آور
اب لانه مورچه : نابود خوشبختی بدست خود
مورچه ای شما را گاز بگیرد : ناراحتی
دیدن مورچه در خواب ، نشانه آن است که باید در طی روز بعد ، به انتظار آزار و اذیتهای جزئی باشد . مثل هجوم اضطرابهای کوچک و ناخوشنودی درباره زندگی .
تعبیر خواب مورچه | دیدن مورچه در خواب | تعبیر خوابمنبع : http://chavoshineman.ParsiBlog.com/Posts/2021/تعبير خواب مورچه سياه کوچک روي بدن/
تعبیر خواب دعوا با پدر

درخواست حذف اطلاعات

تعبیر خواب دعوا | تعبیر خواب | tabire khab
تعبیر خواب دعوا,تعبیر خواب دعوا با مادر,تعبیر خواب دعوا با پدر,تعبیر خواب دعوا با همسر,تعبیر خواب دعوا با برادر,تعبیر خواب دعوا با مرده,تعبیر خواب دعوا با پدر مرده,تعبیر خواب دعوا با شوهر,تعبیر خواب دعوا و کتک کاری,تعبیر خواب دعوا با خواهر,تعبیر خواب دعوا با مادر شوهر,تعبیر خواب دعوا با مادر زن,تعبیر خواب دعوا با مادر بزرگ,تعبیر خواب دعوا با مادر شوهر,تعبیر خواب بحث و دعوا با مادر,تعبیر خواب جدال با مادر,تعبیر خواب دعوا با مادر شوهر,تعبیر خواب دعوا با پدر و مادر,تعبیر خواب دعوا با پدر مادر,تعبیر خواب دعوا با پدر زن,تعبیر خواب دعوا با پدرشوهر,تعبیر خواب جدال با پدر,تعبیر خواب دعوای پدر با پسر,تعبیر خواب دعوای پدر با دختر,تعبیر خواب دیدن دعوا با پدر,تعبیر خواب دعوا با همسر,تعبیر خواب جدال با همسر,تعبیر خواب دعوا با زن داداش,تعبیر خواب دعوا با زن,تعبیر خواب دعوا با شوهر,تعبیر خواب دعوا با زن برادر,تعبیر خواب دعوا با شوهر خواهر,تعبیر خواب دعوا با زن غریبه,تعبیر خواب دعوا با برادر,تعبیر خواب دعوا با برادر شوهر,تعبیر خواب دعوا با برادر زن,تعبیر خواب دعوا با برادر بزرگتر,تعبیر خواب جدال با برادر,تعبیر خواب جدال با برادر,تعبیر خواب دعوا با خواهر شوهر,تعبیر خواب دعوا با خواهر,تعبیر خواب جدال با مرده,تعبیر خواب جدال با مرده,تعبیر خواب دعوا با مرده,تعبیر خواب دعوا با مرده در خواب,تعبیر خواب دعوا مرده با زنده,تعبیر خواب دعوا مرده با زنده,تعبیر خواب دعوا با مادر مرده,تعبیر خواب دیدن دعوا با مرده,تعبیر خواب دعوا با شوهر,تعبیر خواب دعوا با خانواده شوهر,تعبیر خواب دعوا و کتک کاری,تعبیر خواب دعوا و کتک زدن,تعبیر خواب دعوا کتک کاری,تعبیر خواب دعوا کتک زدن,تعبیر دعوا و کتک کاری در خواب,تعبیر خواب جدال با خواهر
تعبیر خواب دعوا , دعوا در خواب , دیدن دعوا در خواب
تعبیر خواب دعوا
شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که خواب دعوا دیده باشید.دیدن دعوا در خواب یکی از خواب های معمول است که ناخوداگاه انسان را مجبور و کنجکاو به دانستن تعبیر خواب دعوا می کند
تعبیر خواب دعوا از دید منوچهر مطیعی تهرانی
تعبیر دیدن دعوا با فردی نا آشنا این است که از فردی از فامیل خود آزردگی پیدا میکنید اما بعد به صلح و دوستی ختم میشود.
تعبیر خواب دعوا , دعوا در خواب , دیدن دعوا در خواب
تعبیر خواب دعوا با مادر
تعبیر دیدن دعوا با فردی آشنا دو نشانه دارد :

اگر او با شما دعوا می کرد فردی نا آشنا به شما محبت می کند یا با انسانی خیر و نیکوکار برخورد خواهید کرد.
اگر شما با او دعوا می کردید شما هستید که به دیگری محبت و خدمت می کنید که نا آشنا و غریبه است.

تعبیر دیدن دعوا دو نفر بر این است که بزودی فرصت های خوبی برایتان ایجاد خواهد شد و بسیار خوشحال خواهی شد.
بر خلاف بیداری که دعوا کار خوبی نیست ، در خواب ایجاد دوستی و طرح رفاقت و اشتغال به کارخیر و محبت آمیز است. در زندگی روزانه ما یا کینه موجب بروز دعوا است و یا جدال ، کینه و بغض و نفرت می آورد اما در خواب ع این صادق است یعنی وقتی ببینید که با ی دعوا می کنید یا حد اقل دست به گریبان شده اید خواب شما می گوید که با ی طرح دوستی می ریزید و رفیقی خوب پیدا می کنید. اگر در خواب ببینید با عده زیادی دعوا می کنید دوستان فراوانی خواهید یافت و اگر مشاهده کنید که شما دسته جمعی با یک نفر سرگرم جنگ و دعوا هستید خواب شما خبر می دهد که مردی نیک نفس و شریف سر راهتان قرار می گیرد که همه مشتاق دوستی با او می شوند و برای آشنائی با وی سر و دست می شکنند. پس اگر شب هنگام در خواب دیدید که با ی دعوا می کنید دچار بیم و هراس نشوید و شه بد به خود راه ندهید. انشا الله خیر است.
تعبیر خواب دعوا , دعوا در خواب , دیدن دعوا در خواب
تعبیر خواب دعوا با پدر
در خواب ، مردی است نابکار و حسام و حرام بود. اگر بیند ی جغد همی گیرد، دلیل که او را با چنین مردی خصومت افتد و دیگر دیدن جغد در خواب ، مبارک نباشد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر ی بیند آواز جغد همی شنید، دلیل که در آنجا نوحه و شیون بود به قدر بانگ جغد…
اگر بچه جغد بود، دلیل که فرزند او شوم و ناخلف است. اگر بیند گوشت جغد خورد، دلیل که از مال مردی نابکار به قدر آن چیز بخورد.
تعبیرخواب دعوا از ابن سیرین
اگر ی ببیند که او با انسانی جنگ می کند و یا حیوانی را ببینید که با حیوان دیگر جنگ می کند، اگر هردو از یک جنس باشند آن که غالب است بر دشمن پیروز می شود.
تعبیر خواب دعوا , دعوا در خواب , دیدن دعوا در خواب
تعبیر خواب دعوا با همسر
تعبیر خواب دعوا از منوچهرمطیعی
تعبیرخواب جدال با فردی نا آشنا این است که از فردی از فامیل خود آزردگی پیدا میکنید اما بعد به صلح و دوستی ختم خواهد شد.
تعبیرخواب جدال با فردی آشنا و فامیل دو نشانه دارد:
*اگر او با شما دعوا می کرد فردی نا آشنا به شما محبت می کند یا با انسانی خیر و نیکوکار برخورد خواهید کرد.
*اگر شما با او دعوا می کردید شما هستید که به دیگری محبت و خدمت می کنید که نا آشنا و غریبه است.
*تعبیر دیدن دعوا دو نفر بر این است که بزودی فرصت های خوبی برایتان ایجاد خواهد شد و بسیار خوشحال خواهی شد.
*دعوا در خواب معمولا نشانه عصبانیت است که اغلب در هنگام بروز تغییر و تحولات به وجودمی آیند.
تعبیر خواب دعوا , دعوا در خواب , دیدن دعوا در خواب
تعبیر خواب دعوا با برادر
*اگر تغییر و تحول خاصی در زندگی تان رخ نداده است ، پس این خواب می تواند به منزله ضرورت ایجاد یک تحول یا دگرگونی در زندگی شماباشد و یا این که شما قصد دارید از درون و به طورناخودآگاه تغییر نمایید.
*دعوا با ناآشنایان معمولا نشان دهنده یک کشمکش درونی است .
*دعوا با آشنایان می تواند بسط زندگی روزمره شما و انعکاسی از رابطه شما با آنها باشد.
تعبیر خواب دعوا | دیدن دعوا در خواب | تعبیر خوابمنبع : http://chavoshineman.ParsiBlog.com/Posts/2022/تعبير خواب دعوا با پدر/
تعبیر خواب دیدن گربه خا تری

درخواست حذف اطلاعات
تعبیر خواب گربه
تعبیر خواب گربه,تعبیر خواب گربه سیاه,تعبیر خواب گربه وحشی,تعبیر خواب گربه مرده,تعبیر خواب گربه زخمی,تعبیر خواب گربه کور,تعبیر خواب گربه خا تری,تعبیر خواب گربه در خانه,تعبیر خواب گربه و موش,تعبیر خواب گربه ی سیاه,تعبیر خواب گربه سیاه چیست؟,تعبیر خواب گربه سیاه و سفید,تعبیر خواب گربه سیاه بزرگ,تعبیر خواب گربه سیاه سفید,تعبیر خواب گربه سیاه کوچک,تعبیر خواب گربه سیاه و بزرگ,تعبیر خواب گربه سیاه و وحشی,تعبیر خواب گربه سیاه چاق,تعبیر خواب گربه سیاه,تعبیر خواب گربه وحشی سیاه,تعبیر خواب گربه وحشی سفید,تعبیر خواب گربه وحشی قهوه ای,تعبیر خواب گربه وحشی خا تری,تعبیر خواب گربه وحشی زرد,تعبیر خواب گربه وحشی بزرگ,تعبیر خواب حمله گربه وحشی,تعبیر خواب گربه ی وحشی,تعبیر خواب دیدن گربه وحشی,تعبیر خواب گربه مرده در آب,تعبیر خواب گربه مرده دیدن,تعبیر خواب گربه مرده در خانه,تعبیر خواب گربه مرده درخواب,تعبیر خواب گربه مردن,تعبیر خواب گربه ی مرده,تعبیر خواب بچه گربه مرده,تعبیر خواب گربه های مرده,تعبیر خواب گربه سیاه مرده,تعبیر خواب گربه ی زخمی,تعبیر خواب بچه گربه زخمی,تعبیر خواب گربه سفید زخمی,تعبیر خواب دیدن گربه زخمی,تعبیر گربه زخمی در خواب,تعبیر خواب زخمی شدن گربه,تعبیر دیدن گربه زخمی در خواب,تعبیر خواب گربه کور,تعبیر خواب گربه کور,تعبیر خواب گربه سیاه کور,تعبیر خواب بچه گربه خا تری,تعبیر گربه خا تری در خواب,تعبیر خواب دیدن گربه خا تری,تعبیر خواب حمله گربه خا تری,تعبیر خواب گربه سفید و خا تری,تعبیر خواب گربه در خانه,تعبیر خواب کشتن گربه در خانه,تعبیر خواب گربه در منزل,تعبیر خواب زایمان گربه در خانه,تعبیر خواب دیدن گربه در خانه,تعبیر خواب زاییدن گربه در خانه,تعبیر خواب بچه گربه در خانه,تعبیر خواب امدن گربه در خانه,تعبیر خواب دیدن گربه سیاه در خانه,تعبیر خواب گربه و موش مرده,تعبیر خواب گربه موش را خورد,تعبیر خواب گربه موش,تعبیر خواب گربه به دنبال موش,تعبیر گربه و موش در خواب,تعبیر خواب دیدن موش و گربه
تعبیر خواب گربه , تعبیر خواب گربه سیاه , تعبیر خواب گربه وحشی , تعبیر خواب گربه مرده , تعبیر خواب گربه زخمی
تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ , سگ در خواب دیدن , تعبیر خواب سگ سیاه هار
بعضی معبران گربه را مرد می دانند اما معبران غربی گربه را به زن تشبیه می کنند زیرا از بسیاری از خصایص مانند اهمیت دادن به زیبایی و تمیزی و عشق به فرزندان شبیه به ن است. اگر درخواب گربه ای زیبا ببینید که متعلق به شماست یا در خانه شما آمده زنی زیباروی بر سر راه شما قرار می گیرد. اگر در خواب دیدید چندتا گربه در جایی مشخص یا نا آشنا جمع شده اند یعنی چند زن درباره شما صحبت می کنند. اگر دیدید گربه از خانه شما چیزی را برداشت و فرار کرد یعنی ی از شما ی میکند و آسیب مالی می بینید. اگر در خواب در حال غذا دادن به گربه بودید یعنی پول و ثروت خود را ج زنی فریبکار می کنید که بعداً پشیمان و نادم خواهید شد. اگر به دنبال گربه ای دویدید تعبیر آن را زنی میدانند که باعث سرگشتگی و شی تان می شود. موش گرفت گربه در خواب را خوش خدمتی زنی دانسته اند که قلباً با شما صادق نیست. صادق می فرمایند: دیدن گربه در خواب بر پنج وجه است: اول ، دوم عمار، سوم بیماری، چهارم زنی مشفقه، پنجم جنگ و خصومت .
تعبیر خواب گربه , تعبیر خواب گربه سیاه , تعبیر خواب گربه وحشی , تعبیر خواب گربه مرده , تعبیر خواب گربه زخمی
تعبیر خواب مار , تعبیر خواب مار سیاه , تعبیر خواب مار سفید , تعبیر خواب مار سبز , تعبیر خواب مار قرمز , تعبیر خواب مار بزرگ
تعبیر خواب گربه از دید محمد بن سیرین
ابن سیرین معتقد است که گربه در خواب های ما مردی است و مفسد خصالی که درست است زیرا گربه نمیتواند یک مرد را مجسم کند زیرا گربه به هیچ وجه ویژگی های مردانگی ندارد و بر ع بیشتر دارای صفاتی است که مشابه آن را در ن می توان مشاهده نمود. گربه حیوانی است آرام و اهلی و تربیت پذیر.خودش را برای صاحبش لوس می کند. وفادار نیست ولی عشق به توله هایش دارد. تمیز است و به زیبایی علاقه دارد و خیلی خصوصیات دیگر دارد که همه آن ها بدون استنثا در زن دیده می شود لذا چند تن از معبران بخصوص معبران غربی گربه را زن دانسته اند نه همسر . منظور از زن جنس زن است نه همسر که البته بین این دو باید تفاوت گذاشت.
تعبیر دیدن گربه زیبا در خواب داشتن زن زیبا در خانه شماست و یا در مسیرتان پیدا می شود.
تعبیر خواب ماهی گیر , تعبیر خواب ماهی گیری , تعبیر خواب ماهی گیری , تعبیر ماهی گیری , ماهی گیری در خواب
تعبیر خواب گربه , تعبیر خواب گربه سیاه , تعبیر خواب گربه وحشی , تعبیر خواب گربه مرده , تعبیر خواب گربه زخمی
تعبیر خواب مرده , تعبیر خواب مرده زنده شود , تعبیر خواب مرده را در آغوش گرفتن , تعبیر خواب مرده در زندان , تعبیر خواب مرده شستن
گربه را زنی می دانند که ی برای او عادت شده است
اگر در خواب بینید گربه ای دارید ، زنی که دستش کج است در زندگی شما می آید.
تعبیر دیدن چند گربه در جایی این است که چند زن پشت سر شما غیبت می کنند
اگر گربه چیزی از شما ب د تعبیر خواب این است به مال شما دستبرد زده می شود توسط یک زن
تعبیر دیدن گربه ای که در بغل دارید و به می فشارید این است که زنی شما را گول میزند
تعبیر دیدن گربه به دوش در خواب این است که زنی حیله گر بر شما مسلط می شود
تعبیر خواب غذا دادن به گربه این است که پولتان را برای زنی فریبکار ج می کنید
تعبیر خواب دویدن دنبال گربه این است که زنی شما را سرگردان می کند
تعبیر خواب گربه ای که موش گرفته زنیست که برای شما حسن خدمت انجام می دهد ولی صادق نیست
تعبیر خواب ورود گربه به منزل آمدن است
تعبیر خواب کشتن گربه این است که ان را بکشد یا ش ت دهد
تعبیر خواب فندق , تعبیر خواب فندق تازه , تعبیر خواب فندق ش تن , تعبیر خواب فندق سبز , تعبیر خواب فندق و پسته
تعبیر خواب گربه , تعبیر خواب گربه سیاه , تعبیر خواب گربه وحشی , تعبیر خواب گربه مرده , تعبیر خواب گربه زخمی
تعبیر خواب آب , تعبیر خواب آب دریا , تعبیر خواب آب است , تعبیر خواب آب گل آلود , تعبیر خواب آب خوردن
تعبیر خواب گربه از نظر ابراهیم کرمانی
تعبیر خواب کشتن و پوست گربه کندن این است که مال ی بدست آورد
تعبیر خواب دیدن گربه بعد از صبح،6 روز بیماری است
تعبیر خواب فالوده , تعبیر خواب فالوده خوردن , تعبیر خواب فالوده و بستنی , تعبیر خواب فالوده بستنی , تعبیر خواب خوردن فالوده
تعبیر خواب گربه , تعبیر خواب گربه سیاه , تعبیر خواب گربه وحشی , تعبیر خواب گربه مرده , تعبیر خواب گربه زخمی
تعبیر خواب دندان , تعبیر خواب دندان لق , تعبیر خواب دندان لق شدن , تعبیر خواب دندان لق و ش ته , تعبیر خواب کشیدن دندان لق
تعبیر خواب گربه از دید جعفر صادق ع
تعبیر خواب گربه از دید ایشان 5 چیز است
,خبرچین,بیماری,زن مهربان و دلسوز,جنگ و دشمنی
تعبیر خواب مارمولک , تعبیر خواب مارمولک سبز , تعبیر خواب مارمولک سفید , تعبیر خواب مارمولک بزرگ , تعبیر خواب مارمولک صادق
تعبیر خواب گربه , تعبیر خواب گربه سیاه , تعبیر خواب گربه وحشی , تعبیر خواب گربه مرده , تعبیر خواب گربه زخمی
تعبیر خواب موش , تعبیر خواب موش مرده , تعبیر خواب موش و گربه , تعبیر خواب موش سفید , تعبیر خواب موش در خانه
تعبیر خواب گربه از دید منوچهر مطیعی
او نظر ابن سیرین رادارد و برای او گفته های ابن سیرین درج شده است
تعبیر خواب مردن , تعبیر خواب مردن مادر , تعبیر خواب مردن مرده , تعبیر خواب مردن همسر , تعبیر خواب مردن برادر
تعبیر خواب گربه , تعبیر خواب گربه سیاه , تعبیر خواب گربه وحشی , تعبیر خواب گربه مرده , تعبیر خواب گربه زخمی
تعبیر خواب الماس صادق , تعبیر خواب الماس ابن سیرین , تعبیر خواب الماس سفید , تعبیر خواب یدن الماس , تعبیر خواب الماس
تعبیر خواب گربه از دید آنلی بیتون
تعبیر خواب ناتوانی در راندن گربه بدبختی است
تعبیر خواب حمله گربه به شما این است که دشمنان می خواهند به شما ضربه بزنند
تعبیر خواب راندن گربه این است که بر موانع غلبه خواهید کرد و ثروت و مکنت بدست میاورید
تعبیر خواب دیدن گربه لاغر و کثیف رسیدن خبرهای بد است و دوستی در آستانه مرگ قرار می گیرد
اگر گربه لاغر را از خود ر د دوست شما خوب می شود
تعبیر خواب شنیدن صدای گربه لطمه خوردن از دوست فریبکار است
تعبیر خواب چنگ زدن گربه این است که دشمن ثروتتان را از چنگتان بیرون می آورد
اگر دختری در خواب ببیند که گربه بغل کرده است دیگران به او خیانت می کنند
تعبیر خواب دیدن گربه سفید و تمیز زیان مالی است
اگر تاجری در خواب گربه ببیند ، نشانه آن است که باید در تجارت تلاش بیشتری به ج بدهد .
تعبیر خواب دیدن گربه و مار در ح ی دوستانه ، نشانه آغاز دعوا و کشمش است .
تعبیر خواب انار , تعبیر خواب درخت انار , تعبیر خواب درخت انار ابن سیرین , تعبیر خواب انار صادق , تعبیر خواب انار برای زن باردار
تعبیر خواب گربه , تعبیر خواب گربه سیاه , تعبیر خواب گربه وحشی , تعبیر خواب گربه مرده , تعبیر خواب گربه زخمی
تعبیر خواب گربه از دید لوک اویتنهاو
تعبیر خواب چنگ خوردن از گربه ،مانع است
تعبیر خواب گربه سیاه ،بدبختی است
تعبیر خواب نوازش گربه، ناسپاسی است
تعبیر خواب گربه ای که میو میو میکند، یک دعوی طولانی است
تعبیر خواب پوست گربه ،پیدا یک شیء گم شده است
تعبیر دیدن گربه،دوست نا دوست است
تعبیر خواب گربه وحشی ،دوست خطرناک است
تعبیر خواب زدن یک گربه ،خیانت است
تعبیر خواب مدفوع , تعبیر خواب مدفوع بچه , تعبیر خواب مدفوع نوزاد , تعبیر خواب مدفوع در دهان , تعبیر خواب مدفوع سگ
تعبیر خواب گربه , تعبیر خواب گربه سیاه , تعبیر خواب گربه وحشی , تعبیر خواب گربه مرده , تعبیر خواب گربه زخمی
تعبیر خواب ماهی , تعبیر خواب ماهی مرده , تعبیر خواب ماهی سیاه , تعبیر خواب ماهی سرخ شده , تعبیر خواب ماهی پخته
تعبیر خواب از دید یوسف نبی ع
تعبیر دیدن کشتن گربه درویش گردد
تعبیر خواب تخم مرغ , تعبیر خواب تخم مرغ چیست , دیدن تخم مرغ در خواب , خواب تخم مرغ , تعبیر خواب زرده تخم مرغ
تعبیر خواب گربه , تعبیر خواب گربه سیاه , تعبیر خواب گربه وحشی , تعبیر خواب گربه مرده , تعبیر خواب گربه زخمی
تعبیر خواب مورچه , تعبیر خواب مورچه سیاه , تعبیر خواب مورچه زرد , تعبیر خواب مورچه سیاه بزرگ , تعبیر خواب مورچه صادق
ابن سیرین نوشته گربه در خواب های ما مردی است و مفسد خصالی که درست است زیرا گربه نمیتواند یک مرد را مجسم کند زیرا گربه به هیچ وجه خصائص مردانگی ندارد و بر ع بیشتر دارای صفاتی است که مشابه آن را در ن می توان سراغ کرد. گربه حیوانی است آرام و اهلی و قابل تربیت که قدرت خوپذیری فراوان دارد. صاحبش را می شناسد و خود را برای او لوس می کند. حس وفاداری او ضعیف است ولی نسبت به بچه های خود به شدت عشق می ورزد و دیده شده که برای دفاع از بچه ها جان خویش را به خطر افکنده است . به نظافت و زیبائی خود علاقه مند است و خیلی خصوصیات دیگر دارد که همه آن ها بدن استنثا در زن دیده می شود لذا چند تن از معبران بخصوص معبران غربی گربه را زن دانسته اند نه همسر . منظور از زن جنس زن است نه همسر که البته بین این دو باید تفاوت گذاشت.پس چنانچه در خواب گربه ای قشنگ و براق ببینید که به شما تعلق دارد یا در خانه شماست چنین زنی در مسیر زندگی شما پیدا می شود یا سر راهتان قرار می گیرد. نوشته اند گربه زنی است که ی رل دوست دارد و این کار برای او عادت شده است. اگر در خواب بینید گربه ای دارید ، زنی که دستش گج است در زندگی شما نقش می گیرد. اگر ببینید چندین گربه جائی جمع هستند چند زن درباره شما حرف می زنند و تصمیم می گیرند و غیبت می کنند. اگر ببینید گربه از خانه شما چیزی ربوده و برده به مال و دارائی شما تعدی و می شود و انسان متعدی و م یک زن است . اگر در خواب بینید گربه یی را در بغل گرفته اید و به خود می فشارید زنی و فریبکار شما را می فریبد و گولتان میزند و اگرگربه را به دوش گرفته باشید زنی محیل برشما مسلط می شود. اگر در خواب بینید که به گربه غذا می دهید پول خود را برای یک زن دروغگو فریبکار ج می کنید و اگر ببینید به دنبال یک گربه می دوید که او را بگیرید زنی شما را به استیصال وا می دارد و سر گردان می کند. اگر ببینید گربه ای در خانه شما موش گرفته زنی برای شما حسن خدمت انجام می دهد اما نباید فراموش کنید که خودش نسبت به شما صداقت ندارد.محمدبن سیرین گوید: دیدن گربه درخواب ، دلیل بر مردی مفسد و است. اگر دید گربه درخانه او آمد، دلیل که ی در آنجا رود. اگر دید گربه از خانه او چیزی خورد، دلیل که از آنجا چیزی ب د. اگر بیند گربه را بکشت، دلیل که ان را بکشد و قهر کند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که گربه را بکشت وپوست او د، دلیل که مال ی بستاند. اگر بعد از صبح گربه را درخواب دید، دلیل که شش روز بیمار شود حضرت جعفر صادق فرماید: دیدن گربه در خواب بر پنج وجه است.اول: . دوم: عمار. سوم: بیماری. چهارم: زنی مشفقه. پنجم: جنگ و خصومت .منبع : http://chavoshineman.ParsiBlog.com/Posts/2018/تعبير خواب ديدن گربه خاکستري/
تعبیر خواب دیدن تخم مرغ رنگ شده

درخواست حذف اطلاعات
تعبیر خواب تخم مرغ | تعبیر خواب

تعبیر خواب تخم مرغ , تعبیر خواب تخم مرغ چیست , دیدن تخم مرغ در خواب , خواب تخم مرغ , تعبیر خواب زرده تخم مرغ , تعبیر خواب سفیده تخم مرغ , تعبیر خواب تخم مرغ از دید محمد بن سیرین , تعبیر خواب تخم مرغ از دید حضرت دانیال ع , تعبیر دیدن تخم پخته , تعبیر دیدن خوردن تخم نیمه پخته , تعبیر خواب خوردن تخم با پوست , تعبیر خواب تخم مرغ از دید کرمانی , تعبیر خواب تخم زیر مرغ گذاشتن و جوجه شدن , تعبیر خواب تخم اردک , تعبیر خواب تخم گنجشک , تعبیر دیدن تخم مرغ در خواب از دید حضرت جعفر صادق ع , تعبیر خواب تخم مرغ از دید لوک اویتنهاو , تعبیر خواب گرفتن تخم مرغ , تعبیر خواب پختن تخم مرغ , تعبیر خواب یدن تخم مرغ , تعبیر خواب خوردن تخم , تعبیر خواب تخم را از آشیانه برداشتن , تعبیر خواب ش تن یا له تخم مرغ , تعبیر خواب تخم مرغ گندیده , تعبیر خواب تخم مرغ از دید آنلی بیتون , تعبیر دیدن تخم مرغ در لانه مرغها در خواب , دیدن تخم مرغ هایی که تازه ش ته اند در خواب , تعبیر خواب دیدن تخم مرغ رنگ شده , تعبیر خواب تخم مرغ رنگی و رنگ شده
تعبیر خواب تخم مرغ
دیدن تخم مرغ در خواب یکی از خواهای معمول است.اگر شما هم خواب تخم مرغ دیده اید و دنبال تعبیر خواب تخم مرغ هستید این مطلب را تا انتها بخوانید

تعبیر خواب تخم مرغ از دید محمد بن سیرین
تعبیر دیدن تخم مرغ در خواب دلیل بر قدرتمندی و نیرو است
تعبیر خواب تخم مرغ از دید حضرت دانیال ع
تعبیر دیدن تخم مرغ در خواب کنیز است.چنانچه خداوند در آیه 48 سوره صافات می فرماید گویی همچون تخم مرغ هایی پنهان داشته شده اند
اگر در خواب ببیند مرغ جلوی او تخم بگذارد تعبیر خواب این است که از زنی فرومایه با کنیز صاحب بچه می شود
اگر در خواب تخم ناشناسی را ببیند بطوریکه نداند تخم برای کیست با زنی با ارزش و موقر ازدواج می کند
تعبیر دیدن تخم پخته در خواب این است که به زحمت مال به دست می آورد
تعبیر دیدن خوردن تخم نیمه پخته این است که زنی می گیرد و مدت طولانی با او زندگی می کند
تعبیر خواب خوردن تخم با پوست این است که مال مردم را می خورد
اگر در خواب ببیند پوست تخم مرغ را می خورد ولی سفیده و زرده را نمی خورد تعبیرش این است که مال مرده می خورد با کفن مرده می د
تعبیر خواب تخم مرغ از دید کرمانی
اگر ی ببیند که تخم می کند با زنهای بسیاری ازدواج می کند و به جماع بسیار حریص است
اگر در خواب ببیند که روی تخم مرغ خو ده مانند مرغ تعبیر خواب این است که با زنها زیاد اختلاط دارد
اگر ببیند از ان تخم ها جوجه به بار آورد از فرزندان آن زنها فایده می برد
اگر در خواب ببیند که به جای فرزند تخم زایید صاحب فرزندی کافر می شود
تعبیر خواب تخم زیر مرغ گذاشتن و جوجه شدن این است که کار و بارت رونق می گیرد
اگر معلمی که به ک ن قرآن می آموزد این خواب را ببیند صاحب فرزند می شود
اگر در خواب ببیند تخمی را ش ت تعبیر خواب این است که و دوشیزگی دختری را برمی دارد
اگر در خواب ببیند که نمیتواند تخم را بشکند تعبیر خواب این است که نمی تواند را بر دارد
اگر در خواب ببیند تخم زیادی دارد تعبیر خواب این است که صاحب فرزندان زیادی می شود
تعبیر خواب تخم اردک فرزند فقیر است
تعبیر خواب تخم گنجشک شادمانی است
تعبیر دیدن تخم مرغ در خواب از دید حضرت جعفر صادق ع
تعبیر تخم پرندگان در خواب بر 4 وجه است : 1. به مراد رسیدن 2. زن گرفتن 3. کنیز 4. فرزند دار شدن .
تعبیر خواب تخم مرغ از دید لوک اویتنهاو
تعبیر خواب گرفتن تخم مرغ این است که سود به شما می رسد
تعبیر خواب پختن تخم مرغ این است که بدگویی می کنید
تعبیر خواب یدن تخم مرغ این است که ضرری به شما خواهد رسید
تعبیر خواب دیدن تخم پرندگان دیگر این است که مورد آمرزش قرار می گیرید
تعبیر خواب خوردن تخم پرندگان دیگر این است که ناراحتی به شما می رسد
تعبیر خواب دیدن تخم مرغ این است که دعوا در راه است
تعبیر خواب تخم را از آشیانه برداشتن این است که شما با یک بیوه ازدواج خواهید کرد
تعبیر خواب تخم مرغ گندیده این است که موانع جلوی شما خواهد بود
تعبیر خواب ش تن یا له تخم مرغ ،ناراحتی و ن یتی است
تعبیر خواب تخم مرغ
تعبیر خواب تخم مرغ از دید آنلی بیتون
تعبیر دیدن تخم مرغ در لانه مرغها در خواب ، نشانه آن است که ثروتی قابل ملاحظه به دست می آورید . تعبیر این خواب برای افراد متأهل وجود شادمانی میان افراد خانواده است .
خوردن تخم مرغ در خواب ، علامت آن است که آشفتگی های غیر عادی در خانه شما را تهدید می کند .
دیدن تخم مرغ هایی که تازه ش ته اند در خواب ، نشانه آن است که بخت و اقبال مساعد آرزوهای شما را برآورده می سازد و همت عالی و انصاف شما را نزد دیگران محبوب می کند .
دیدن تخم مرغ گندیده در خواب ، علامت از دست دادن ثروت و منزلت است .
دیدن یک جعبه تخم مرغ در خواب ، علامت انجام معاملات سودمند است .
اگر خواب ببینید تخم مرغ به سر و روی شما پاشیده می شود ، نشانه آن است که جواهراتی به خود می آویزید تا به دیگران ف بفروشد .
دیدن تخم دیگر پرندگان در خواب ، نشانه آن است که از خوشاوند دوری به شما ارث خواهد رسید و شما در کار خود پیشرفتی چشم گیر خواهید داشت .
تعبیر خواب تخم مرغ از دید لیلا برایت
تعبیر خواب یدن تخم مرغ در خواب سود و منفعت مالی است

اگر در خواب ببیند که مرغی روی تخم های خود خو ده تعبیرش شنیدن خبرهای خوب است
تعبیر خواب دیدن تخم مرغ پخته این است که روزهای خوبی در پیش است
تعبیر خواب دیدن تخم مرغ رنگ شده بیانگر روزهای سخت و مشکلات است
اگر ی در خواب به شما تخم مرغ رنگی داد تعبیر خواب این است که شما به ی علاقه مند می شوید
تعبیر خواب تخم مرغ
ابن سیرین می گوید : تعبیر دیدن ‘ تخم مرغ ‘ در خواب قوت و نیرومندی است .
دانیال (ع) می گوید : تخم مرغ در خواب کنیز است . خدای متعال می فرماید : گویی همچون تخم مرغ هایی پنهان داشته شده اند –سوره صافات ایه 48 .
اگر ببیند مرغ جلوی او تخم گذاشت از زنی فرومایه یا از کنیزی صاحب فرزند می شود و اگر در خواب تخم ناشناسی ببیند با زنی که ارزش و منزلتش به اندازه سفیدی و خوبی ان تخم است ازدواج می کند . اگر ببیند تخم پخته می خورد با زحمت مال بدست می اورد . اگر ببیند تخم نیم پخته می خورد زنی می گیرد و مدتی طولانی با او زندگی می کند . اگر ببیند تخم را پوست می خورد مال مردم را می خورد اگر ببیند پوست تخم را می خورد و سفیده و زرده ان را باقی می گذاشت و نمی خورد مال مرده ها را می خورد یا کفن مرده ها را بر می دارد .
تعبیر خواب تخم مرغ
کرمانی می گوید : اگر ی ببیند که تخم می کند با زنهای زیادی ازدواج می کند و به جماع بسیار حریص است . اگر ببیند مثل مرغ روی تخم خو ده است با زنها اختلاط دارد و اگر ببیند از تخم جوجه بیرون اورد از فرزندان ان زنها به او فایده می رسد و اگر ببیند به جای فرزند تخم زائید صاحب فرزندی می شود که کافر است . اگر ببیند تخم زیر مرغ گذاشت و جوجه بیرون اورد کار راکد او دوباره احیا می شود و به جریان می افتد و گروهی گفته اند اگر این خواب را معلمی که به ک ن قران می اموزد ببیند صاحب فرزندی می شود . اگر ببیند تخم را ش ت دوشیزگی و دختری را بر می دارد و اگر ببیند نتوانست تخم مرغ را بشکند نمی تواند را بردارد و اگر ببیند تخم زیادی دارد به اندازه انها فرزند پیدا می کند و تخم اردک فرزند فقیر است و دیدن تخم گنجشک در خواب شادمانی است و تعبیر تخم سایر پرندگان در جای خود ذکر می شود .
حضرت صادق (ع) می فرماید : تعبیر تخم پرندگان در خواب بر 4 وجه است : 1. به مراد رسیدن 2. زن گرفتن 3. کنیز 4. فرزند دار شدن .
تعبیر خواب تخم مرغ | تخم مرغ در خواب دیدن | تعبیر خوابمنبع : http://chavoshineman.ParsiBlog.com/Posts/2019/تعبير خواب ديدن تخم مرغ رنگ شده/