استاد بهترین و آخرین مطالب و دانستنیهای فارسی

اطلاعیه سازمان تبلیغات ی

پست اطلاعیه سازمان تبلیغات ی از بلاگ اصلی آن دریافت شده و به همراه درج لینک منبع نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی دکمه درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.اطلاعیه سازمان تبلیغات ی

درخواست حذف اطلاعات
شورای هماهنگی تبلیغات ی با صدور اطلاعیۀ فراخوان و دعوت عمومی، ضمن بزرگداشت یوم الله سیزدهم آبان و گرامیداشت ی گرانقدر یوم الله ۱۳ آبان از ملت استکبار ستیز و همیشه در صحنۀ ایران ی و تمام اقشار مردم عاشورایی ایران دعوت کرد، تا با حضور وحدت بخش، انقل ، گسترده و حماسی خود در «تظاهرات ضد استکباری یوم الله سیزدهم آبان»، ضمن نمایش خشم و نفرت انقل علیه استکبار جهانی، بر مواضع اصولی خود و آرمان های و شهیدان مهر تأییدی مجدد زنند.

این شورا در اطلاعیه خود اعلام کرد: یوم الله سیزدهم آبان تجلی حقیقی، مولود عینی، الگوی امروزی و تمام نمای پیام تاریخی، جهانشمول و مفاهیم ارزشمند و گرانسنگ حماسۀ جاویدان قیام عاشورای حسینی است و امریکای جنایتکار خائن و مخل نظم و امنیت عمومی و صلح جهانی به عنوان « بزرگ»، «مصداق اتم استکبار» و فرزند نامشروع جریان های طاغوتی و سلطۀ اغواگرایانۀ شیاطین است.

در بخش دیگر این اطلاعیه آمده است: مراسم ۱۳ آبان امسال، روز بزرگ «مرگ بر » و مرگ برخباثت ها و جنایت های مختلف او علیه بشریت است، و تا زمانی که سیاست های استکباری وخوی ظالمانه و ددمنشانۀ امریکا علیه ایران و سایرکشور ها و ت های مستقل، خواه و عزت طلب ادامه یابد، نه اینکه شعار «مرگ بر » به عنوان اصلی ترین و مهم ترین شعار مردم در تظاهرات ضد استکباری یوم الله سیزدهم آبان و سایر مراسم و مناسبت های انقلاب ی حذف نمی گردد، بلکه این شعار و پیام با وسعت و فراگیری تاریخی و بخش خود و با درنوردیدن تمامی مرز های جغرافیایی، ، دیپلماتیک و انسانی، هرروز فراگیرتر و جهانشمول تر از قبل می شود.

شعار «مـرگ بـر امریـکا»، «مـرگ بـر انگلیـس»، «مـرگ بر صهیونیسـم و اسـرائیل» و «مرگ بر استکبار» امروز ملت عاشورایی ایران، ترجمان همان شعار «هیهات منا الذله» اباعبدالله الحسین (ع) و لبیک به ندای جـاودان «هـل مـن نـاصـر ینـصـرنـی» امـام حسـین (ع) در ظـهر عـاشـوراست.

در ادامۀ اطلاعیۀ دعوت عمومی این شورا آمده است: به درستی، رمز و عزت و اقتدار ملت بزرگ ایران، استکبارستیزی و مقابله با ظلم سلطه گران عالم است و وجه اشتراک عاشورای حسینی و سه واقعۀ مهم یوم الله ۱۳ آبان، همان «روح مبارزه با ظلم و ظالم و استکبار» است.

مـراسـم تـظاهـرات ضـد اســتـکبـاری یـوم الله ۱۳ آبـان صـبح یـک شـنبـه در سـراسـر کشـور و در تـهــران به صـورت ویـژه از سـاعـت ۰۹:۳۰ صـبح، یــک شـــنبـه ۱۳ آبـان در مـقـابـل لانه جاسـوسـی سـابق آمـریـکا (واقـع در خیـابـان آیـت الله طـالـقانـی، تـقاطـع خـیابان شـهیـد مفتـح) برگزار می شود.

شـورای همـاهنـگی تـبلیـغات اسـلامی، ضمن دعوت از ملت بزرگ وعاشورایی ایران ی، درخواست می کند، با حضور عاشورایی، حماسی و انقل خود در ویـژه مـراسـم تظاهرات روز ملـی مبـارزه با اسـتکبار جـهانی، یوم الله سـیزدهم آبان و سـردادن شـعار همیشـگی خـود، یعنـی، «مرگ بر امریکا و مرگ بر »، فریاد رسای «هیـهـات منـا الـذلـه» حسـینی را بـار دیـگر به گـوش وجدان های آگاه و حقیقت طلب جهان برسانند.منبع : http://alibagherikahkesh.blog.ir/1397/08/اطلاعیه-سازمان-تبلیغات-اسلامی